Komisia a sociálne služby

V oznámení o sociálnych službách všeobecného záujmu (SSVZ) Komisia zadefinovala, čo rozumie pod týmto pojmom a načrtla svoju pozíciu. Dokument sa nezaoberá zdravotnými službami a neobsahuje žiadnu politickú iniciatívu.

 


Pozadie:

Sociálne služby všeobecného záujmu (SSVZ) sa vzťahujú na schémy sociálneho zabezpečenia, a to či zo zákona alebo doplnkové, ktoré pokrývajú ohrozenia ako starnutie, dôchodok a postihnutie, pracovné úrazy alebo nezamestnanosť. V princípe sú zdravotné služby tiež súčasťou SSVZ, ale pretože sa Komisia rozhodla pokryť ich inou politickou iniciatívou, nie sú súčasťou tohto oznámenia, ktoré bolo zverejnené 26. apríla 2006.

SSVZ sa týkajú aj množstva iných služieb, ktoré sú priamo poskytované a zohrávajú preventívnu úlohu alebo prispievajú k sociálnej súdržnosti, napr. tie, ktoré sa zaoberajú dôsledkami chudoby, zadĺženosti a nezamestnanosti, drogovej závislosti a tragédiami v osobnom živote. Tréning v zamestnaní, jazyková príprava pre imigrantov a sociálne byty – to všetko sú sociálne služby všeobecného záujmu.

Otázky:

SSVZ tvoria už teraz dôležitú a vzhľadom na starnúcu populáciu aj rastúcu časť európskej ekonomiky. Ich financovanie je jednou z najväčších výziev, ktorým EÚ čelí a ide tiež o hlavnú prekážku, ktorá by mala uvoľniť obrovský rastový potenciál tohto sektora. Ako ukazujú projekcie demografického vývoja, je nepravdepodobné, že tento rastový potenciál bude vôbec využitý. Rizikom je skôr to, že investície na občana do SSVZ klesnú, a to so závažnými dôsledkami na štruktúru európskych spoločností a následne tiež na európsky životný štýl tak, ako ho poznáme.

Podľa textu zmlúv sú SSVZ predmetom ustanovení, ktoré sa týkajú všeobecného záujmu, čo znamená, že napr. ustanovenia vnútorného trhu (týkajúce sa konkurencie) nesmú brániť aktivitám v záujme spoločenstva ako takého.

Pozície:

Komisár pre zamestnanosť a sociálne veci Vladimír Špidla povedal, že treba byť veľmi pozorným, pretože SSVZ sú konfliktnou oblasťou medzi pravidlami vnútorného trhu a pre všeobecný záujem, čo môže viesť k „potenciálnym napätiam“. Špidla vyvrátil kritiku prístupu Komisie, ktorá prišla len s málo ambicióznym oznámením bez akýchkoľvek politických iniciatív. Povedal, že špecifické kroky musia byť podniknuté krok za krokom, každý v správnom čase. „Dnes,“ povedal, „sme urobili niečo, čo nemusí byť veľkým krokom vpred, ale čo je rozhodne významným krokom.“

Európska konfederácia odborov (ETUC) sa chytila Špidlových slov a povedala, že oznámenie je „ako prvý krok potrebné, no stále nedostatočné“. ETUC dodala: „Komisia musí ísť so svojimi návrhmi v tejto oblasti ďalej, aby zabezpečila väčšiu právnu istotu, a to prostredníctvom rámcovej smernice o službách všeobecného záujmu, ktorá by tiež umožnila vziať do úvahy špecifický charakter sociálnych služieb. … ETUC zastáva názor, že je nevyhnutné rozšíriť definíciu týchto služieb, vylúčených zo smernice o službách na vnútornom trhu. Komisia prijala prístup, ktorý je príliš reštriktívny.“

Sociálna platforma, ktorá spája sociálne MVO-čky z celej Európy, sa vyjadrila podobne, že Komisia „mala podniknúť odvážnejšie kroky smerom k posilneniu legálnych nástrojov v kontexte súrnej modernizácie sociálnych služieb v členských štátoch“. Jej predsedníčka Anne-Sophie Parentová povedala: „Sme radi, že Komisia a Parlament podporili náš argument, že navrhovaná smernica o službách nebude garantovať budúcnosť sociálnych služieb. Je tu však súrna potreba konať, aby sme sa vyhli situácii, keby boli sociálne služby ponechané v právnom vákuu.“

Generálny tajomník Európskeho centra podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného ekonomického záujmu Rainer Plassner vyzval Komisiu, aby zahrnula zdravotné služby v rámci SSVZ. „Okamžitou prioritou by malo byť odstránenie právnej neistoty, ktorá stále ťaží verejné úrady a zainteresované strany, ktoré pôsobia v sfére sociálnych a zdravotných služieb: napr. o podmienkach poskytovania mandátov, definície špecifických účelov, zabezpečení exkluzívnych a špecifických práv, potrebných na dobré plnenie týchto účelov a tiež definovanie režimu autorizácie.“

Európska federácia únií verejnej služby (EPSU) kritizovala navrhovaný časový rámec, v ktorom by Komisia chcela posudzovať dopad pravidiel Spoločenstva na sociálne služby a definovať potrebu praktických politických krokov počas nasledujúcich 18 mesiacov ako „nepraktický“. EPSU dodala, že „kým je realizovaný výskum, Európsky súdny dvor bude pokračovať v rozširovaní pravidiel, týkajúcich sa vnútorného trhu, do sektora sociálnych služieb“. Generálna tajomníčka EPSU Carola Fischbach-Pyttel vyhlásila, že „toto oznámenie robí predpoklad, že modernizácia sociálnych služieb svojou definíciou znamená zvýšenú participáciu súkromného sektora, a to napriek štatistickým dôkazom, ktoré by to dokazovali“. Dodala, že „oznámenie je tiež založené na predpoklade, že sociálne služby musia byť súčasťou vnútorného trhu než jeho protiváhou.“

Ďalšie kroky:

Komisár Špidla oznámil, že Komisia začne zverejňovať každé dva roky správu o modernizačných trendoch, rozhodnutých súdnych sporoch a vývoji v sektore. Prvá takáto správa bude zverejnená koncom roku 2007. Preskúma tiež otázku nevyhnutnosti regulovania sektora zo strany EÚ. Správe bude predchádzať konzultácia.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA