Asistent poslanca EP bude mať štatút euroúradníka

Parlament včera presvedčivo odsúhlasil zmenu pravidiel zamestnávania asistentov europoslancov. Ich pracovné zmluvy budú spravované spoločnými pravidlami a dohliadať na to bude priamo Parlament, nie jednotliví europoslanci. Má sa tak zabrániť zneužitiam peňazí určených na ich platy.

Nová legislatíva, ktorá bola prijatá väčšinou 598 hlasov (19 bolo proti a 47 sa zdržalo) má za cieľ zabezpečiť „transparentnosť a ne-diskrimináciu“. Podstatou zmeny je, že zmluvy s asistentmi poslancov EP boli pridané do kategórie zmlúv z bežnými euroúradníkmi.

Podľa nových pravidiel, ktoré boli finalizované v rokovaniach medzi Európskym parlamentom a Radou, pracovné zmluvy budú uzatvárané na dobu určitú a asistenti budú požívať „podobné sociálne výhody“ ako radoví euroúradníci, aj čo sa týka zaraďovania do platových tried. Všetky zmluvy budú automaticky končiť na konci legislatívneho obdobia.

Nové pravidlá nahradia 27 rôznych národných úprav zamestnávania a platenia asistentov.  Týkať sa ich teraz budú spoločné pravidlá o pracovnoprávnom vzťahu, daniach a sociálnom zabezpečení. Parlament aj Rada trvali na tom, aby nové opatrenia nevyžadovali navýšenie rozpočtu EP.  

O zmluvy asistentov a ich mzdy sa bude starať finančné oddelenie Európskeho parlamentu. Z poslaneckých príspevkov určených na asistentov využívaných na ďalšie služby budú môcť  použiť na expertízy či poradenské činnosti maximálne 25 %.

Asistenti sa však stále budú považovať za špecifickú kategóriu zamestnancov, ktorá bude brať do úvahy „špeciálnu úlohu  – poskytovanie podpory členom Parlamentu pri plnení ich povinností“. Europoslanci si budú môcť naďalej slobodne vyberať koho zamestnajú, úlohy, ktoré im budú pridelené ako aj trvanie ich zmluvy.

Návrhy predložil taliansky poslanec EP Giuseppe Gargani, parlamentný spravodajca. Jeho správa vychádzala z návrhov reformy, ktoré v júli predložilo Predsedníctvo Európskeho parlamentu.

„Myslím si, že sme dosiahli dobrý kompromis medzi právom poslancov na výber a potrebou väčšej transparentnosti“, povedal spravodajca.

Balíček zahŕňa aj opatrenia, ktoré upravujú zmluvy asistentov v Štrasburgu a tých, ktorých majú europoslanci vo svojich volebných obvodoch. Tieto zmluvy by mali byť spravované „štátom uznanými účtovnými spoločnosťami, bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy“.

Trvalá zmena v štatúte poslaneckých asistentov si bude vyžadovať aj zmeny v nariadení upravujúcom zamestnávanie euroúradníkov, na čo je potrebný súhlas členských štátov. Nové pravidlá by mali začať platiť v júli 2009, teda so začiatkom činnosti novozvoleného Európskeho parlamentu.  

O prehodnotení štatútu asistentov sa síce uvažovalo už dlho, dynamiku tejto reforme dodal až parlamentný audit, ktorý poukázal na dlhý zoznam pravdepodobných zneužití finančných prostriedkov, ktoré majú poslanci k dispozícii na svojich asistentov. Správa nebola napriek tlaku zverejnená, jeden z členov výboru pre rozpočet Paul van Buitenen zverejnil na svojej stránke päťstranový sumár správy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA