Regionálna investičná pomoc zmenená

Od 1. januára 2007 platia pre SR nové usmernenia EK pre národnú regionálnu pomoc vrátane novej mapy investičnej pomoci počas rokov 2007-2013.

Pozadie:

EÚ zameriava hlavnú časť regionálnej podpory na najchudobnejšie regióny Únie, a tak prispieva k rastu ich konkurencieschopnosti. Ďalším rozšírením  v januári 2007 sa veľká časť prostriedkov presunula do oblasti Rumunska a Bulharska.

Článok 87 Zmluvy o ES definuje regionálnu podporu ako štátnu podporu poskytovanú členskou krajinou EÚ na podporu ekonomického rastu znevýhodnených oblastí v EÚ. Jedná sa najmä o podporu investícií veľkých spoločností alebo malým a stredným podnikom. Pokyny regionálnej pomoci definujú tieto regióny ako oblasti s HDP nižším, ako je 75% priemeru EÚ.Regionálna pomoc by mala mať stimulačný účinok pre investície, ktoré by sa inak v podporovaných oblastiach neuskutočnili. 

Otázky:

31. decembra 2006 prestali platiť nariadenia k národnej regionálnej pomoci a podpore veľkých investičných projektov, ktoré nahradili ešte minulý rok publikované usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007–2013. EK pre členské štáty Únie už počas minulého roka zverejňovala mapu regionálnej podpory pre budúce programové obdobie.

Investičná regionálna pomoc sa kvôli osobitým pravidlám nevzťahuje na rybné hospodárstvo, uhoľný priemysel, lodiarsky priemysel a dopravy . Určité výnimky sa dotýkajú aj viacerých poľnohospodárskych produktov. Regionálnu pomoc nemôže očakávať ani oceliarsky priemysel (pre nezlučiteľnosť s pravidlami spoločného trhu), sektor syntetických vlákien.

Všeobecným pravidlom je, že regionálna pomoc by mala byť poskytovaná v rámci multisektorálneho programu pomoci – v prípade Slovenska sa jedná o Národný strategický referenčný rámec 2007-2013, ktorý disponuje viacerými programami, kde žiadateľom môže byť aj súkromný sektor.

V prípade ad hoc individuálnej pomoci jedinej firme alebo na jednu činnosť musí štát preukázať, že projekt bude prínosom pre jednotnú stratégiu regionálneho rozvoja a nenaruší hospodársku súťaž.

  • Regionálna mapa pomoci na roky 2007 – 2013

EK ju schválila pre SR 13. septembra 2006. Táto mapa ustanovuje nové maximálne intenzity regionálnej investičnej pomoci v regiónoch. Maximálne intenzity pomoci sú vyjadrené ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci (GGE), ktorý predstavuje výšku štátnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov.

Oprávnené regióny na štátnu pomoc s maximálnou intenzitou 50 % GGE:

Oprávnený región na štátnu pomoc s maximálnou intenzitou 40 % GGE:

  • Západné Slovensko.

Bratislavský kraj je oprávnený na štátnu pomoc už len v prechodnom období do roku 2008 s maximálnou intenzitou 10% GGE, a to:

  • Okres Bratislava II
  • Okres Bratislava III
  • Okres Bratislava IV
  • Bratislava – Čunovo
  • Bratislava – Jarovce
  • Bratislava – Rusovce
  • Okres Malacky
  • Okres Senec

Pre investičné projekty neprevyšujúce 50 mil. eur sa strop intenzity pomoci môže zvýšiť o 10 % pre stredné podniky a o 20 % pre malé podniky podľa EK o sa definícii mikro, malých a stredných podnikov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA