Vláda prijala opatrenia na vyrovnávanie regionálnych rozdielov

Vláda schválila správu o stave sociálno-ekonomickej úrovne v regiónoch SR. Správa zároveň obsahuje opatrenia na odstraňovanie regionálnych disparít, ktoré chce vláda realizovať do konca volebného obdobia.

 

Krátka správa

Správa hodnotí 1. až 3. štvrťrok 2005 a posudzuje mieru ekonomickej aktivity, zamestnanosti, nezamestnanosti a nominálnu mzdu. Konkretizuje nástroje, ktoré prispievajú k zapájaniu občanov v obciach a problematických regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti do pracovného procesu. Poukazuje na posun na trhu práce, v pomoci hendikepovaným ľuďom, rodinám s deťmi, absolventom škôl.

Miera ekonomickej aktivity na úrovni 8 krajov bola v 3. štvrťroku 2005 v SR porovnateľná a pohybovala sa na úrovni okolo 60 % z celkového počtu obyvateľstva regiónov. Odlišnosti v krajoch sú pri podiele pracujúcich a nezamestnaných: kým v miere ekonomickej aktivity bolo rozpätie medzi krajmi 7,1%, v miere zamestnanosti 17,6% a v miere nezamestnanosti 19,4%. Najvyššia miera ekonomickej aktivity bola v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK), najnižšia v Košickom samosprávnom kraji (KSK). Oba kraje majú adekvátne k ekonomickej výkonnosti aj mieru nezamestnanosti, najnižšia je v BSK, najvyššia v KSK. Za 9 mesiacov 2005 medziročne stúpol počet pracujúcich vo všetkých krajoch, s výnimkou KSK, pokles počtu ľudí bez práce oznámili všetky kraje.

V sledovanom období rozdiely v miere evidovanej nezamestnanosti boli výrazné aj v rámci krajov: najväčšie disproporcie uviedli BBSK, KSK a oblasť Prešova. Najväčšie rozdiely v tejto úrovni v 3. štvrťroku mal BBSK s mierou evidovanej nezamestnanosti 7,17 %, okres Rimavská Sobota až 27,92 %.

Kumulatívne k 3. štvrťroku 2005 poberalo aktivačný príspevok 147 253 ľudí. Mesačne v priemere 1 678 osôb z radov zamestnaných občanov sa tiež zúčastňovalo na aktivačných výkonoch. V súčasnosti podľa priemeru SR je 6,8 % Slovákov poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke. V 3. štvrťroku medziročne výška pomoci vzrástla v priemere o 8,1 %.

Najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mal BSK, k čomu prispievajú sídla centrál celonárodných firiem, ktoré v hlavnom meste SR sústreďujú značný podiel riadiacich pracovníkov s vyššími platmi. Tu pôsobí aj najviac ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Výška mzdy je v krajoch rozdielna, vyplýva z rozdielov v odmeňovaní vyššie kvalifikovanej práce. Dlhodobo chýba základné a stredné vzdelávanie v radoch rómskej populácie.

V rámci opatrení na odstránenie ekosociálnych rozdielov medzi regiónmi správa uvádza všetky operačné programy (OP) a priority SR, na ktoré boli vyhlásené výzvy na predloženie projektov. Po ich schválení bude financovanie aj v réžii eurofondov v rokoch 2004/2006.

Pri OP ide aj o občiansku vybavenosť obcí a miest, týka sa škôl, sociálnych zariadení, nemocníc, kultúrnych objektov. Budovanie informačnej spoločnosti pre verejný sektor je výzva, aby zainteresovaní pomohli občanom naučiť sa používať internet. K 30. januáru 2006 eviduje riadiaci orgán 143 žiadostí v hodnote 1,49 miliardy Sk, čo niekoľkonásobne prevyšuje alokované prostriedky. Fond sociálneho rozvoja (FSR) realizuje 3 programy na rast: zamestnateľnosti skupín postihnutých a ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom uzatvárania partnerstiev, lokálnej infraštruktúry a komunitnej sociálnej práce v obciach. Z dôvodu oneskorenia vyplácania zálohových platieb a komplikovanosti certifikácie projektových výdavkoch bol prvý program pozastavený, v druhom programe v roku 2005 sa jeho pôsobnosť rozšírila o Nitru a Žilinu, pričom fond už podporil 173 projektov v sume 115,21 milióna Sk. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA