Parlament navýšil výdavky na rok 2009

Europoslanci odmietli škrty v rozpočte, ktoré urobila Rada. Viac prostriedkov si predstavujú na oblasť zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sociálnej politiky aj pre agentúru strážiacu vonkajšie hranice Únie, Frontex.

Suma výdavkov, ktoré predpokladal Rada podľa poslanca Sergeja Kozlíka „zďaleka nie je v súlade s politickými prioritami a záväzkami Európskej únie.“

“Takto pred rokom, sme spoločne žasli nad nízkou úrovňou výdavkov rozpočtu Európskej únie na rok 2008. Krivku medziročného poklesu som vtedy prirovnal ku krivke padajúceho listu. Mysleli sme, že nižšie to už nemôže byt. Mýlili sme sa. Podiel výdavkov pre rok 2009 predstavuje 0,89 % z hrubého národného produktu. To už nie je krivka, to je voľný pád.“

Európsky parlament na minulotýždňovej plenárnej schôdzi odhlasoval návrh rozpočtu Únie na rok 2009. Zvýšil podiel výdavkov na niektoré kľúčové oblasti. Spravodajkyňa, nemecká socialistka Jutta Haug za najdôležitejšie položky označila boj proti klimatickým zmenám, sociálnu politiku ako aj bezpečnosť. Poslanci dospeli k názoru, že rozpočtové škrty by znemožnili Únii dosiahnuť vytýčené ciele. Celkovo zvýšil záväzky v rozpočte EÚ z 133,9 (návrh Rady) miliardy na 136 miliárd eur a výšku platieb z 114,9 miliardy na 124,5 miliardy eur.

Parlament bude presviedčať Radu, aby dala viac na vonkajšiu činnosť Únie, na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ a rovoj vidieka a na boj proti klimatickým zmenám. Viac prostriedkov by europoslanci radi videli aj na efektívnejšiu ochranu južných hraníc EÚ, ktoré stráži agentúra Frontex. Prostriedky na pracovné miesta v európskej exekutíve Parlament na rozdiel od Rady Komisii priznáva, ale ich uvoľnenie navrhuje podmieniť “previerkou administratívnych potrieb” Komisie.

Sergej Kozlík upozorňuje, že objem nesplatených záväzkov dnes predstavuje 139 miliárd eur, čo je viac, než jeden ročný rozpočet Únie. “V plnej nahote prejavuje vnútorná rozpoltenosť politiky Európskej rady. Vlády väčšiny členských štátov nevedia v bežnom roku zabezpečiť plne čerpanie prostriedkov Európskej únie a uvedená medzera sa premieta do znižovania platobných výdavkov v rozpočte nasledujúceho roka.”

Vladimír Maňka, ktorý má v skupine socialistov na starosti finančné presuny v kategórii „Iné inštitúcie“, si myslí, že proces tvorby rozpočtu a efektívnosť využívania financií ide „pozitívnym smerom“.

Rezervy Maňka vidí v politike v oblasti nehnuteľností, kde podľa neho chýba dlhodobejšia vízia plánovanie, ktoré by mohli zabezpečiť finančné úspory. „Ďaľšou rezervou je využitie štúdií v oblasti energetickej náročnosti budov. Najnovšia štúdia o uhlíkovej stope Európskeho parlamentu hovorí o ekvivalente CO2 takmer 114 tisíc ton ročne.“

Konzultant štúdie navrhol sériu opatrení na zníženie emisií o 30% do roku 2020. Najväčšie zdroje znečistenia pochádzajú z vykurovania a elektrickej energie v samotných budovách a v doprave osôb medzi bydliskom a zamestnaním, ako aj medzi tromi hlavnými pracoviskami, tiež v spotrebe papiera, zásobovaní, či upratovaní. „Pred koncom roka očakávam od Generálneho tajomníka EP, že po analýzach predloží Akčný plán, aby sme podnikli čo najskôr kroky, ktoré povedú k úsporám financií a čistejšiemu životnému prostrediu“, povedal na margo Vladimír Maňka.

Pred druhým čítaním sa 21. novembra stretnú zástupcovia Európskeho parlamentu so zástupcami Rady v snahe dosiahnuť dohodu o budúcoročnom rozpočte pred konečným decembrovým hlasovaním. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA