Edit Bauer o sociálnej ochrane a inklúzii

Podľa správy slovenskej europoslankyne Edit Bauer o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii žije 15% občanov Európskej únie v riziku chudoby.

 

Krátka správa

Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci na svojom zasadnutí dňa 26. januára 2006 absolútnou väčšinou schválil správu slovenskej europoslankyne Edit Bauer (EĽS-ED)o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sa stal strategickým cieľom Európskej únie po Lisabonskom summite Európskej rady v roku 2000.

Spoločná správa vypracovaná Komisiou – ktorá slúžila ako podklad pre správu poslankyne Bauer – je prvá správa vôbec, ktorá obsahuje hodnotenie Národných akčných plánov všetkých 25 členských štátov Únie. Napriek tomu, že správa poukázala na pozitívne výsledky dosiahnuté jednotlivými štátmi v oblasti boja proti chudobe, na základe údajov z roku 2002 vyše 68 miliónov ľudí, čo predstavuje 15% občanov Európskej únie, ešte stále žije v riziku chudoby,.

Návrh správy poukazuje na to, že najzraniteľnejšou skupinou spoločnosti sú deti žijúce v chudobe. Správa zdôrazňuje, že v období, kedy sa neustále znižuje počet narodených detí, a naopak počet detí žijúcich v chudobe stále rastie, je nevyhnutné vynaložiť väčšie úsilie na odstránenie detskej chudoby. Základným predpokladom pre to je určenie ukazovateľov, ktoré nám podajú reálny obraz o miere a hĺbke detskej chudoby.

Správa víta novú iniciatívu Komisie o rozšírení otvorenej koordinačnej metódy na zdravotnícku starostlivosť a dlhodobú opatrovateľskú službu. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany – Európskych demokratov (EĽS-ED) boj proti chudobe a sociálnu inklúziu neponíma iba ako otázku ľudských práv, ale je dôležitou pridanou hodnotou k lisabonskému procesu. Solidarita, ktorá je potrebná na odstránenie sociálneho vylúčenia, je považovaná poslaneckým klubom EĽS-ED za fundamentálnu hodnotu Európskej únie. Konečný cieľ, ktorým je dosiahnutie sociálnej kohézie, je základnou podmienkou pri budovaní budúcnosti Európy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA