Rada zdôrazňuje sociálnu dimenziu agendy EÚ

Hoci sa správy o záveroch Jarného summitu sústreďovali na oblasť energetiky a boja proti klimatickým zmenám, Rada odsúhlasila j dôležitú sociálnu agendu. Do oficiálnych záverov summitu sa dostala dôležitá časť požiadaviek odborov a sociálnych mimovládnych organizácií.

Pozadie

Pred Jarným summitom EÚ (8.-9. marec 2007) zaslali odbory a sociálne mimovládne organizácie európskym vládam niekoľko ambicióznych požiadaviek. EurActiv porovnal, ako sa tieto pozície premietli do záverov Rady.

Otázky

Body 18-20 Záverov sa zaoberajú témou „Podpora vzdelávania, modernizácie a posilnenie európskeho sociálneho modelu“.

Dobré pracovné miesta: Európska konfederácia odborových zväzov žiadala od členských krajín aby sa „zaviazali k vytvoreniu bezpečných, kvalitných pracovných miest“. Európska rada podčiarkla „dôležitosť „dobrých pracovných miest“ a ich základných princípov“, pričom menovala napríklad „práva a účasť pracujúcich rovné príležitosti, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku a organizáciu práce vhodnú pre rodiny“.

Sociálna dimenzia Lisabonskej stratégie: Závery poukazujú na !pokračujúcu podporu európskej integrácie občanmi Únie“. Ďalej zdôrazňujú „že v rámci Lisabonskej agendy majú byť brané lepšie do úvahy spoločné sociálne ciele členských krajín“. Privítali tiež Spoločnú správu o zamestnanosti a Spoločnú správu o sociálnej ochrane a sociálnom začlenení. Závery Rady poukázali tiež na správu Komisie o hodnotení sociálnej reality, ktorá má „poskytnúť ďalší input pre diskusiu o sociálnych otázkach“.

Flexikurita: Komisia pripravuje Oznámenie o flexikurite – kombinácii flexibility trhu práce a sociálnej ochrany, ktorá sa presadzuje najmä v Dánsku. Európski sociálni partneri súčasne pracujú na spoločnej pozícii k otázkam súvisiacim s európskymi trhmi práce, vrátane flexikurity. Zverejnená má byť niekoľko mesiacov po Jarnom summite.

Európska rada vyhlasuje, že „víta diskusiu o Oznámení Komisie“ a dodáva, že má byť „užitočná v príprave série možných prístupov k flexikurite, aby sa našiel správny mix politík nastavených podľa potrieb trhu práce, vrátane zvýšenia participácie na trhu práce“.

Hospodárska a sociálna kohézia: Rada potvrdila „potrebu posilniť hospodársku a sociálnu kohéziu v Únii“. Otázka je podľa nej súčasťou sociálneho dialógu, ktorý zahŕňa zamestnávateľov i odbory a v tejto súvislosti zdôraznila „kľúčovú úlohu sociálnych partnerov“. Európska rada podčiarkla dôležitosť sociálnej dimenzie EÚ a dodala, že „väčšia pozornosť má byť venovaná aktívnej inklúzii, napríklad zabezpečením adekvátnej ochrany minimálnych zdrojov pre všetkých, vyváženej s potrebou, aby sa vyplácalo pracovať“.

Boj proti detskej chudobe: V rámci dosahovania sociálnej kohézie bude mimoriadna pozornosť venovaná boju s „chudobou a sociálnym vylúčením, najmä detskou chudobou“.

Aliancia pre rodinu: Rada privítala plány nemeckej ministerky pre rodinné záležitosti Ursuly von Leyen na vytvorenie „platformy výmeny názorov a poznatkov o politike podporujúcej rodinu, ako aj osvedčených prístupov medzi členskými krajinami“. Platforma má diskutovať o výzvach, ktoré vytvárajú klimatické zmeny.

Rovné príležitosti: Rada sa tiež pridala k tematickému Roku rovných príležitostí (2007). Prisľúbila, že „členské štáty budú pokračovať v ďalšom rozvoji politík, ktoré podporujú rovné príležitosti medzi mužmi a ženami, ako aj úlohu mladých ľudí, vrátane ich prechodu zo školy do pracovného života, starších ľudí a ľudí s nízkou kvalifikáciou“.

Pozície

Nemecká ministerka pre rodinné záležitosti Ursula von der Leyen, ktorá vytvorila Alianciu pre rodinu, povedala: „Aliancia pre rodinu má podporovať Európsku úniu a členské krajiny, a to tiež v budúcnosti, v snahách zabezpečiť rast, zamestnanosť a prosperitu v Európe. Podnikatelia investujú tam, kde nájdu kvalifikovaných ľudí. Rodiny sa usadia tam, kde nájdu najlepšiu rovnováhu medzi prácou a rodinným životom. Vhodnosť pre rodiny zohráva stále dôležitejšiu úlohu v konkurencii o prilákanie investícií v Nemecku, Európe i medzinárodne.“

Anne-Sophie Parent, prezidentka platformy sociálnych mimovládnych organizácií Social Platform povedala: „Je trochu upokojujúce, že pri Lisabonskej agende majú byť brané do úvahy spoločné sociálne ciele členských krajín. Social Platform počas posledných dvoch rokov opakovane žiadala viac pozornosti pre sociálne ciele – zdá sa, že nás v Berlíne vypočuli.“

Jana Heinsworth, generálna tajomníčka Eurochild, povedala: „Eurochild víta dlho meškajúcu pozornosť, ktorá bola daná detskej chudobe a blahobytu detí v EÚ. Všetky členské krajiny žiadame, aby implementovali záväzky svojich lídrov a stanovili jasné ciele zníženia detskej chudoby, ktorým by zodpovedali vážne, dlhodobé investície do služieb pre deti a rodiny.“

Ďalšie kroky

  • 31. marca 2007 končia konzultácie Komisie o pracovnom práve.
  • apríl 2007, prípadne o dva mesiace neskôr: Európski sociálni partneri predstavia spoločnú analýzu výziev na európskom trhu práce.
  • jún 2007: Komisia plánuje publikovať Oznámenie o flexikurite.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA