Komisia prezradí, čo je flexikurita

Komisia by mala 27. júna prijať dlhoočakávaný dokument o „flexikurite“ – snahe zlúčiť flexibilný trh práce s vysokou úrovňou sociálnej ochrany, ktorou chcú európske krajiny čeliť ekonomickým a sociálnym tlakom globalizácie a demografických zmien.

Pozadie

Európske trhy práce musia čeliť viacerým výzvam:

 • Demografické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva, ktoré spôsobuje, že dôchodkové systémy nebudú fungovať tak, ako v minulosti,
 • rast európskej ekonomiky služieb, postavenej na zručnostiach a poznatkoch, zatiaľ čo je tradičné zamestnanie v priemysle a poľnohospodárstve na úpadku,
 • stále väčšia segmentácia trhu práce v EÚ, ktorá vedie k paralelným trhom práce pre vysokokvalifikovaných a nízko kvalifikovaných pracovníkov, s malými šancami preniknúť z druhej skupiny do prvej,
 • globalizácia, ktorá vytvára veľký tlak na segment trhu práce s nízkou kvalifikáciou.

V snahe čeliť týmto výzvam publikovala Komisia v novembri 2006 Zelenú knihu o reforme európskeho pracovného práva, ktorá viedla k širokým konzultáciám. Konzultácie vyvolali veľký záujem, počet pripomienok bol asi štyri krát vyšší, než v ostatných podobných konzultáciách organizovaných DG pre zamestnanosť.

Otázky

Oznámenie o flexikurite bude prijaté 27. júna 2007. Je prvým pokusom Komisie zmapovať pre členské krajiny možné riešenia, ako vytvárať väčšie množstvo lepších pracovných miest a čeliť výzvam na trhu práce v 21. storočí.

Pri príprave dokumentu, ktorý je právne nezáväzný, sa Komisia snažila vyhnúť pocitu, že členským krajinám nanucuje jednotné riešenia. Namiesto toho, aby vymenovávala nedostatky v jednotlivých krajinách, definuje spoločné výzvy pre európsky trh práce. Poukazuje tiež na to, že jednotlivé nástroje flexikurity využíva viacero členských krajín (a nie len Dánsko, kde však koncept ako taký vznikol).

Dokument má názov „K spoločným princípom flexikurity: Viac, lepších pracovných miest prostredníctvom flexibility a bezpečnosti“. Inšpiruje sa aj reakciami na verejné konzultácie, otvorené v októbri 2006 Zelenou knihou. Podľa slov jedného z úradníkov Komisie, chce vysvetliť „správnu kombináciu rozličných aspektov, ktoré rozhodujú o fungovaní trhu práce“.

Komisia definuje komponenty úspešnej politiky flexikurity, ktoré môžu byť prebraté do politiky trhu práce v akejkoľvek krajine, bez zmeny základných princípov konceptu:

 • flexibilné a spoľahlivé kontrakty,
 • široký systém celoživotného vzdelávania,
 • efektívna aktívna politika na trhu práce,
 • moderný systém sociálneho zabezpečenia.

Autori dokumentu ďalej špecifikujú niekoľko situácií, pri ktorých popisujú cestu riešenia s ohľadom na všetky štyri aspekty flexikurity:

 • Kľúčová výzva: Kontraktuálna segmentácia. Trh práce je rozdelený na „insiderov“ a „outsiderov“ – pracovníkov so stálymi kontraktmi, a pracovníkov s krátkodobými kontraktmi, s nízkou úrovňou sociálnej ochrany. Typickým znakom takýchto krajín je vysoká miera skorých odchodov do dôchodku. Patrí tu Španielsko, Taliansko, FrancúzskoPortugalsko. Možné riešenie: Snažiť sa o rovnejšiu distribúciu flexibility a bezpečnosti, vytvoriť „body vstupu do zamestnania“ pre nové osoby na trhu práce (napr. absolventi škôl) a podporiť ich prechod ku kontraktom s lepšími podmienkami.
 • Kľúčová výzva: Rozvoj flexikurity v podniku a ponuka prechodného zabezpečenia. Vysoký podiel veľkých spoločností vedie k nízkej pracovnej mobilite. To je prípad Nemecka, Belgicka, Luxemburska a Francúzska. Návrh: Investovať do zamestnateľnosti a celoživotného vzdelávania, aby sa zvýšila prispôsobivosť pracovnej sily na technologické zmeny, poskytnúť lepší a bezpečnejší prechod z jednej firmy do druhej.
 • Kľúčová výzva: Nedostatok zručností a možností pre pracujúcu populáciu. V krajinách s vysokou úrovňou zamestnanosti, ako je Británia či Holandsko, ale aj Dánsko, majú nízko kvalifikovaní pracovníci malú šancu nájsť lepšie zamestnanie, než je to, ktoré majú. Návrh: Podporiť príležitosti a rozvinúť zručnosti nízko kvalifikovaných pracovníkov, aby sa tak umožnila sociálna mobilita smerom nahor.
 • Kľúčová výzva: Zlepšenie príležitostí pre recipientov podpory a neformálne zamestnaných pracovníkov. Táto situácia je typická pre krajiny, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004 a neskôr, a ktoré prešli hlbokou reštrukturalizáciou ekonomiky, v ktorej dôsledku je veľká časť potenciálnej pracovnej sily závislá na podpore. Návrh: Zaviesť alebo posilniť aktívnu politiku na trhu práce a celoživotného vzdelávania, aby sa tak poberateľom podpory zvýšili šance na prechod z neformálneho do formálneho zamestnania.

Pozície

V interview pre EurActiv začiatkom júna sa na tému flexikurity vyjadrili zástupcovia zamestnávateľských zväzov, malých podnikov a odborov. Odpovede ukázali, že sociálni partneri nie sú zajedno v definícii konceptu, ani v úlohe EÚ v zamestananeckej politike ako takej.

Marc Stocker, poradca pre hospodárske a finančné veci pre BusinessEurope, európsku asociáciu zamestnávateľov, trval na tom, že „sociálna a zamestnanecká politika je kompetenciou členských krajín“.

No Gerhard Huemer, riaditeľ pre ekonomickú a fiškálnu politiku UEAPME, európskej asociácii malých podnikov, verí, že určitá úroveň harmonizácie na európskej úrovni je potrebná. „EÚ má moc definovať minimálne štandardy v oblasti trhu práce a sociálnej politiky.“ Dodal však, že EÚ nemá regulovať za hranicu minimálnych štandardov. „Nevidíme ani potrebu, ani možnosť, vyriešiť takéto otázky na úrovni EÚ.“

Ronald Janssen, poradca pre politiku trhu práce pre ETUC, Európsku konfederáciu odborových zväzov, od EÚ žiada kroky proti tomu, čo mnohí pracovníci vidia ako sociálny dumping v rámci hraníc Únie. EÚ „má moc vytvoriť rovnaké podmienky a ukončiť konkurenciu na vnútornom trhu, ktorá zhoršuje postavenie pracovníkov“.

Vyjadril tiež obavy, že celá debata o flexikurite má skrytý cieľ: „Skutočnou agendou skrývajúcou sa za slovami o „flexikurite“ je, zdá sa, odstránenie ochrany pracovných miest, čím zamestnávatelia získajú ešte viac moci, aby tlačili na znižovanie platov.“

Ďalšie kroky

 • 27. jún 2007: Kolégium komisárov má prijať Oznámenie o flexikurite

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA