Spoločné rokovanie predsedov VÚC

Predsedovia samosprávnych krajov Slovenska sa stretli v Bratislave 16. mája na dvojdňovom pracovnom rokovaní, na ktorom sa okrem iného zaoberali Národným strategickým referenčným rámcom SR., doriešením nedoplatku za rok 2005, ako aj návrhom systému financovania na rok 2006 v SAD. Predsedovia poslali otvorený list predsedovi vlády SR, v ktorom reagujú na nerovnomerné rozvíjanie regiónov v návrhu strategickej dopravnej infraštruktúry.

Jednou z hlavných tém prvého dňa rokovania predsedov samosprávnych krajov bol Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013. Poverený riadením odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania BSK Milan Rajčák informoval prítomných predsedov samosprávnych krajov o tom, že všetky zásadné pripomienky k jednotlivým operačným programom boli akceptované a v stredu 17. mája 2006 materiál predloží minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky na schválenie do vlády. Predložený materiál predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov a poskytuje základ na otvorenie rokovaní s Európskou komisiou o jeho definitívnom obsahu.

Ďalším pálčivým bodom rokovania, z ktorého napokon vyplynul otvorený list adresovaný predsedovi vlády SR bol spôsob, akým ministerstvo dopravy vytvorilo zásobník stavieb v rámci strategickej dopravnej štruktúry. Z celého balíka očakávaných zdrojov pre dopravnú infraštruktúru na nasledujúce plánovacie obdobie 2007 – 2013 by totiž pre Košický, Prešovský, Banskobystrický a Nitriansky samosprávny kraj malo byť vyčlenených len 31,3 % z celkových 210 mld. Sk, čo svedčí o neochote vlády SR rovnomerne rozvíjať všetky regióny. Programovacie obdobie 2007 – 2013 považujú župani za poslednú možnosť, ako získať európske prostriedky na dopravnú infraštruktúru. Schválenie návrhu stavieb v uvedenej podobe by pre Slovensko znamenalo ďalšie prehĺbenie disparít – chudobné regióny by sa stali ešte chudobnejšími.

M. Rajčák informoval aj o novom návrhu štatútu Nórskeho finančného mechanizmu. V zmysle Memoranda o porozumení o implementácii finančného mechanizmu EHP a v zmysle Memoranda o porozumení o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu podpredseda vlády SR pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny Pál Csáky zriaďuje Národný monitorovací výbor pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus. Výbor, ktorý prostredníctvom svojich členov obhajuje verejný záujem občanov Slovenskej republiky, má 31 členov. Za regionálnu a miestnu územnú samosprávu má každý kraj svojho zástupcu, čiže vo výbore je osem členov VÚC, ďalej sú 2 zástupcovia za ZMOS a 1 zástupca za Úniu miest a obcí Slovenska. Predsedovia samosprávnych krajov bez zásadných pripomienok odporučili predložiť tento štatút Národného monitorovacieho výboru v navrhnutej podobe.

Druhý deň rokovania sa predsedovia samosprávnych krajov venovali návrhu Memoranda o spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied Bratislava a SK 8, o ktoré požiadala SAV, uvedomujúc si svoju zodpovednosť za uplatňovanie vedeckovýskumného poznania pri riešení problémov v regiónoch Slovenska.

Predseda občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku Peter Rusnák prezentoval predsedom stanovisko združenia k pracovnému návrhu Spoločného regionálneho operačného programu (SROP). V návrhu vidia vážne riziká vo vysokej náročnosti prístupu, ba až nedostupnosti zdrojov z tohto programu pre vidiecke oblasti a s tým spojené riziká prehlbovania vnútroregionálnych rozdielov. Zároveň požiadal o možnosť stretnutí zástupcov regionálnych štruktúr združenia s predstaviteľmi jednotlivých samosprávnych krajov z dôvodu zabezpečenia možnej podpory vidieka v jednotlivých regiónoch. V závere vyjadril názor, že Vidiecky parlament na Slovensku by rád inicioval prenos kompetencie v oblasti rozvoja vidieka na regionálne samosprávy a požiadal predsedov o vyjadrenie súhlasu s touto iniciatívou.

V oblasti dofinancovania dlhu na výkonoch SAD za rok 2005 predsedovia oboznámili prezidenta Zväzu autobusovej dopravy Ing. Georga Trabelssieho, s rozhodnutím, že po rokovaní s príslušnými ministrami podajú spoločne žalobu na štát vo veci určenia druhu kompetencie verejnej správy na úseku cestnej dopravy. Kompetencie týkajúce sa dopravnej obslužnosti daného regiónu totiž z pohľadu samosprávnych krajov nie sú originálne, ale prenesené, to znamená, že by sa na financovaní dopravných výkonov mal podieľať štát. Predsedovia sa dohodli, že do rozhodnutia súdu budú posudzovať dopravnú obslužnosť a možnosti zliav v každom kraji individuálne. Ako povedal predseda BSK Vladimír Bajan, „každý z predsedov bude rokovať s vlastnou SAD-kou a budeme hľadať riešenie, aby sme postupovali ekonomicky, ale tak, aby to občan nepocítil“.

Predsedovia samosprávnych krajov tiež schválili osoby oprávnené konať v mene združenia v prvom funkčnom období – sú nimi predsedova Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Súčasne zhodnotili grafické návrhy loga pre Združenie SK 8 a dohodli sa na jeho používaní.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA