Rodová rovnosť: bez mužov to nepôjde

Konferencia Európskeho hnutia organizovaná v rámci Európskeho roku rovnosti príležitostí žiada silnejšie zapojenie mužov do otázok rodovej rovnosti.

Pozadie

Cieľom Európskeho roku rovnosti príležitostí je informovať občanov o ich práve na nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie, a súčasne poukázať na výhody diverzity v spoločnosti.

Otázky

Ešte pred oficiálnym spustením Európskeho roku sa zišli experti na rodovú problematiku a žiadali preformulovať úlohu muža v spoločnosti, ako aj prijatie Charty zámerov pre rovné občianstvo. Konferencia „Muži a rodová rovnosť v Európe“, ktorú 25. januára 2007 organizovalo Európske hnutie (European Movement International – EMI), vyslala odkaz, že muži by mali prebrať viac úloh tradične pripisovaných ženám.

Európsky rok začína oficiálne Summitom rovnosti, ktorý práve prebieha v Berlíne (30.-31. január). Stretli sa na ňom ministri a zástupcovia občianskej spoločnosti z EÚ, aby debatovali o možnostiach prenosu rovných príležitostí do praxe a podelili sa o skúsenosti s osvedčenými postupmi.

V Bratislave sa bude 2. marca 2007 konať samostatná konferencia o rovnosti príležitostí, zameraná najmä na rodovú rovnosť. Stretnú sa na nej zástupcovia inštitúcií EÚ, slovenskej vlády i mimovládneho sektora.

Pozície

(Koncept rodovej rovnosti) prechádza transformáciou, prestáva byť takmer výhradne a zásadne izolovanou ženskou otázkou… a stáva sa inkluzívnejšie spoločenskou perspektívou, v ktorej majú muži rovnako kľúčovú úlohu…
Pat Cox, Európske hnutie

Prezident EMI a bývalý predseda Európskeho parlamentu Pat Cox povedal: „Rodová rovnosť je kľúčová pre dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti práv, demokracie, solidarity, kohézie a konkurencieschopnosti. Tento koncept prechádza transformáciou, prestáva byť takmer výhradne a zásadne izolovanou ženskou otázkou, tlačenou ženami a pre ženy samé, a stáva sa inkluzívnejšie spoločenskou perspektívou, v ktorej majú muži rovnako kľúčovú úlohu pri realizácii i dosahovaní výsledkov.“

Brenda King z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, prezidentka jeho sekcie pre zamestnanosť, sociálne otázky a občianske záležitosti, predstavila ciele konferencie. Podčiarkla najmä potrebu pozrieť sa hlbšie na otázku rodovej rovnosti z mužskej perspektívy a komunikovať príklady úspešných postupov. King povedala: „Stále existuje mnoho bariér, ktoré je treba odstrániť, vo vzťahu mužov a rodovej rovnosti.“

Komisár pre zamestnanosť, sociálne otázky a rovné príležitosti Vladimír Špidla povedal: „Verím, že summit a aktivity počas Európskeho roku vytvoria živú debatu o diverzite, dajú novú energiu efektívnemu boju proti diskriminácii.“

Stále existujú rodové rozdiely predpísané spoločnosťou, čo vedie k reprodukcii tradičných rodových rolí
Francesca Zajczyk, Univerzita Milano Biccoca

Francesca Zajczyk, profesorka na Univerzite Milano Biccoca, podčiarkla rozdielne kultúrne postoje matiek a otcov. „Role sa menia, ale len pomaly. Stále existujú rodové rozdiely predpísané spoločnosťou, čo vedie k reprodukcii tradičných rodových rolí.“

Hugo Swinnen z Amsterdam School for Social Science Research zdôraznil príklad úspešnej politiky v Holandsku, prijatie zákona o pracovnom čase. Podľa neho táto legislatíva umožnila ženám nájsť „lepšiu rovnováhu medzi prácou a rodinným životom“. V Holandsku pracuje na čiastočný úväzok 74,7% žien a 22,3% mužov.

Eve Liblik, predsedníčka Poradného výboru pre rovné príležitosti medzi mužmi a ženami, podala prehľad aktivít pracovnej skupiny a odporučila Komisii, aby prijala viac konkrétnych krokov v oblasti mužov a rodovej rovnosti, napríklad pripravila špeciálne Oznámenie. Povedala: „Rodová rovnosť musí byť urobená atraktívnou a želanou pre mužov.“

Ďalšie kroky

  • 30.-31. január 2007: Summit rovnosti v Berlíne
  • 2. marec 2007: Konferencia o rovných príležitostiach v Bratislave
  • Do 31. decembra 2008: Komisia predloží správu p implementácii, výsledkoch a celkovom hodnotení prijatých opatrení

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA