Hrozí nám chudoba?

Európsky parlament schválil 15. marca správu slovenskej poslankyne Edit Bauer o sociálnej ochrane v súvislosti s chudobou. Boj proti chudobe a sociálnej exklúzii je jednou z hlavných výziev EÚ, pretože podľa údajov v správe ohrozovala chudoba v roku 2002 viac ako 15 percent obyvateľov Únie.

 

Pozadie

V iniciatívnej správe slovenskej europoslankyne Edit Bauer (EĽS-ED) o sociálnej ochrane v súvislosti s chudobou sa uvádza, že viac ako 68 miliónov občanov EÚ bolo v roku 2002 ohrozených chudobou. Správa sa sústreďuje predovšetkým na detskú chudobu, pretože zatiaľ čo sa podľa Edit Bauer hovorí o nedostatku vysoko kvalifikovaných migrantov, v dôsledku detskej chudoby sa pripúšťajú neodvratné a obrovské straty, „za čo nás budú nasledujúce generácie oprávnene brať na zodpovednosť.“

Otázky

Európa bude podľa Edit Bauer v nasledujúcich desaťročiach v dôsledku demografickej krízy a starnutia populácie potrebovať 50 miliónov prisťahovalcov na udržanie dnešnej úrovne zamestnanosti. Vznik stále nových upadajúcich sociálnych vrstiev má podľa správy na svedomí práve detská chudoba a s tým súvisiace vylúčenie a vysoký podiel tých, ktorí predčasne opustia školu. To následne spochybňuje vytváranie vzdelanostnej ekonomiky. Detská chudoba je preto jednou z priorít Európskej komisie, no stále chýbajú presné a porovnateľné údaje, čo sa musí zlepšiť. Výrazným problémom je aj vylúčenie staršej pracovnej sily z trhu práce, kde „síce existuje platná antidiskriminačná direktíva, no diskriminácia predsa len existuje, aj keď v menej odhaliteľnej podobe.” Sociálna inklúzia je podľa jej slov pridanou hodnotou lisabonského procesu.

Chudoba a sociálne vylúčenie

Podľa správy patria medzi chudobou a sociálnym vylúčením najohrozenejšie skupiny obyvateľstva:

 • príležitostne zamestnaní,
 • nezamestnaní,
 • neúplné domácnosti s jedným rodičom (obvykle matkou),
 • starší ľudia žijúci osamotene,
 • ženy,
 • rodiny s viacerými závislými osobami,
 • znevýhodnené deti,
 • etnické menšiny,
 • chorí alebo invalidní ľudia,
 • bezdomovci
 • obete obchodovania s ľuďmi,
 • obete drogovej a alkoholovej závislosti.

Za veľmi dôležitú preto označuje potrebu rozpoznať ťažkosti, s ktorými sa pri vstupe na trh práce alebo zotrvaní na ňom títo znevýhodnení ľudia vyrovnávajú.

Rómska menšina

Časť správy špecificky spomína rómsku menšinu a uvádza, že je žiaduce, aby jej členovia boli plne motivovaní prejaviť záujem o ďalšie vzdelávanie svojich detí a rozvoj ich kladných vlastností i zručností.

Chudoba detí

Správa upozorňuje na fakt, že chudoba detí v deväťdesiatych rokoch vzrástla, a nemožno ju znížiť bez toho, aby sa znížila chudoba v domácnostiach. Podľa zdrojov Eurostatu sa v Európskej únii rodí až tretina detí mimo inštitúcie manželstva a toto číslo z roka na rok rastie.

Správa vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju snahu o zavedenie Charty detí, ktorej cieľom je dosiahnuť pokrok pri presadzovaní práv dieťaťa a ktorá bude tvoriť súčasť domácej a zahraničnej politiky EÚ.

Starnúca populácia

Osobitnú pozornosť správa venuje aj starnúcej populácii. V záujme odstránenia prípadov vylúčenia osôb starších ako 50 rokov a uľahčenia ich schopnosti zotrvať na trhu práce odporúča správa členským štátom uľahčiť prístup k vzdelávaniu počas celého života. V tejto súvislosti zastáva názor, že kvalitná pracovná sila je pre zamestnávateľa prínosom a zamestnávatelia by sa preto mali viac angažovať v procese celoživotného vzdelávania.

Dôležitú úlohu u začleňovania starších ľudí na trh práce, ako aj vo všeobecnosti pri sociálnom začleňovaní zraniteľných a sociálne vylúčených skupín obyvateľstva môže podľa návrhu zohrávať Európsky sociálny fond.

Ženy a chudoba

Správa zdôrazňuje potrebu zvýšiť účasť žien na trhu práce motivovaním starších žien, aby pracovali dlhšie. Zamestnávatelia majú byť povzbudzovaní k tomu, aby si ponechávali a prijímali starších pracovníkov.

Členské štáty správa vyzýva, aby pri výpočte starobného dôchodku zaručili ženám, že nebudú penalizované za neodpracované obdobie z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Podľa údajov Eurostatu z októbra 2005 je na Slovensku najvyššia miera chudoby zo všetkých nových členských krajín EÚ.

Pozície

„Kým 15 % Európanov žije v riziku chudoby, v prípade detí je toto číslo až 19 %. Podľa údajov z roku 2004 až v 12 z 25 členských štátov bolo riziko chudoby v prípade detí aspoň o 25 % vyššie, než medzi dospelou populáciou,“ uviedla spravodajkyňa Edit Bauer.

„V európskej sociálnej politike potrebujeme novú solidaritu medzi generáciami, lebo nie je zanedbateľná škoda, ktorú detská chudoba a s tým súvisiace nedostatočné vzdelanie môže v budúcnosti spôsobiť v ľudských zdrojoch,” dodala europoslankyňa.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA