(Ne)zodpovednosť podnikov provokuje MVO-čky

Nový návrh na vytvorenie aliancie pre sociálnu zodpovednosť podnikov, ktorý má byť zverejnený Komisiou, prijali odbory i mimovládne organizácie odmietavo. V novom orgáne totiž nemajú byť zastúpené. Navrhovaná aliancia bude spájať len Komisiu a podniky.

Pozadie:

Aliancia je ústredným prvkom nadchádzajúceho komuniké Komisie (pozri poslednú verziu návrhu) o sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP, z angl. corporate social responsibility – CSR), ktoré má byť zverejnená komisárom Verheugenom 22. marca 2006. Dokument bol navrhnutý tak, aby zohľadnil kritiku, ktorá nasledovala po poslednom komuniké Komisie v tejto veci v roku 2002. MVO-čky vtedy tvrdili, že záujmy podnikateľskej sféry dostali priveľký priestor.

Vo fóre zainteresovaných strán, ktoré bolo následne zorganizované, sa podniky a MVO-čky nevedeli zhodnúť na tom, či by mali byť záväzky SZP, týkajúce sa pracovných štandardov, dobrovoľné, alebo podrobené regulovaniu. Konečná správa fóra vyjadrovala preferencie pre „dobrovoľnú integráciu environmentálnych a sociálnych úvah do podnikateľských operácií nad úrovňou právnych požiadaviek a kontraktuálnych záväzkov“.

Otázky:

Komisia tvrdí, že „spoločné európske chápanie prostriedkov SZP sa objavilo na základe definície SZP Komisiou ako konceptu, ktorým spoločnosti integrujú sociálne a environmentálne obavy do svojich podnikateľských operácií a do svojej interakcie so zainteresovanými stranami na dobrovoľnej báze“. Ďalej tvrdí, že „Komisia pokračuje v pripisovaní dôležitosti dialógu so všetkými zainteresovanými stranami, ale tiež si želá poskytnúť uznanie podnikom ako primárnym aktérom v SZP. Hlavným prvkom tohto nového prístupu je preto invenčné partnerstvo s podnikmi, ktoré bude v podobe Európskej aliancie pre SZP“.

Podľa návrhu komuniké by bola aliancia za SZP „politickým dáždnikom pre existujúce iniciatívy SZP veľkých spoločností a malých a stredných podnikov“. Návrh nepredvída kontrolu minimálnych štandardov pre SZP.

Pozície:

Priatelia Zeme Európa sa vyjadrili takto: „Komisár Verheugen uniesol proces SZP svojou agendou pracovných miest a zamestnanosti. Dokument, ktorý sme dostali, nie je o zlepšení environmentálneho a sociálneho dopadu európskych spoločností, ale o tom, ako sa spoločnosti môžu stať konkurencieschopnejšími a profitujúcejšími“. Priatelia Zeme Európa tvrdia, že „návrh Komisie nezahŕňa odporúčania MVO-čiek ako:

 • zabezpečenie zodpovednosti spoločností voči zainteresovaným stranám
 • požiadavky podávania environmentálnych a sociálnych správ
 • používanie opatrení verejnej politiky ako verejné obstarávanie a verejné podpory na stimulovanie zodpovedného správania
 • implementovanie medzinárodných štandardov a princípov
 • zainteresovanie strán od raných fáz vývoja stratégie SZP
 • zabezpečenie nezávislého monitorovania/verifikácie.“

Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) zopakovala nasledujúce požiadavky:

 • záväzok firiem pripraviť výročnú správu o environmentálnom a sociálnom dopade ich aktivít
 • podpora štandardov, pokrývajúcich všetky aspekty „corporate governance“ (certifikácia konečných produktov, transparentnosť a kvalita výrobnej reťaze vrátane možnosti vystopovania produktov, subkontraktovania, ponuky a relokácií);
 • kritériá, riadiace proces používanie fondov Spoločenstva;
 • navrhovanie kódexov správania a/alebo nálepiek alebo podobných opatrení v rámci procedúr a kontrol, stanovených Komisiou v súčinnosti s odbormi a MVO-čkami;
 • zriadenie nástrojov a/alebo certifikačných agentúr, ktoré by zodpovedali verifikovateľným kritériám, pokiaľ ide o určenie ich legitímnosti a reprezentatívnosti.

Minister Veľkej Británie pre energiu Malcolm Wicks povedal: „Chceme poskytnúť správny politický rámec na podporu (SZP), no ponechať na biznis rozhodnutie, ako to aplikovať. … Pozícia vlády je, že SZP je niečo nad zákonnými požiadavkami a cítime, že je najlepšie ako dobrovoľná aktivita. … Kde spoločnosť posúdi, že niečo je príliš dôležité a že by tam mal existovať aspoň minimálny štandard, potom by sme mali prijať legislatívu. … Ale videl by som SZP ako sociálnu politiku podnikov a niečo, čo je nevyhnutne dodatkom k nej.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA