Severné a južné prihraničie sa dočkalo nového programu CBC z eurofondov

Nový program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 bol predložený MVRR na pripomienkovanie už aj pre poľskú a maďarskú hranicu. Dnes o ňom rokovala vláda.

Krátka správa

Po INTERREGu IVC, INTERACTe a programoch cezhraničnej spolupráce pre českú a rakúsku hranicu sa dočkali kraje v slovenskopoľskom a slovensko-maďarskom prihraničí návrhu nových programov cezhraničnej spolupráce. Tie sa budú realizovať rovnako ako spomínané programy v rámci Cieľa 3 novej kohéznej politiky – Európska územná spolupráca (EÚZ, ETC).   

Oba programy nadväzujú na programy INTERREG III A a Program susedstva INTERREG IIIA-TACIS v programovom období 2004-2006.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložilo na dnešné rokovanie vlády návrhy dvoch nových operačných programov cezhraničnej spolupráce:

V oboch programoch pokračujú Varšava (Ministerstvo regionálneho rozvoja PR) a Budapešť (Národná rozvojová agentúra) ako riadiace orgány (managing authority).

Slovensko bude pri slovensko-poľskom programe funkciu “Národného orgánu” (MVRR) a príslušné VÚC – Žilinský a Prešovský samosprávny kraj budú pre infobodmi a regionálnymi koordinátormi. Rovnako ako v predošlom období prevezmú na seba správu malých projektov (projekty ľudia ľuďom) prostredníctvom strešného projektu. V Poľsku budú mať malé projekty naďalej na starosti euroregionálne združenia euroregióny Beskydy, Tatry a Karpatský.

“Pre južnú hranicu bude MVRR auditovať v prvostupňovej kontrole projekty slovenských prijímateľov, ako aj podpisovať s nimi zmluvy o národnom kofinancovaní”, uviedla pre EurActiv riaditeľka odboru cezhraničnej spolupráce APRR MVRR, Andrea Rajčáková. Program dostane dva infobody na regionálnych rozvojových agentúrach na východe a západe Slovenska.

Maďarsko-slovenský program bude pokračovať už bez Ukrajiny. Tá sa stane programovým územím  súčasťou nového programu susedskej územnej spolupráce s tretími krajinami (ENPI) Maďarsko-Rumunsko-Slovensko-Ukrajina.

“Predložené materiály predstavujú konečné návrhy programových dokumentov”, uvádza v správe MVRR. K ich vypracovaniu vznikla už vlani pracovná skupina (task force) zložená zo zástupcov riadiaceho a národného orgánu, spoločného technického sekretariátu, MF SR, príslušných samosprávnych krajov (regionálni koordinátori), euroregiónov a ďalších partnerov. Hlavnou zodpovednosťou “task-force” bolo navrhnúť a prediskutovať systém a štruktúru implementácie budúcich programov.

Podobne ako už pri ostatných cezhraničných programoch sa znížil počet priorít, rozšírili sa aktivity.

V programoch cezhraničnej spolupráce v novom období uplatňovaný princíp tzv. vedúceho partnera (lead partner principle), kde hlavný partner projektu podpíše zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s RO, zodpovedá  za implementáciu celého projektu a zároveň obdrží od RO príspevok z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj  bez ohľadu na to, z ktorej krajiny pochádza. Tieto prostriedky následne  na základe dohody presúva svojmu partnerovi, resp. partnerom.

Správa MVRR uvádza, že programy sú ešte v pripomienkovaní našimi ministerstvami, MVRR ich zverejnilo 26. júna 2007. Vo vyhodnotení pripomienkového konania sa uvádza skrátená forma – 5 dňová, od 25. júna do 29. júna a žiaden z rezortov nepredložil pripomienky.

Ministerstvo životného prostredia k slovensko-poľskému programu už zaslalo stanovisko ohľadne jeho vplyvu na životné prostredie, ktoré vyžaduje legislatíva Únie. 

Dokumenty až po vzájomnej dohode majú byť oficiálne zaslané do Bruselu.

Aktuálny vývoj v rámci programov cezhraničnej spolupráce s účasťou Slovenska bude mapovať nový súbor liniek EurActiv.sk venovaný Európskej územnej spolupráci.

Prehľad vládou schválených programov cezhraničnej spolupráce:

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA