EÚ smeruje k dohode o práci na dobu určitú

Po štvrťstoročí diskusií je dohoda o smernici regulujúcej prácu na dobu určitú „na spadnutie“. Veľká Británia totiž zmiernila svoju pozíciu, keď akceptovala princíp rovného zaobchádzania pri zamestnancoch na dobu určitú výmenou za liberalizáciu tohto sektora.

Pozadie

Prvý návrh Komisie sa datuje do roku 1982. Po rokoch márneho snaženia o dosiahnutie dohody v Rade EÚ bol návrh v roku 1990 stiahnutý.

Nová smernica o pracovných podmienkach pre zamestnancov na dobu určitú bola predstavená v marci roku 2002 s dvomi cieľmi:

  • Zlepšiť kvalitu práce na dobu určitú tým, že by sa zásada nediskriminácie vzťahovala aj na pracovníkov zamestnaných na tento typ pomeru,
  • Zriadiť vhodný rámec na využívanie práce na dobu určitú na hladké fungovanie pracovného trhu.

Európsky parlament schválil návrh Komisie v novembri toho istého roku, keď prijal množstvo doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. Tie sa zaoberali najmä odchýlením sa od princípu nediskriminácie a aplikáciou smernice na celú dobu práce zamestnancov na dobu určitú. Komisia prijala tieto návrhy a poslala pozmenenú smernicu na schválenie do Rady EÚ.

Zdá sa však, že tento návrh má podobné vyhliadky na úspech ako ten predošlý. Bol prediskutovaný na minimálne štyroch zasadnutiach Európskej rady v rokoch 2002 až 2004 a počas Holandského predsedníctva bola diskusia o ňom dokonca pozastavená.

Základom sporu počas 25 rokov diskusií bola neustále sa opakujúca otázka možných výnimiek z princípu rovného zaobchádzania pre pracovníkov na dobu určitú, čo sa týka pracovných a zamestnaneckých podmienok. Najmä rozdiely v nasledujúcich otázkach sa nepodarilo preklenúť:

  • Ako pristúpiť k potrebe špeciálnej výnimky za účelom podporovania zaradenia nezamestnaných na pracovný trh.
  • Preskúmať a eventuálne odstrániť obmedzenia pre prácu na dobu určitú sprostredkovanú agentúrou.
  • Princíp a dĺžka doby oprávňujúcej na implementovanie zásady rovného zaobchádzania medzi trvalými a „dočasnými“ zamestnancami. Zamestnávatelia veria, že táto doba by mala byť 12 mesiacov a viac, zatiaľ čo odbory ju považujú za príliš dlhú.

Otázky

Počas uplynulých 25 rokov sa Veľká Británia úspešne chránila pred sprostredkovateľskými agentúrami na „dočasnú“ prácu, ktorí zamestnávajú uchádzačov o prácu za menej peňazí a s menšími možnosťami garancie, prázdnin a sociálnych výhod ako majú bežní pracovníci .

Veľa sprostredkovateľských agentúr na „dočasnú“ prácu však cítilo potrebu prilákať kvalifikovanejších ľudí, aby mohli konkurovať otvorenému pracovnému trhu a zároveň sa zbavili zlého imidžu. Vo februári roku 2007 zverejnili priemyselné združenie Eurociett, ktoré združuje najväčšie sprostredkovateľské pracovné agentúry v Európe, a európska odborová organizácia UNI-Europa spoločné vyhlásenie o práci cez agentúru a o flexikurite. Bola v ňom uznaná „dôležitosť dosiahnutia spravodlivej rovnováhy medzi ochranou pracovníkov prostredníctvom agentúry a zlepšením pozitívnej úlohy pracovnej agentúry, ktorú môže hrať na európskom pracovnom trhu“. V mnohých členských štátoch boli uzavreté kolektívne dohody medzi združeniami zamestnávateľov v danej oblasti a odbormi.

Vo všeobecnosti sú tieto dohody založené na zásade rovného zaobchádzania medzi pracovníkmi z agentúry a pracovníkmi na trvalý pomer. O práci na dobu určitú sa zmieňuje taktiež Zelená kniha Komisie z novembra 2006 pod názvom „Adaptovanie pracovného práva na zabezpečenie flexikurity a bezpečnosti pre všetkých“ a Správa z júna tohto roku „Smerom k spoločným princípom flexikurity: väčší počet lepších zamestnaní prostredníctvom flexibility a bezpečnosti“.

Tieto iniciatívy povzbudili Portugalské predsedníctvo pri podniknutí ďalšieho pokusu na prekonanie mŕtveho bodu, v ktorom sa diskusie o tejto problematike ocitli. Ministri EÚ zodpovední za oblasť práce a zamestnanosti budú 5 decembra diskutovať o stave vecí za účelom nájdenia politickej dohody, alebo aspoň aby si vypočuli správu o vývoji v tejto záležitosti.

Ministri by tentokrát naozaj mohli dospieť k dohode. Veľká Británia nedávno oznámila svoju ochotu na zmenu v otázke odstránenia kolektívnych zmlúv na národnej úrovni, liberalizovania tohto sektoru v celej Európe a otvorenia nových možností pre sprostredkovateľské agentúry.

Britský minister práce Pat McFadden sa v britskom parlamente vyjadril: „Ak môžeme dosiahnuť dohodu v týchto troch oblastiach, tak by som bol veľmi optimistický“. Dodal, že vláda „chce dosiahnuť dohodu o tejto smernici“.

Pozície

Britský minister práce Pat McFadden vo svojom prejave k Výboru Dolnej snemovne pre dohľad nad európskou politikou 11. júla vymedzil tri oblasti, ktoré chce Británia objasniť:

  • „Ak dosiahneme pre smernicu, upravujúcu podmienky pre pracovníkov prostredníctvom agentúr, dohodu o rovnom zaobchádzaní, chceli by sme ju dôkladne aplikovať na takýchto pracovníkov v celej Európe…Niekedy môžu byť pracovníci z agentúr kvôli kolektívnym zmluvám menej platení ako iní pracovníci, alebo to má čo do činenia s dĺžkou doby oprávňujúcou na rovné zaobchádzanie. Niekedy to môže vychádzať zo systému nerovného zaobchádzania, čo je nejasné….“
  • „Druhou oblasťou je liberalizácia, pretože funguje systém, kde práca prostredníctvom agentúry je prijímaná ako legitímna časť hospodárstva…, pre uznávané agentúry by mal existovať rovný prístup k pracovným trhom a k práci v iných členských štátoch. Usudzujem, že niektoré iné krajiny majú problémy s touto liberalizáciou a rovným prístupom.“
  • „Tretia otázka sa týka existencie doby oprávňujúcej na rovné zaobchádzanie a jej dĺžky. Rozličné členské štáty sa na to dívajú rôzne.“

Generálna tajomníčka odborovej organizácie UNI-Europa Bernadette Ségol povedala: „UNI-Europa nedávno podpísala vyhlásenie s Euro-Ciett, ktoré jasne hovorí o našom postoji k rovnému zaobchádzaniu: s pracovníkmi z agentúr na dobu určitú sa musí zaobchádzať rovnako ako s pracovníkmi priamo z firiem, kde robia.“

Európska konfederácia odborových zväzov ETUC vyjadrila svoju frustráciu z Dánska, Nemecka, Írska a Veľkej Británie kvôli blokovaniu takejto dohody. Vo vyhlásení ETUC-u sa uvádza: „Odborové organizácie po celej Európe tvrdo lobujú, aby bol prijatý takýto zákon…Badáme však len malé znaky pokroku.“

Ďalšie kroky

  • 11. jún 2007: Smernica o práci na dobu určitú bola prediskutovaná vo Výbore Dolnej snemovne pre dohľad nad európskou politikou.
  • 5. december 2007: Smernica o práci na dobu určitú bude na programe Rady EÚ pre sociálne veci a zamestnanosť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA