Vládu zaujíma transparentnosť eurofondov

Vláda dnes schválila dokument, ktorý sa venuje transparentnosti v nakladaní s novými eurofondami a popisuje určité minimálne požiadavky kladené na zaangažovaných riadiacich aktérov.

Pozadie 

V auguste 2004 schválila vláda správu o transparentnosti v nakladaní s eurofondami. Tej predchádzal prieskum Odboru boja proti korupcii Úradu vlády SR u všetkých riadiacich, sprostredkovateľských orgánov a implementačných agentúrach (RO, SO/RO, IA) – „Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“.

Podnetom k prieskumu boli aj podnety, ktoré v súvislosti s využívaním eurofondov dostal odbor boja proti korupcii od prijímateľov pomoci a projektových manažérov, vrátane podnetov od mimovládnych organizácií (MVO).

Dotazník inventarizoval legislatívny rámec i aplikačnú prax správy fondov EÚ, pričom zdokumentoval niektoré nedostatky v legislatívnom prostredí, ako aj  nie vždy jednotnú prax pri aplikácii právnych predpisov a odporúčaných postupov u jednotlivých RO, SO/RO a IA.

Vtedy vláda navrhla doplniť právnu a metodickú úpravu v piatich tematických okruhov:

 • (I.) Vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov,
 • (II.) Príprava a podávanie projektov,
 • (III.) Hodnotenie a výber projektov,
 • (IV.) Monitoring,
 • (V.) Konflikt záujmov.

Návrhy opatrení zo Správy sa preniesli do relevantných normatívnych aktov, manuálov, príručiek a pokynov a iných riadiacich aktov v ich pôsobnosti. Vláda sa opäť vrátila  k tomuto 16. februára 2005, keď analyzovala zapracované závery a odporúčania.

EurActiv.sk prináša z vládneho materiálu niektoré dôležité časti.

Otázky

V správe sa konštatuje, že „Proces riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 je v porovnaní s procesom pre predchádzajúce programové obdobie výrazne zmenený. Systém riadenia a implementácie bol upravený a zmenený okrem iného za účelom implementácie  princípu “3Z“ (zjednodušiť, zjednotiť, zefektívniť).“

Materiál má identickú osnovu a štruktúru ako predchádzajúce správy a skladá sa z piatich tematických celkov. Vo všetkých oblastiach sa prehodnocovali závery a odporúčania aj vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho programového obdobia 2004 – 2006.

 • I. tematický okruh: Vyhlasovanie výziev na predkladanie projektov

Zavádza sa jednotná a záväzná štruktúra dokumentov a informácií. Tie musia byť zverejnené minimálne na relevantných internetových stránkach ako súčasť každej výzvy (to sa týka aj štátnej pomoci/spolufinancovania zo strany štátu) všetkých operačných programov v tejto štruktúre:

 1. Základné informácie
 2. Mechanizmus hodnotenia a výberu projektov vrátane hodnotiacich a výberových kritérií
 3. Mechanizmus opravných prostriedkov vo väzbe na  kontrolu administratívnej zhody žiadosti
 4. Štandardná forma žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 5. Štandardný návrh zmluvy o poskytnutí finančného príspevku resp. všeobecných zmluvných podmienok
 6. Programové dokumenty
 7. Príručka pre žiadateľa    
 8. Spôsob, pravidlá a podmienky poskytovania informácií pre žiadateľov

Toto je povinným minimom pre všetky RO a SO/RO. RO a SO/RO. Doplňujúce informácie nesmú byť vykonané na úkor prehľadnosti vyššie uvedených informácií.

Po vyhlásení výzvy RO podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k žiadateľovi definované vo výzve sa nemôžu meniť z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetkých žiadateľov.

Ak v priebehu zverejnenia výzvy dôjde k závažným zmenám, RO danú výzvu predčasne ukončí a zruší a predložené projekty budú automaticky zaradené do ďalšej výzvy, pričom žiadateľom bude umožnené doplniť náležitosti, v prípade ak v novej výzve budú zmenené podmienky. 

 • Lehoty na predkladanie projektov

Po zverejnení časovo ohraničených výziev sú stanovené nasledovne:

 • minimálne 60 kalendárnych dní pre OP financované z Európskeho sociálneho fondu,
 • minimálne 90 kalendárnych dní pre OP financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.
 • v prípade priebežných  výziev  RO/SORO v lehote 30 kalendárnych dní pred ukončením resp. dočasným pozastavením výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zverejní na svojej internetovej stránke a informačnom portáli CKO informáciu o plánovanom uzatvorení výzvy.

MVRR má povinnosť zverejňovať na svojom informačnom portáli pravidelné sumárne informácie o stave čerpania prostriedkov alokovaných na príslušné opatrenie (vrátane objemu prostriedkov, ktoré ostávajú k dispozícii pre žiadateľov). Tieto informácie budú aktualizované minimálne v pravidelných polročných intervaloch v prípade priebežného posudzovania projektov.

Každá výzva spolu s prílohami musí byť súbežne zverejnená elektronicky na internetovej stránke RO, SO/RO a na informačnom portáli Centrálneho koordinačného orgánu – MVRR. CKO musí poskytovať zoznam všetkých internetových stránok RO a SO/RO, kde sú zverejnené výzvy.

Na príslušných internetových stránkach  musí byť archív aj neaktuálnych výziev s dokumentáciou. V prípade, že v priebehu vyhlásenia výzvy dôjde k doplneniu informácií (pri dodržaní podmienok bodu I.2), musí byť uvedená skutočnosť aj na príslušnej internetovej stránke ako aktualita.

 • II. tematický okruh: Príprava a predkladanie projektov
 1. RO a SO/RO musí so zverejnením výzvy na relevantných internetových stránkach uverejniť emailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo, faxové číslo  subjektu zodpovedného za poskytovanie informácií žiadateľom 
 2. Na písomne predložené žiadosti o poskytnutie informácií žiadateľov (zaslané poštou, faxom alebo elektronicky) musí autorizovaný subjekt odpovede zaslať žiadateľovi v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. RO zároveň informácie všeobecného charakteru (ak je to vhodné, aj na iné, najmä opakujúce sa otázky) zverejní prostredníctvom príslušnej internetovej stránky bez zbytočného odkladu
 3. Všetky odpovede zverejnené na internetovej stránke alebo poskytnuté žiadateľovi v písomnej forme alebo elektronickej forme sa považujú za záväzné a žiadateľ sa na ne môže v prípade potreby odvolávať
 4. Odpovede poskytnuté žiadateľovi telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolať
 5. Žiadateľ nesmie byť v hodnotiacom procese postihnutý za dôsledky nesprávnej informácie, ktorú mu poskytol autorizovaný subjekt v písomnej alebo elektronickej forme. Toto ustanovenie sa netýka podmienok stanovených v schéme štátnej pomoci/pomoci de minimis. V takomto prípade musí byť žiadateľ a projekt zamietnutý bez ohľadu na pôvodné stanovisko autorizovaného subjektu
 6. Odpovede zverejnené na internetovej stránke nemôže RO a SO/RO, ani autorizovaný subjekt meniť s výnimkou prípadov, keď výrazným spôsobom na príslušnej webovej stránke označí zmenu, ku ktorej došlo a uvedie dôvod zmeny
 • Správa o vyhodnotení predkladaná príslušnému monitorovaciemu výboru (MV):
 1. základné sumárne štatistické údaje o žiadostiach
 2. sumárne informácie o počte schválených a neschválených žiadostí a  prečo,
 3. zoznam predložených žiadostí so žiadanou výškou NFP, zoznam žiadostí vyradených z dôvodu formálnych nedostatkov, zoznam hodnotených žiadostí s uvedením počtu pridelených bodov, zoznam schválených žiadostí aj výškou prideleného NFP
 4. informácia o priebehu výzvy vrátane identifikácie problémov, ktoré sa z pohľadu RO a SO/RO vyskytli a informácie o sťažnostiach
 5. informácia o nedostatkoch v procese hodnotenia a posudzovania predložených projektov
 6. návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov
 7. informácia o schválených zamietnutých a vyradených projektoch vrátane informácie o najčastejších dôvodoch zamietnutia a vyradenia projektov

Správa musí byť vypracovaná po ukončení schvaľovacieho procesu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od podpisu Záverečnej správy výberovej komisie a predložená na prerokovanie MV na jeho najbližšom zasadaní a následne zverejnená na príslušných internetových stránkach. V prípade priebežných výziev, správa o vyhodnotení výzvy musí byť vypracovávaná v periodicite stanovenej RO, minimálne však v polročných intervaloch.

 • III. tematický okruh: hodnotenie a výber projektov

RO a SO/RO musia zjednotiť metodiku a postup pri posudzovaní tzv. administratívnej zhody (formálna kontrola) projektov. Metodika musí dôsledne uplatňovať princíp kontroly štyroch očí, tj. formálnu kontrolu vykonávajú dvaja zamestnanci RO, pričom výsledok ich kontroly musí byť zhodný.

Pri hodnotení projektov klásť dôraz na ich kvalitu, nie na ich formálne náležitosti. Každý RO je povinný vyzvať žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Umožnenie nápravy sa nevzťahuje na informácie uvedené v žiadosti o NFP, ale výlučne na formálne náležitosti.

Je potrebné zjednotiť princípy odborného hodnotenia projektov a stanoviť hodnotiace kritériá, ktoré budú vychádzať z faktov a merateľných ukazovateľov stanovených v žiadosti o NFP a jej prílohách a budú previazané aj na logickú vnútornú previazanosť projektu (súlad cieľov opatrenia, zámeru projektu, SWOT analýzy, indikátorov atď.)

Konečné rozhodnutie o schválení či neschválení žiadosti o NFP je výlučne v gescii výberovej komisie. Rozhodnutie výberovej komisie je konečné a výberová komisia musí pozostávať z minimálne „5“ členov (odborníkov v závislosti od vecného zamerania OP/prioritnej osi/opatrenia). Je potrebné dodržiavať princíp partnerstva. Predsedom výberovej komisie je štatutár RO, alebo ním menovaná osoba. Výber členov výberovej komisii je v kompetencii RO. Výberová komisia nesmie meniť celkový počet bodov odborného hodnotenia projektu. 

Vo vzťahu k výberu hodnotiteľov je nutné zabezpečiť:

 1. štandardizáciu výberu hodnotiteľov
 2. objektivizáciu hodnotenia projektov
 •  IV. tematický okruh: monitoring

Zloženie monitorovacích výborov musí byť založené na reálnom princípe partnerstva na báze povinnosti účasti predstaviteľov štátnej správy, samospráv,  mimovládnych organizácií ako aj hospodárskych a sociálnych partnerov. Pri schvaľovaní personálnych návrhov jednotlivých sektorov v prípadoch, kedy bol ohľadne nominácie do MV oslovený reprezentatívny subjekt, nemôžu ostatné sektory uplatniť právo veta.

 • V. tematický okruh: konflikt záujmov

Všetky RO a SO/RO sú povinné transponovať pravidlo zákazu konfliktu záujmov do svojich interných predpisov, pokynov a manuálov a zároveň sú zodpovedné za ich dôsledné dodržiavanie a musia minimálne prostredníctvom internetových stránok zverejniť definíciu konfliktu záujmov a prijaté opatrenia na elimináciu konfliktu záujmov vrátane sankcií.

RO a SO/RO tiež musia zverejniť kontakt, kde môže verejnosť predkladať podnety a indície o konflikte záujmov a spôsob predkladania podnetov a indícií o konflikte záujmov. Pravidlo zákazu konfliktu záujmov je definované v uznesení vlády č. 141 zo 16. februára 2005, príloha č.1.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA