Nazabúdajte na sociálnu inklúziu

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu musia ostať v popredí revidovanej lisabonskej stratégie EÚ, pripomínajú sociálne MVO-čky Komisii pred júnovým zasadnutím Európskej rady (15.-16. júna 2006).

 

Krátka správa:

MVO-čky, medzi nimi aj Európska sieť proti chudobe (EAPN) a Platforma sociálnych MVO-čiek (Sociálna platforma) kritizovali posledný dokument služieb Komisie, nazvaný „Ďalšie kroky pri implementovaní revidovanej lisabonskej stratégie“. Sociálna platforma na dokument nepriamo zaútočila za to, že je viac „katalógom existujúcim politík“ než návrhom stratégie trvalo udržateľného rozvoja (EurActiv, 7. jún 2006).

EAPN poukázala na to, že dokument Komisie neobsahuje žiadnu zmienku o otvorenej metóde koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie a nazvala ho „problematickou cestovnou mapou“, ktorá je v rozpore so záväzkami hláv vlád a členských štátov prijatými na jarnom summite 23.-24. marca 2006. Vzhľadom na nadchádzajúci summit Európskej rady (15.-16. júna 2006) v Bruseli sa riaditeľ EAPN Finatan Farrell opýtal, či sa „závery nadchádzajúcej Rady dotknú tohto protirečenia“.

Farrell konkrétne povedal, že implementačné správy o revidovanej lisabonskej stratégii pre Európsku radu „musia obsahovať špecifickú časť o „vstupoch a výstupoch“ do otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie“. EAPN tvrdí, že ak sa otvorená metóda koordinácie nestane viac viditeľnou v stratégii EÚ pre rast a pracovné miesta, tak bude výsledkom to, že táto stratégia „vážne obmedzí schopnosť Štrukturálnych fondov byť efektívnym nástrojom prispievania k sociálnej inklúzii a prispenia k cieľu radikálne odstrániť chudobu do roku 2010“.

Spor prichádza len 10 týždňov po tom, čo sociálne MVO-čky privítali skutočnosť, že lídri EÚ uznali ústrednú úlohu sociálnej súdržnosti v cieľoch, spomenutých v záveroch jarného summitu. V nich bola explicitne citovaná zmienka o Sociálnej agende a oznámenie o tom že v budúcnosti budú pripravované pred každou jarnou Radou Spoločné správy o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA