Slovensko môže z eurofondov získať jeden štátny rozpočet

V novom programovom období má Slovensko k dispozícii 15,3 miliardy eur. Potrebuje ale ešte splniť viacero podmienok.

V minulom roku tvorili na Slovensku eurofondy spolufinancované zo štátneho rozpočtu až 80 % všetkých verejných investícií. Komisia predpokladá, že toto číslo bude v budúcnosti klesať, stále sa však v najbližších rokoch udrží na približne 65 percentách.

Finančné prostriedky politiky súdržnosti EÚ poskytuje z troch hlavných fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, z ktorého môžu čerpať krajiny s HDP nižším ako 90 % priemeru EÚ.

Ďalšími fondmi sú Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond námorného a rybného hospodárstva ako aj tzv. garancia pre mladých.

Slovensko môže z týchto fondov na roky 2014 a 2020 čerpať 15,3 miliardy eur.

Oproti predchádzajúcemu programovaciemu obdobiu má Slovensko k dispozícii až o 10 % viac zdrojov z eurofondov a to napriek tomu, že celkový sedemročný rozpočet únie sa znížil.

„Čistý zisk pre Slovensko by mohol byť v tomto sedemročnom období až 13,5 miliardy eur, čo je ako keby sme dostali jeden štátny rozpočet,“ povedal novinárom Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia komisie na Slovensku.

Konkrétne záväzky a ich plnenie Komisia zverejnila na novej internetovej stránke Open Data Platform, kde sa nachádzajú informácie o tom, do ktorých krajín a na aké projekty pôjde viac ako 454 miliárd eur z európskeho rozpočtu.

Na stránke sú dostupné aj predpokladané merateľné úspechy každej jednej krajiny, ktoré sa budú dopĺňať o reálne plnenie.

Napríklad Slovensko predpokladá, že vďaka podpore z eurofondov do konca roka 2020 postaví ďalších 126 km ciest, zrekonštruuje približne 436 km, postaví alebo vylepší 27 km električkových tratí a dosiahne 100 % pripojenie slovenských domácností k širokopásmovému internetu.

Slovensko už môže čerpať finančné prostriedky z viacerých operačných programov ako napríklad Kvalita životného prostredia. (Viac o operačných programoch a konkrétnych výzvach môžete nájsť tu.)

Oproti programom pre roky 2007 až 2013 však Komisia zaviedla viacero zmien a to vrátane tzv. ex ante kondicionality, ktorá má zaručiť, že plánované investície sú naozaj efektívne. Tieto legislatívne, strategické alebo koncepčné podmienky musí krajina splniť ešte pred začiatkom implementácie fondov, najneskôr však do konca roka 2016.

V prípade, že krajina niektoré podmienky nespĺňa, európska exekutíva môže vyplácanie fondov z európskeho rozpočtu pozastaviť.

Komisia vo svojich dokumentoch uvádza, že iba 75 % všetkých ex ante podmienok európskej 28-čky bolo doposiaľ splnených. Ako potvrdil EurActivu zdroj blízky Komisii, Slovensko ešte nespĺňa niekoľko z nich a to vrátane zlepšenie fungovania verejného obstarávania.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA