Rošády v Európskom parlamente

Výmena dlhoročného predsedu zahraničného výboru EP Elmara Broka poľským europoslancom Jacekom Saryusz-Wolskim bude pravdepodobne najvýraznejšou zmenou v rámci pripravovaného prerozdeľovania funkcií vo výboroch EP.

Pozadie:

V polovici volebného obdobia, teda dva a pol roka pred a po voľbách do Európskeho parlamentu, sa v EP udeje niekoľko zmien. Najviditeľnejšia bola snáď výmena predsedu Josepa Borrella (SES) Hansom-Gertom Pötteringom (EĽS-ED) z Nemecka, v polovici januára 2007. 

Medzistranícka dohoda uzavretá na začiatku volebného obdobia Parlamentu zahŕňala  klauzulu o tom, že Konzervatívci podporia kandidáta ľudovcov, keďže ani jedna z dvoch najpočetnejších zoskupení v EP nemá 345 členov, čo je absolútna väčšina hlasov potrebná pre zvolenie niektorého z kandidátov. 

Súčasná situácia však nadobudla ďalšie rozmery: 1. januára 2007 v Parlamente pribudlo 53 nových europoslancov z Bulharska a Rumunska a zároveň, dva týždne na to, vzniklo nové zoskupenie zástancov extrémnej pravice. Oba tieto faktory bude treba vziať do úvahy pri prerozdeľovaní postov vo výboroch, ako aj kľúčových funkcií v Parlamente.

Otázky:

Všetky významné posty sa však už vopred podelili členovia dvoch najsilnejších skupín v EP; kľúčoví europoslanci za normálnych okolností ostávajú vo výboroch,  v ktorých si vybudovali reputáciu a získali odborné znalosti. Nasledujúca tabuľka ponúka prehľad zmien: 

výbor bývalý predseda nový predseda
Zahraničné vzťahy Elmar Brok (EPP-ED, D) Jacek Saryusz Wolski (EPP-ED, PL)
Rozvoj Luisa Morgantini (GUE/NGL, I) Josep Borrell (SES, E)
Medzinárodný obchod Enrique Barón Crespo (SES, E) Helmut Markov (GUE/NGL, D)
Rozpočtová kontrola Szabolcs Fazakas (SES, HU) Herbert Bösch (SES, D)
Rozpočet Janusz Lewandowski (EPP-ED, PL) Reimer Böge (EPP-ED, D)
Hospodárske a menové záležitosti Pervenche Berès (SES, F)
Zamestnanosť a sociálne otázky Jan Andersson (SES, SE)
Život. prostredie, verejné zdravie a bezpeč. potravín Karl-Heinz Florenz (EPP-ED, D) Miroslav Ouzký (EPP-ED, CZ)
Priemysel, výskum a energetika Giles Chichester (EPP-ED, UK) Angelika Niebler (EPP-ED, D)
Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa Arlene McCarthy (SES, UK)
Doprava a turistický ruch Paolo Costa (ALDE, I)
Regionálny rozvoj Gerardo Galeote (EPP-ED, ES)
Poľnohosp. a vidiecky rozvoj Joseph Daul (EPP-ED, F) Neil Parish (EPP-ED, UK)
Rybárstvo Philippe Morillon (ALDE, F)
Kultúra a vzdelávanie Nikolaos Sifounakis (SES, EL)
Právne otázky Giuseppe Gargani (EPP-ED, I)
Občianske práva, spravodlivosť a vnútro Jean-Marie Cavada (ALDE, F)
Ústavné otázky Jo Leinen (SES, D)
Práva žien a rodová rovnosť Anna Záborská (EPP-ED, SK)
Petície Marcin Libicki (UEN, PL)
Ľudské práva (podvýbor) Hélène Flautre (Zelení/EFA, F)
Bezpečnosť a obrana (podvýbor) Karl von Wogau (EPP-ED, D)
Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance (dočasný výbor) Mairead McGuinness (EPP-ED, EI)
Zadržiavacie tábory CIA (dočasný výbor) Carlos Coelho (EPP-ED, PT)

 V praxi to znamená, že hlasovania o týchto zmenách budú jednoznačné. Nezhody medzi nemeckou a poľskou delegáciu v EĽS-ED ohľadom redistribúcie prestížnych funkcií vyústili v presunutie hlasovania o zložení parlamentných výborov z programu plenárnej schôdze EP, ktorá sa konala v polovici januára v Štrasburgu. 

V zmysle dohody nahradil Jacek Saryusz-Wolski z občianskej platformy (Poľsko) nemeckého europoslanca Elmara Broka v poste predsedu zahraničného výboru. Brok, všeobecne rešpektovaný pre jeho bohaté skúsenosti v oblasti zahraničných vecí a jeho boj za európsku Ústavnú zmluvu, opúšťa post po takmer desiatich rokoch. 

Očakáva sa, že Saryusz-Wolski, bývalý štátny tajomník zodpovedný za európske záležitosti v Poľsku, bude klásť väčší dôraz na východnú politiku EÚ a vzťahy EÚ-Rusko, ako aj zasadzovať sa o členstvo Ukrajiny v Únii. Rozhodnutie prišlo nečakane pre niektorých z Brokových zástancov, zatiaľ čo členovia EP z niektorých východných členských krajín, predovšetkým Lotyšsko, vyjadrili spokojnosť a nádej, že EP bude vyvíjať väčší nátlak na Rusko.

Post predsedu zahraničného výboru EP, napriek svojej relatívnej bezvýznamnosti z hľadiska legislatívneho procesu EÚ, vyvolal najväčšie debaty vo vnútri EĽS. Na druhej strane, kľúčovú rolu v rozhodovaní o nadchádzajúcej reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2008 zohrá Rozpočtový výbor, ktorého predsedom by sa mal stať nemecký europoslanec Reimer Böge, ktorí vo funkcii vystrieda poľského europoslanca Janusza Lewandowskeho. 

Zároveň prebehli i ďalšie diskusie a nevyzerá, že by medzi dvoma najsilnejšími skupinami malo dôjsť k vážnejším konfliktom v súvislosti s kreslami predsedov výborov. Otázniky však môžu vzísť ohľadom nasledujúcich aspektov: 

Strana Zelených/EFA sa vyjadrila, že došlo k dohode o povýšení podvýboru pre ľudské práva, ktorému predsedá francúzska europoslankyňa za Zelených Hélène Flautre, na výbor, a to do júne 2007. Poslanec Karl von Wogau (EĽS-ED) predsedá ďalšiemu podvýboru Európskeho parlamentu, ktorý sa zaoberá otázkami bezpečnosti a obrany. Strana EĽS-ED hovorí, že ak má byť povýšený jeden z podvýborov, potom by muselo platiť to isté aj pre jeho výbor. Z konzervatívnych zdrojov vyplýva, že povýšenie nie je v rámci súčasnej dohody pravdepodobné, keďže nie je úplne jednoznačné, nakoľko by bol takýto krok realizovateľný. Skupina extrémnej pravice (IST) požaduje predsedníctvo kultúrneho výboru pre europoslankyňu Marine Le Pen, dcéru zakladateľa francúzskeho „Národného frontu“ Jean-Marie Le Pena. EĽS-ED a SES sa dohodli, že nebudú hlasovať za akéhokoľvek kandidáta z tohto zoskupenia.  

Pokiaľ ide o slovenských europoslancov, tí sú členmi nasledujúcich výborov:

 • Peter Baco (NA): Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Edit Bauer (EPP-ED): Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • Irena Belohorská (NA): Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Podvýbor pre ľudské práva
 • Monika Beňová (SES): Výbor pre zahraničné veci
 • Arpád Duka-Zólyomi (EPP-ED): Podvýbor pre ľudské práva
 • Milan Gaľa (EPP-ED): Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • Ján Hudacký (EPP-ED): Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • Miloš Koterec (SES): Výbor pre regionálny rozvoj
 • Sergej Kozlík (NA): Výbor pre rozpočet
 • Vladimír Maňka (NA): Výbor pre rozpočet
 • Miroslav Mikolášik (EPP-ED): Výbor pre regionálny rozvoj
 • Zita Pleštinská (EPP-ED): Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • Peter Šťastný (EPP-ED): Výbor pre medzinárodný obchod
 • Anna Záborská (EPP-ED): Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví (predsedníčka), výbor pre rozvoj

Posledné kroky:

 • 30. januára 2007: Zasadal Výbor predsedov (združujúci predsedov ôsmich politických strán v EP), aby hlasoval o vopred vypracovaných zoznamoch členstva  v jednotlivých výboroch. 
 • 31. januára 2007: o týchto zoznamoch hlasovala plenárna schôdza EP. 
 • 31. januára a 1. februára 2007: každý z novovytvorených výborov zasadal, aby zvolil svojho predsedu a štyroch podpredsedov (predsedníctvo výboru).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA