Komisia preskúma či cezhraniční pracovníci nie sú daňovo diskriminovaní

V zahraničí v rámci EÚ pracuje viac ako 1,2 milióna ľudí. Európska komisia v snahe posilniť mobilitu pracovníkov chce preskúmať daňové prekážky, ktoré Európanov odrádzajú od pôsobenia v zahraničí.

Európska komisia sa rozhodla zamerať na daňové opatrenia členských štátov, aby preskúmala, či nie sú diskriminačné voči cezhraničným pracovníkom. V priebehu tohto roka chce dôkladne posúdiť vnútroštátne priame dane. Cieľom je zistiť, či nedochádza k nespravodlivému znevýhodňovaniu pracovníkov, ktorí žijú v jednej krajine, no pracujú v druhej.

Komisia v rámci iniciatívy skúma:

  • „či občania, ktorí zarábajú väčšinu svojho príjmu v inom členskom štáte, nie sú zdaňovaní viac než občania daného členského štátu. Komisia v tejto súvislosti preskúmava, či sú pre týchto nerezidentov dostupné v praxi aj všetky osobné a rodinné daňové úľavy, ktoré môžu využívať rezidenti,
  • či členské štáty rozlišujú medzi svojimi vlastnými občanmi a občanmi z iných členských štátov, ktorí príležitostne pracujú na ich území, najmä pokiaľ ide o právo odpočtu výdavkov a o uplatňovanie odlišných daňových sadzieb.“

Skúmanie sa netýka len zamestnaných a hospodársky závislých pracovníkov, ale aj samostatne zárobkovo činných osôb a dôchodcov.

V prípade, že exekutíva nedostatky odhalí, bude žiadať o ich nápravu. Ak dotknutý štát nebude primerane reagovať na jej výzvy, Komisia začne konanie za porušenie právnych predpisov.

Daňové prekážky boli totiž identifikované ako jeden z hlavných faktorov, ktorý bráni cezhraničnej mobilite pracovníkov. V zahraničí v EÚ pracuje viac ako 1,2 milióna ľudí. V roku 2010 bola cezhraničných a sezónnym pracovníkom vyplatená hrubá mzda vo výške 46,9 miliardy eur.

„Predpisy EÚ sú jasné: so všetkými občanmi EÚ sa v rámci jednotného trhu musí zaobchádzať rovnako. Nesmú byť diskriminovaní a nesmie sa porušiť právo pracovníkov na voľný pohyb. Väčšina členských štátov tieto základné princípy dodržiava, som však pripravený prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby som zabezpečil, že sa tieto princípy odzrkadlia v daňových predpisoch všetkých členských štátov,“ uviedol komisár pre dane, colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algridas Šemeta.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA