Inštitút pre rodovú rovnosť schválený

Európski ministri práce a sociálnych vecí na zasadnutí v Luxemburgu 1. júna 2006 schválili vytvorenie Inštitútu pre rodovú rovnosť.

 

Krátka správa

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (European Gender Institute) by mal začať fungovať v roku 2007 v jednej z nových členských krajín Únie, v ktorej ešte nesídli žiadna európska inštitúcia. Zatiaľ nie je jasné, kde bude sídlo inštitútu. O jeho získanie sa usilujú Česká republika, Litva, Slovensko i Slovinsko. Práve naša krajina patrí medzi najvážnejších kandidátov.

Cieľom inštitútu bude presadzovať rodovú rovnosť v európskych politikách, zvyšovať povedomie verejnosti, zhromažďovať a analyzovať informácie a vykonávať expertízu s cieľom poskytovať spoľahlivé údaje, ktoré možno porovnávať na európskej úrovni.

Inštitút má fungovať s navrhovaným rozpočtom 52,5 milióna eur na roky 2007-13. Podľa komisára pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimíra Špidlu, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že Rada zamietla niektoré návrhy Komisie, by inštitút mohol na začiatku fungovať v Bruseli. K jeho zriadeniu sa ešte musí vyjadriť Európsky parlament.

Rozhodnutie Rady a Parlamentu, podľa ktorého bude rok 2007 Európskym rokom rovnakých príležitostí pre všetkých, uvítala aj Komisia. Cieľom tejto iniciatívy s rozpočtom 15 miliónov eur je upozorniť Európanov na ich právo na rovnaké zaobchádzanie a podporovať rovnaké príležitosti v jednotlivých oblastiach vrátane zamestnanosti.

Európsky rok 2007 sa zameria na diskrimináciu súvisiacu s pohlavím, rasou alebo etnickým pôvodom, náboženským vyznaním, zdravotným postihnutím, vekom a sexuálnou orientáciou.

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA