Správa o stave prípravy NSRR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vydalo Správu o stave prác na Národnom strategickom referenčnom rámci (NSRR) na roky 2007-2013.

 

Krátka správa

Národný strategický referenčný rámce bude základným programovým dokumentom definujúcim použitie fondov EÚ v programovacom období 2007-2013. Správa popisuje stav prác k 15. marcu 2006.

V oblasti prípravy dokumentu sa práca sústredila okrem iného na dopracovanie špecifických priorít NSRR a zásobníka projektov. Dôležitým úspechom bolo, že v spolupráci s partnermi sa podarilo z väčšej časti odstrániť nedorozumenia, ktoré vznikli v súvislosti s pôsobením mimovládnych organizácií v partnerstve a obnovila sa vzájomná komunikácia.

V období od 16. decembra 2005 do 15. marca 2006 sa uskutočnilo deväť dvojstranných i mnohostranných stretnutí v pracovných skupinách na rôznych úrovniach so sociálnymi partnermi. Ich cieľom bolo:

  • Stretnutia na úrovni EK-SR: informovať Komisiu o stave prác na dokumente a prediskutovať otvorené otázky
  • Stretnutia na úrovni rezortov: medzirezortné pripomienkovanie rozpracovaného dokumentu
  • Stretnutia so zástupcami regiónov: zapojenie regiónov do implementácie fondov EÚ v 2007-2013
  • Stretnutia so všetkými sociálnymi a ekonomickými partnermi: informovať zástupcov občianskej verejnosti o procese prípravy NSRR a zapojiť ju do neho.

Koncom marca predloží minister výstavby a regionálneho rozvoja do vlády materiál „Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013“, ktorý svojou štruktúrou nadviaže na prvú verziu NSRR schválenú vládou SR dňa 19. októbra 2005. Oproti nej bude obsahovať podrobnejšie rozpracovanú operačnú časť, v ktorej je navrhnutá štruktúra riadiacich orgánov a sú definované operačné programy a ich prioritné osi.

Schválenie NSRR umožní budúcim riadiacim orgánom začatie prác na príprave operačných programov a umožní viesť neoficiálne konzultácie o NSRR s Európskou komisiou. Otvorenie oficiálnych rokovaní SR s Komisiou bude možné až po schválení potrebnej legislatívy (nariadení EÚ) a Strategických usmernení spoločenstva orgánmi EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA