Ako EÚ chráni práva postihnutých?

Po prvý raz podpísali Európske spoločenstvá chartu ľudských práv – Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím. V poslednej chvíli sa však Komisia zdržala podpisu dodatkového protokolu, ktorý zriaďuje procedúru na podávanie sťažností. Niektoré členské štáty ju totiž považovali za príliš ďalekosiahlu.

Pozadie:

Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím, iniciovaný Mexikom v roku 2002, je prvým dohovorom OSN, ktorý EÚ prijala od roku 1990 v podobe Medzinárodného dohovoru o ochrane práv migrujúcich pracovníkov. Dohovor bol prijatý 30. marca 2007. V prvý deň ho podpísal rekordný počet krajín – 82, čo je viac než štyrikrát toľko, ako je potrebné na jeho okamžitý vstup do platnosti.

Dohovor stelesňuje princíp, že 650 miliónov postihnutých ľudí na svete má požívať tie isté práva ako ľudia bez postihnutia. Dohovor ochraňuje postihnutých pred všetkými druhmi diskriminácie a pokrýva občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva.

Zaväzuje zmluvné strany k adaptácii zákonov a nariadení tak, aby boli kompatibilné s dohovorom, ale aj zabezpečuje, aby sa praktiky štátov zmenili tak, aby lepšie integrovali postihnutých ľudí do spoločnosti.

44 krajín podpísalo tiež dodatkový opčný protokol k dohovoru, ktorý umožňuje jednotlivcom a skupinám, k porušeniu práv ktorých došlo, prístup prostredníctvom zaslania sťažnosti k výboru OSN, zloženom z expertov. Predpokladom je vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov podľa domáceho práva štátov.

Otázky:

Krátko pred podpísaním dohovoru 30. marca 2007 Komisia, ktorá reprezentuje v tejto veci Európske spoločenstvá (ES), odstúpila od svojho pôvodného plánu podpísať aj dodatkový protokol.

K zvratu došlo potom, čo Dánsko, PoľskoVeľká Británia vyjadrili svoje obavy z potenciálne ďalekosiahlych právnych implikácií v oblasti zamestnanosti, kde má EÚ kompetencie. Tieto štáty sa obávajú, že podpis Komisie pod protokol by znamenal, že by sa stali signatárskou stranou, aj keď tomu tak nie je.

Opčný protokol vytvára dve procedúry:

Procedúra individuálnej sťažnosti: jednotlivec, ktorý tvrdí, že sa stal obeťou porušenia ustanovení dohovoru, môže zaslať svoj prípad Výboru OSN pre práva osôb s postihnutím, ktorý bol zriadený dohovorom. Po preskúmaní sťažnosti môže výbor predložiť návrhy a odporúčania signatárskemu štátu, odkiaľ sťažovateľ pochádza.

Procedúra šetrenia: V prípade vážnych alebo systematických porušovaní práv dohovoru štátom môže výbor spustiť prešetrovanie. Zistenia šetrenia sú následne zaslané signatárskemu štátu.

Pozície:

Komisia tvrdí: „Predtým, než jednotlivec môže predstúpiť pre výbor, musí v každom prípade vyčerpať všetky dostupné domáce prostriedky nápravy na národnej úrovni, preto predstúpenie pred výbor nebude ľahké.“

Yannis Vardakanstanis, prezident Európskeho fóra postihnutých (EDF), dohovor pochválil ako „veľký úspech pre 650 miliónov postihnutých ľudí na svete,“ ale tiež povedal, že podpis je len prvým krokom.

„Skutočná práca sa ešte len začne,“ povedal Vardakastanis. „Všetky signatárske štáty, vrátane ES, sa zaviazali a musia garantovať, že dohovor bude viac než len kusom papiera. Teraz očakávame, že v týchto krajinách budú postihnutí požívať rovnaké ľudské práva ako nepostihnutí.“

EDF však tiež vyjadrilo svoje „hlboké obavy“ z toho, že EÚ nedokázala pripojiť svoj podpis pod opčný protokol. Riaditeľka EDF Carlotta Besozziová povedala: „Boli sme prekvapení a sklamaní, že ES nepodpísali protokol kvôli tomu, že niektoré členské štáty nesúhlasili. V dôsledku zdieľaných kompetencií v rámci EÚ to má dôsledky pre postihnutých ľudí v celej Európe. Musíme pripomenúť, že právo predstúpiť, poskytované protokolom, predvída túto možnosť len ako posledné riešenie pre postihnutých tam, kde procedúry v krajinách nepracujú spôsobom, akým by mali.

Europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED) v rozhovore pre Zdravotnícke noviny (18. január 2007) vyzdvihol snahy o zlepšovanie postavenia zdravotne postihnutých na európskej úrovni, kritizoval však postoj slovenskej vlády, špecificky pokiaľ ide o rozdelenie prostriedkov z eurofondov: “Zatiaľ čo na európskej úrovni sa venuje zdravotne postihnutým veľká pozornosť, vláda SR vo svojom najnovšom národnom strategickom rámci napríklad pri otázkach zamestnanosti a sociálnej inklúzie plánuje venovať prostriedky z európskych fondov prakticky výlučne na rómsku komunitu a občania so zdravotným postihnutím sú úplne vynechaní. Informovali ma o tom na zasadaní slovenského združenia zdravotne postihnutých osôb.”

Ďalšie kroky:

  • Výbor regiónov usporiadal 20.-21. novembra 2006 Európsku konferenciu o postihnutí a rozvojovej spolupráci.
  • 27. februára 2007 Komisia odporučila Rade podpísať ako dohovor, tak ja dodatkový protokol.
  • Fáza podpisovania dohovoru sa začala 20. marca 2007 (viď rozširujúci sa zoznam signatárov).
  • Rokovania o možnom podpise pod protokol naďalej pokračujú. Budú predmetom agendy v COREPER-e aj Rade ministrov. Komisia a Nemecko ako súčasná predsednícka krajina Rady sú za podpísanie opčného protokolu.
  • Komisia preskúma kompatibilitu legislatívy Spoločenstva a politík EÚ s dohovorom.
  • Komisia zverejní návrh na rozhodnutie Rady, týkajúce sa ratifikácie dohovoru, s najväčšou pravdepodobnosťou počas prvej polovice roka 2008.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA