Chudobnejúci Nemci?

Spolkový a krajinský štatistický úrad SRN vo Wiesbadene informoval, že kúpna sila nemeckých domácnosti poklesla v porovnaní s obdobím pred 15 rokmi.

Krátka správa 

Štatisticky sa pod pojmom „príjem domácnosti“ chápu všetky príjmy, ktoré prídu do rodiny, spolu so mzdami sa do nej zarátavajú aj dôchodky, sociálna pomoc, detské prídavky a príjmy z majetku. Čistý priemerný príjem nemeckej domácnosti bol vlani (2005) 33 700 eur (asi 1,2 milióna Sk). Nominálne bol síce príjem vyšší takmer o 30 % oproti roku 1991 (v prepočte 26 000 eur). S prihliadnutím na rast cien za 15 rokov, reálny príjem priemernej nemeckej domácnosti bol v minulom roku o 2 percentá nižší než v roku 1991. Od roku 1991 do minulého roka vrátane vzrástli tarifné mzdy o 43 percent, ale ak sa očistili od rastu inflácie, tak ich reálny vzostup dosiahol len 8,3 percenta.

Ekonomickí analytici poukazujú na fakt, že stagnujúce príjmy sú jednou z hlavných príčin slabej spotreby v Nemecku. Pritom súkromná spotreba ma dvojtretinový podiel na raste národného hospodárstva, a preto je dôležitým pilierom ekonomického vzostupu. Plánované zvýšenie dane z pridanej hodnoty, ktoré sa stane realitou od začiatku budúceho roka, zníži kúpnu silu obyvateľstva asi o 18 miliárd eur ročne a zabrzdí rast spotreby, ktorá v súčasnosti začala vyvolávať optimizmus ekonómov. Živnostníci  (samostatne zárobkovo činné osoby) dosiahli od roku 1991 rast nominálnych príjmov o 38 %. Robotníkom za toto obdobie vzrástli mzdy v priemere o 25 percent na 30 200 eur ročne.

Na Slovensku je celkový disponibilný príjem domácnosti používaný ako jeden z indikátorov chudoby. Vypočítava sa ako suma zložiek hrubého osobného príjmu všetkých členov domácnosti plus zložky hrubého príjmu na úrovni domácnosti (napr. príjem z prenájmu majetku, prijaté transfery od iných domácností) mínus pravidelné dane z majetku, pravidelné platené transfery medzi domácnosťami (napr. výživné, pravidelná peňažná pomoc od iných domácností), daň z príjmu a príspevky na sociálne poistenie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA