Vláda rokuje o budúcich fondoch

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja predložilo do vlády Národný strategický referenčný rámec 2007-2013 (NSRR).

 

Krátka správa

Materiál predložený do vlády nadväzuje na rámce jednotlivých kapitol z prvej verzie NSRR a jeho súčasťou sú podklady z jednotlivých rezortov. Ministerstvo doň zapracovalo aj výsledky diskusií na národnej a regionálnej úrovni. O dokumente bdue vláda rokovať počas apríla.

NSRR je referenčným nástrojom na prípravu programovania fondov. Stanovuje teda národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rokoch 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre pôsobenie fondov na európskej úrovni. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane.

V rokoch 2007-2013 sa bude kohézna politika EÚ uskutočňovať prostredníctvom troch cieľov:

  • Konvergencia
  • Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  • Európska územná spolupráca

NSRR sa venuje prvým dvom oblastiam.

Na rozdiel od prvej verzie NSRR predložený materiál definuje i zoznam operačných programov a jednotlivé riadiace orgány. Prehodnotenie finančných alokácií bude súčasťou osobitného materiálu, ktorý bude predmetom rokovania vlády SR. Výsledné schválené alokácie na jednotlivé operačné programy budú včlenené do dokumentu „Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky 2007 – 2013“ do kapitoly 6. Financovanie NSRR. Súčasťou materiálu je Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Dokument má poskytnúť základ pre vypracovanie operačných programov a pre otvorenie rokovaní s Európskou komisiou o jeho definitívnom obsahu. Po procese technických konzultácií a rokovaní s Európskou komisiou bude materiál dopracovaný o výstupy a pripomienky, ktoré vyplynú z negociácií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA