Regióny EÚ: 22-násobný rozdiel v produktivite práce

Rozmanitosť a dynamika európskych regiónov je obsahom vydania štatistickej ročenky regiónov EÚ 2006 uverejnenej Eurostatom. Rozdiely sú v niektorých indikátoroch rozvoja viac ako priepastné.

Pozadie:

Aktuálna regionálna ročenka publikovaná Eurostatom obsahuje údaje, mapy a grafy zo všetkých 268 regiónov súčasnej EÚ: 254 regiónov EÚ-25 a 14 regiónov Bulharska a Rumunska definovaných na úrovni NUTS 2 (nomenklatúry územných štatistických jednotiek). Publikácia európskeho štatistického úradu mapuje obdobie rokov 2000 – 2003, v niektorých údajoch aj rok 2004.

Otázky:

Kapitoly štandardne sumarizujú obyvateľstvo, HDP, účty domácností, pracovný trh, produktivitu práce. Neobchádzajú ani štatistiku miest, vedy, technológií a  inovácií, obchodu, zdravotníctva, dopravy, poľnohospodárstva. Produktivita práce sa meria ako nový údaj.

  • Populácia rastie v Guyane, Flevolande a na Baleároch

V rokoch 2000 – 2003 uvádzalo 29 regiónov EÚ-25 zvýšenie priemernej populácie o viac než 10 promile ročne (10 regiónov Španielska, 5 regiónov Francúzska, 3 vo Veľkej Británii, oba regióny Írska, dva v Holandsku, jeden v Belgicku, Grécku, Taliansku a v Portugalsku rovnako ako na Cypre, v Luxembursku a na Malte).

Populačne najviac rastúce regióny 2000 – 2003

Región Štát

Prírastok
populácie v ‰

Guyana Francúzsko 34,0 ‰
Flevoland Holandsko 31,6‰
Baláry (Illes Balears) Španielsko 31,2‰
Kanárske ostrovy Španielsko 26,3‰
Murcia Španielsko 24,4‰
Madrid Španielsko 23,9‰
Valencia (Valenciana) Španielsko 23,2‰
Východné Slovensko Slovensko 2,1 ‰
  • Nemecké východné regióny trpia najväčším úbytkom obyvateľstva

Pokles priemernej populácie o viac než 5 promile za to isté obdobie ročne bol zaznamenaný v 18 regiónoch: 7 bolo z Nemecka a Poľska, jeden región na Slovensku, vo Fínsku, Švédsku a v Lotyšsku.

Regióny EÚ s najväčším úbytkom obyvateľstva, 2003

Región Štát Pokles
populácie v ‰
Dessau Nemecko -16,5‰
Halle Nemecko -12,5‰
Chemnitz Nemecko -11,0‰
Magdeburg Nemecko -10,0‰
Mecklenb.-Predné Pomoransko Nemecko -8,1‰
Durýnsko Nemecko -7,9‰
Opolskie vojv. Poľsko -7,9‰
Bratislavský kraj Slovensko -6,8 ‰

Slovensko zaznamenalo najvyšší pokles v Bratislavskom kraji a najvyšší prírastok obyvateľov bol celkovo vo východoslovenských krajoch. V Českej republike najviac rástli Stredné Čechy, a to o 5,4 promile a najvyšší úbytok zaznamenáva región hlavného mesta Prahy, kde klesol počet obyvateľov o 5,4 ‰.

  • Švédsko na špici v zamestnanosti starších ľudí

V roku 2004 bola úroveň zamestnanosti starších osôb (55 až 64 rokov) viac ako 50 % v 46 regiónoch. Patrilo sem všetkých 8 regiónov Švédska, 30 z 37 regiónov Veľkej Británie, dva regióny v Portugalsku a jeden región v Českej republike, Nemecku, Grécku, Fínsku, Dánsku a Estónsku.

Regióny s najvyšším zamestnávaním pracujúcich 55 – 64 ročných, 2004

Región Štát % zamestn. 55-64 ročných
Štokholm Švédsko 75,0 %
Západné Švédsko (Västsverige) Švédsko 72,4%
Småland med öarna Švédsko 71,8%
Östra Mellansverige Švédsko 68,5%
Južné Švédsko (Sydsverige) Švédsko 66,5%
  • Najmenšiu šancu na zamestnanie majú starší pracovníci v poľských regiónoch

Úroveň zamestnanosti pod 30 % u starších pracujúcich bola zistená v 11 zo 16 regiónov Poľska. Náš severný sused vedie vôbec rebríček 8 regiónov, ktoré mali najnižšiu zamestnanosť 56 – 64 ročných v EÚ. Horšie ukazovatele v zamestnávaní seniorov má aj 8 regiónov z Talianska, po 6 z Belgicka a Rakúska a 4 regióny Maďarska. Na Slovensku to boli 3 zo 4 regiónov – najvyššiu zamestnanosť vykazoval Bratislavský kraj. Vo Francúzska majú nízku zamestnanosť tejto vekovej skupiny na ostrovoch Korzika a Réunion a v Nemecku v Dessau a do skupiny patrí aj Slovinsko.

  • Produktivita práce: Luxembursko 87 658 eur a Severovýchodné Rumunsko 3920 eur na zamestnanca

Produktivita práce sa prepočítava nasledovne: regionálny HDP v eur sa delí počtom zamestnaných obyvateľov. Pri tom je potrebné zohľadniť, že produktivita práce súvisí s ekonomickou štruktúrou regiónu: podielom poľnohospodárskeho sektora, priemyslu a služieb.

Najvyššia produktivita práce v roku 2003 bola zistená v Luxembursku (87 658 eur/zamestnanec), Île de France, v južnom a vo východnom Írsku a v Bruseli. V týchto regiónoch Únie produktivita práce prekročila 80 000 eur na zamestnanca.

V 33 regiónoch bol ukazovateľ medzi 60 000 – 80 000 eur: 7 regiónov Nemecka, 5 z Francúzska, po 4 z Belgicka a Talianska a po 3 z Holandska, Fínska a Švédska. 2 regióny v tejto kategórii boli v Rakúsku a jeden vo Veľkej Británii a radí sa sem aj Dánsko.

Najnižšie regionálne miery produktivity (pod 20 000 eur/osoba) boli zistené v siedmich z ôsmich regiónov Českej republiky, 6 zo 7 v Maďarsku, vo všetkých regiónoch Poľska a Slovenska, rovnako ako v Estónsku, Lotyšsku a v Litve. Tiež sa sem radia všetky regióny nových členských krajín Bulharska a Rumunska. Najvyššiu produktivitu na Slovensku dosahoval Bratislavský kraj s 19 191 eur na zamestnanca, najnižšiu mal región Stredné Slovensko, kde údaj pre rok 2003 bol len 12 457 eur na zamestnaného obyvateľa.

Produktivita práce (PP) členských krajín EÚ-10 a EÚ-2 (vstup 2004 a 2007), 2003

Štát Región s najvyššou PP HDP/zamestnanec v eur Región s najnižšou  PP HDP/zamestnanec v eur
Česká republika Praha 24 447 Střední Morava 13 991
Maďarsko Közép-Magyar.
/Str.Maďarsko
25 584 Dél-Alföld /Južný región 14 010
Poľsko Mazowieckie 19 032 Lubelskie 10 512
Slovensko Bratislavský kraj 19 191 Stredné Slovensko 12 457
Estónsko 13 731 13 731
Litva 10 008 10 008
Lotyšsko 11 395 11 395
Slovinsko 27 305   27 305
Malta 28 927 28 927
Cyprus 35 900 35 900
Bulharsko Juhozápad 7 308 Južné centrálne 4 688
Rumunsko Bucureşti 11 204 Nord-Est 3 920

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA