Nadácia ERSTE udelí cenu za sociálnu integráciu

O cenu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie zo Slovenska, ktoré majú vo svojom portfóliu projekty zamerané na sociálnu integráciu. Termín prihlášok je koniec novembra 2010.

Cieľom Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu je zviditeľniť a oceniť prácu neziskových organizácií, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt má tiež ambíciu vytvoriť v regióne juhovýchodnej a strednej Európy platformu na spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností medzi mimovládnymi organizáciami a vyzdvihnúť projekty, ktoré mali pozitívny dopad na životy ľudí, ktorí potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných.

„Som presvedčená, že na Slovensku je množstvo projektov a iniciatív, ktoré stoja za pozornosť a spoločenské ocenenie a ktoré môžu byť zároveň vzorom pre rozvoj sociálnej integrácie v regióne strednej a juhovýchodnej Európy. Verím, že mimovládne organizácie zo Slovenska prihlásia svoje projekty, čím odprezentujú nielen svoju projektovú a manažérsku zdatnosť, ale aj vplyv tretieho sektora na riešenie celospoločenských problémov,“ hovorí Tatiana Maková, koordinátorka projektu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu na Slovensku.

O Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie do 30. novembra 2010 nominovaním už realizovaných alebo práve prebiehajúcich projektov. Víťazné projekty budú slávnostne vyhlásené a ocenené v júni 2011 v Budapešti. Na finančné odmeny víťazných projektov vyčlenila Nadácie ERSTE celkovo 610 000 EUR.

Viac informácií nájdete na tejto linke

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA