Ženy nedostávajú zaslúženú odmenu za ich príspevok k EÚ

75% novovytvorených pracovných miest v EÚ obsadzujú ženy. Štatistiky hovoria, že v EÚ je počet žien s vysokoškolským vzdelaním vyšší ako počet rovnako kvalifikovaných mužov. Aj napriek tomu však ženy zarábajú v priemere o 15% menej ako muži. Konštatuje to správa Komisie o rodovej rovnosti (2007).

Krátka správa

V niektorých krajinách je rozdiel v platovom ohodnotení ešte vyšší. Vyplýva to zo Správy o rozdieloch v platovom ohodnotení vyplývajúcom z rodovej nerovnosti vydanej 7. marca 2007 a rovnako aj zo Správy o rodovej rovnosti (2007). Štatisticky najhoršie ukazovatele má Veľká Británia, kde ženy zarábajú až o 30% menej v porovnaní s mužmi. V nových členských krajinách ako Malta, Maďarsko a Poľsko sú rozdiely na úrovni 10-15% v prospech mužov.

Miera zamestnanosti žien rastie omnoho rýchlejšie ako miera zamestnanosti mužov. Cieľom lisabonskej stratégie je dosiahnuť do roku 2010 zamestnanosť žien na úrovni 60%. V roku 2000 mal tento ukazovateľ hodnotu 53,6%. Jeho súčasná hodnota je 56,3%.

Obsadzovanie nových pracovných miest je v niektorých členských krajinách spôsobené presýtenosťou mužskej zamestnanosti. Tento trend dokazuje napríklad nárast miery zamestnanosti žien vo veku 55 rokov a viac až o 30% v období 2000-2007. Ide tak o korekciu toho typu zamestnanosti, ktorý nie je ani zďaleka nasýtený.

Napriek všetkému, ženy bez vyššieho vzdelania obsadzujú v porovnaní s mužmi oveľa častejšie také pracovné miesta, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu a sú ohodnotené nižšou mzdou. Približne len tretina riadiacich pozícií je obsadená ženami a vedci upozorňujú, že tento podiel by bol ešte nižší, ak by sa používala striktnejšia formulácia tohto typu pracovného postu. Ženy omnoho častejšie pracujú na polovičný úväzok. Zároveň sa ich v oveľa väčšej miere dotýkajú problémy súvisiace s vyvažovaním súkromného a pracovného života. Vo viacerých členských krajinách to vyúsťuje do stavu, kedy majú najmä ženy len obmedzené možnosti starať sa o svoje deti.

Komisia adresuje Rade viacero návrhov priorít z oblasti problematiky rodovej rovnosti:
– zaoberať sa rozdielmi na pracovnom trhu;
– podporovať súlad medzi pracovným a súkromným životom;
– pomocou Štrukturálnych fondov prispieť k podpore žien v starostlivosti o svoje deti a rovnako povzbudiť ženy k súkromnému podnikaniu;
– implementovať už existujúcu legislatívu. (štyri členské krajiny – Belgicko, Luxembursko, Taliansko a Španielsko doteraz neimplementovali Smernicu o rodovej rovnosti z roku 2002. Komisia upozorňuje, že legislatívne nedostatky treba chápať širšie a do tejto oblasti spadá napríklad aj školenie sudcov.)

Komisia zároveň povzbudzuje ku komunikácii o spôsoboch prekonávania súčasnej rodovej priepasti. Rodová problematika by nemala byť samostatnou agendou, ale mala by byť ukotvená v rámci iných politík, predovšetkým ako súčasť politiky zamestnanosti.

Problematika rodovej rovnosti bola témou medzinárodného seminára organizovaného Výborom EP pre práva žien a rodovú rovnosť (ďalej Výboru) s názvom „1957 – 2007: Európska únia a pokrok žien. Ženy pracujú na budúcnosti Európy“, ktorý sa uskutočnil 8. marca 2007. Téma seminára sa niesla v línii 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv a 23. výročia založenia Výboru. V rámci diskusie sa zhodnotili doterajšie pokroky EÚ v tejto agende. Podujatiu predsedala slovenská europoslankyňa a predsedníčka Výboru, pani Anna Záborská. V oblasti ľudských práv boli skonštatované značné nedostatky, či už smerom do vnútra EÚ alebo aj  v oblasti angažovania sa EÚ v zahraničí. Poslankyňa Edit Bauer (EPP-ED, Slovensko) vyjadrila v diskusii nádej, že „budúcich 50 rokov bude úspešnejších.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA