Environmentalisti chvália predsedníctvo za chemikálie, karhajú za obchod

Bratislavská cestovná mapa, ktorá vzišla zo septembrového summitu neobsahuje žiadny odkaz na životné prostredie alebo udržateľnosť.

„Čo sa týka formácií Rady EÚ, kde sa pracuje na jednotlivých návrhoch, predsedníctvo môže zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Môže do programu rokovaní vkladať body a určovať, ako sa s nimi bude narábať,“ povedal Jeremy Wates v júlovom rozhovore pre portál EurActiv.sk.

Wates vedie celoeurópske združenie zelených organizácií European Environmental Bureau (EEB), ktoré v júli vydalo svoje požiadavky na slovenské predsedníctvo. V decembri EEB zverejnil svoje vyhodnotenie.

Slovenské predsedníctvo bolo podľa EEB „dobré v oblastiach biodiverzity a chemikálií, zlé v oblastiach udržateľnosti a obchodu“.

Hodnotenie Holandska: skôr negatívne

EEB nesúdi predsedníctvo podľa jeho programu, ako to urobil portál EurActiv.sk, ale podľa svojich cieľov.

Hodnotenie predsedníctva sa pohybuje na škále dobré – neutrálne (zmiešané výsledky) – zlé, a to v dvoch kategóriách. „Keď robíme vyhodnotenie, je dôležité rozlišovať medzi snahou predsedníctva a výsledkami v danom návrhu,“ spresnil Wates v júli.

Ide o novú metódu.

V prípade prechádzajúceho holandského predsedníctva známkoval EEB predovšetkým výsledky. Z desiatich oblastí dopadli Holanďania dobre v dvoch, neutrálne v štyroch a zle v štyroch. Celkové hodnotenie je teda skôr negatívne.

Slovensko: viac snahy ako výsledkov

V hodnotení výsledkov sa Slovensko umiestnilo horšie. Dobré hodnotenie dosiahlo len v dvoch oblastiach, neutrálne v troch a zlé až v piatich.

Lepšie ako výsledky ocenil EEB snahu slovenských diplomatov. Za dobré označil snahy v štyroch oblastiach, za neutrálne v dvoch a za zlé v štyroch.

Výsledky slovenského predsedníctva teda hodnotia environmentalisti skôr negatívne, snahy neutrálne.

Za dobré označil EEB výsledky aj snahy len v dvoch oblastiach: obnova ekosystémov a biodiverzita a nebezpečné chemikálie. Obe kategórie boli hodnotené negatívne v štyroch oblastiach: reforma obchodných politík, transformácia poľnohospodárskej politiky, rybolov a demokratické vládnutie.

Udržateľnosť a klíma

Čo sa týka celkového prístupu k prioritám EEB, pokrýva ju prvá oblasť – „presadzovanie vízie Európy založenej na udržateľnosti“. Výsledky Slovenska sú však oznámkované ako zlé a snahy ako neutrálne.

Aktivisti ocenili, že Bratislava hostila summit 27 štátov o budúcnosti Európskej únie. Konštatuje však, že „Bratislavská cestovná mapa, ktorá vzišla zo septembrového summitu neobsahuje žiadny odkaz na životné prostredie alebo udržateľnosť.“

V súvisiacej oblasti „boja s klimatickými zmenami“ má predsedníctvo zmiešané výsledky – v oboch kategóriách.

EEB oceňuje snahu Slovenska posilniť Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami (ETS), ale „nedosiahlo zastavenie bezplatného prideľovania povolení na znečisťovanie a vylúčenie projektov založených na fosílnych palivách z finančného mechanizmu ETS.“

Za „dôležitý úspech v rámci slovenského predsedníctva“ označujú environmentalisti ratifikáciu Parížskej dohody.

Energetika a odpady

Čo sa týka „reformy energetickej politiky“, predsedníctvo sa „dobre“ snažilo, jeho výsledok však bol „neutrálny“. EEB pripomína, že Bratislave sa nepodarilo dosiahnuť kompromis v Rade EÚ v otázke energetického štítkovania.

V oblasti „podpory obehového hospodárstva a odpadovej politiky“ oceňuje EEB snahu a kritizuje výsledok.

Hoci si všimol bratislavskú konferenciu Prechod k zelenej ekonomike, konkrétne legislatívne kroky mu chýbali.

„Predsedníctvu sa nepodarilo získať podporu pre zavedenie jasných prevenčných cieľov a navrhovaný recyklačný cieľ bol znížený, zatiaľ čo nebola dosiahnutá dohoda o spoločných metodológiách pre správy o pokroku,“ spresňuje analýza EEB.

Demokratické vládnutie

Okrem ďalších špecifických politík si environmentalisti všímli aj oblasť „posilnenia demokratického vládnutia“. V praxi to znamená zlepšenie vynucovania a kontroly dodržiavania environmentálnej legislatívy.

EEB vyhodnotil negatívne slovenské snahy aj výsledky.

„Hoci je predovšetkým na Komisii, aby rozhodla o opatreniach v týchto prípadoch, nezdá sa, že predsedníctvo urobilo veľa – ak vôbec niečo – aby ju presvedčilo k pozitívnejším krokom,“ usúdili environmentalisti.

Napokon však uvádzajú, že predsedníctvo „si môže nárokovať zásluhu za decembrovú výzvu zo strany Rady pre spravodlivosť na zriadenie špeciálnej polície a právnych tímov pre riešenie environmentálnej trestnej činnosti ako čierny obchod s voľne žijúcimi organizmami a nelegálnymi skládkami.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA