Ochrana práv dieťaťa

Podvýbor Európskeho parlamentu diskutoval o Oznámení Európskej komisie o stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa. Spravodajkyňa podvýboru k oznámeniu, europoslankyňa Irena Belohorská, rozviedla niektoré dôležité témy.

Pozadie

Európska komisia vydala stratégiu v oblasti práv dieťaťa s cieľom vytvorenia jednotného prístupu  Európskej únie na účinnú podporu a ochranu práv dieťaťa vo vnútorných, ako aj vonkajších politikách EÚ. Spravodajkyňou Podvýboru EP pre ľudské práva k stratégii je Irena Belohorská (NI, Slovensko). V stredu (28. február 2007) prebehla v podvýbore diskusia k stratégii v ktorej vystúpila s prejavom aj Irena Belohorská.

Otázky

V úvode vyjadrila poľutovanie, že práva detí nie sú spomenuté v ústavách niektorých členských štátov, ako napríklad Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Luxembursko Švédsko, Holandsko.

V otázke právneho základu práv detí na úrovni EÚ nesúhlasí s Komisiou v tom, že podľa medzinárodných zmlúv a judikatúry Európskeho súdneho dvora (ESD) Európska únia nemá všeobecnú právomoc v oblasti základných práv, vrátane práv detí. Argumentovala pritom judikatúrou ESD, ktorá založila doktrínu ochrany základných práv v EU, napr. prípad NOLD (rozhodnutie zo 14. mája 1974 v prípade č. 4/73), prípad National Panasonic či prípad Hoechst AG. Podľa europoslankyne teda Európska únia v oblasti práv detí kompetenciu má.

V ďalšej časti sa venovala špecificky štyrom témam:

  • Otázka registrácie detí pri narodení a práva detí na identitu:

Viac ako 50 miliónov detí na svete do 5 rokov nie je registrovaných. To však obmedzuje ich ďalšie životné šance – keďže na prijatie do akejkoľvek vzdelávacej inštitúcie je potrebný rodný list dieťaťa, tieto deti často nemajú prístup ani ku základnému vzdelaniu. Preto je podľa I. Belohorskej dôležité zvýšiť informovanosť a povedomie o nutnosti okamžitej registrácie detí pri narodení, hlavne medzi matkami a pôrodnými asistentkami, napr. prostredníctvom kampaní. Vo vidieckych oblastiach je dôležité zriadiť registračné jednotky na školách a v zdravotníckych zariadeniach.

  • Deti utečenci a deti bez štátnej príslušnosti:

Deti utečenci tvoria polovicu z odhadovaného počtu 50 miliónov utečencov na celom svete. Trpia často nielen v ich domovských krajinách, ale ich práva sú často porušované a zanedbávané aj v krajinách azylu. Do tejto ohrozenej skupiny patria deti, ktoré sú prinútené opustiť svoje domovy z dôvodu vnútroštátneho vojnového konfliktu a s ním spojeného násilia, alebo z dôvodu živelných alebo ľuďmi spôsobených katastrof a zároveň neprekročili štátne hranice.

  • Deti v krízových situáciách:

Zraniteľnosť týchto detí spočíva v ich neschopnosti čeliť týmto náhle vzniknutým situáciám.

  • Deti a ozbrojené konflikty:

Do tejto skupiny patria nie len detskí vojaci, ale aj deti ako obete ozbrojených konfliktov. Podľa I. Belohorskej to nie je len problém krajín Tretieho sveta, ale aj problém EÚ. Poukázala pritom na ozbrojené skupiny, v ktorých pôsobia deti napríklad v Severnom Írsku, či Veľkú Britániu, kde môžu do ozbrojených síl vstupovať aj neplnoletí, pričom nedávno bolo údajne niekoľko detí vyslaných do Iraku.

Ďalšie kroky

  • 7.-8. mája 2007: stanovisko spravodajkyne bude prezentované v podvýbore pre ľudské práva
  • 15. máj 2007: ukončenie termínu na podávanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov
  • 4.-5. jún 2007: hlasovanie v podvýbore a následne hlasovanie vo Výbore pre ľudské práva (gestorský výbor)
  • júl 2007: hlasovanie na plenárnom zasadnutí

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA