Komisia nám schválila program fondu na integráciu prisťahovalcov

Komisia prijala slovenský viacročný program fondu určeného na integráciu prisťahovalcov. Na realizáciu časti prisťahovaleckej politiky dostaneme zo spoločného rozpočtu asi 4,6 milióna eur.

Slovensko sa rozhodlo v rámci „Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 – 2013“ zamerať na štyri strategické priority fondu:

  • zavedenie „Spoločných základných zásad pre politiku integrácie prisťahovalcov v Európskej únii“ do praxe,
  • vypracovanie ukazovateľov a metodík hodnotenia na posúdenie pokroku, úpravu politík a opatrení a uľahčenie koordinácie komparatívneho učenia,
  • budovanie kapacít v rámci politiky, koordinácie a budovanie medzikultúrnych znalostí v členských štátoch na rôznych úrovniach a rezortoch vlády,
  • výmenu skúseností, osvedčených postupov a informácií v oblasti integrácie medzi členskými štátmi.

Spolu s viacročným programom prijala Komisia aj prvé dva ročné programy (na 2007 a 2008) v ktorých už Slovensko financovalo z fondu niekoľko projektov:

  • jazykové kurzy pre nových štátnych príslušníkov tretích krajín,
  • poradné centrá pre migrantov,
  • vytvorenie indikátorov a realizácia hodnotenia integračnej politiky.

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín je jedným zo štyroch finančných nástrojov všeobecného programu „Solidarita a riadenie migračných tokov“. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby členské štáty prevzali na seba spravodlivý podiel zodpovednosti za zavádzanie integrovaného riadenia vonkajších hraníc členských štátov Európskej únie a uplatňovanie spoločnej azylovej a prisťahovaleckej politiky. Ďalšie tri fondy sú: Fond pre vonkajšie hranice, Fond pre návrat a Európsky fond pre utečencov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA