Rok 2010 zrejme v znamení boja proti chudobe a sociálnej exklúzii

Dnes sa stretnú ministri sociálnych vecí a rodiny, aby diskutovali o viacerých otázkach, medzi nimi aj o návrhu vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Na zasadnutí Rady sa zúčastní aj komisár Špidla.

2. októbra sa vo Francúzsku schádzajú ministri sociálnych vecí a rodiny európskej 27-ky. Súčasne, na zasadnutí Rady sa zúčastní aj komisár Vladimír Špidla, ktorý je zodpovedný za sociálne veci. Xavier Bertrand, francúzsky minister, ktorého krajina v tomto polroku predsedá Rade a jej ministerským formáciám, oznámil, že v agende diskusie sa nachádza niekoľko tém:

Horizontálne rozšírenie pôsobnosti Smernice o diskriminácii: Komisia navrhuje, aby sa ochrana pred diskrimináciou na základe veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a náboženského vyznania, začala uplatňovať aj mimo pracovísk. O tejto téme diskutovali ministri so zástupcami mimovládnych organizácií a sociálnymi partnermi na konci augusta v Paríži (EurActiv 30/09/08).

Vnútorná správa o flexikurite: Komisár Špidla predstaví ministrom závery tzv. „misií pre flexikuritu,“ teda pracovných ciest do Francúzska, Švédska, Fínska, Poľska a Španielska, ktorých cieľom bolo šíriť osvetu o novom sociálnom koncepte. O potrebe uskutočňovať pracovné cesty sa rozhodlo po tom, čo boli v decembri 2007 schválené „Spoločné princípy flexikurity.“ Tento dokument upravuje spôsob, akým sa bude v EÚ kombinovať pracovná flexibilita so sociálnou ochranou.

Návrh na revidovanie Smernice o Európskych radách práce: Hoci sa sociálni partneri dohodli na kompromisnom znení novely smernice, Skupina pre sociálne otázky, ktorá pôsobí pod Radou ministrov, ešte text úplne nepreskúmala a nevydala svoje záverečné stanovisko. Európske rady práce má zriadených asi 800 firiem. Zastupujú približne 15 mil. zamestnancov (EurActiv 05/09/08).

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: Ministri budú hovoriť o spôsobe implementovania Nariadenia 883/2004, ktoré modernizuje a zjednodušuje vzájomné koordinovanie schém sociálneho zabezpečenia. Okrem iného by mal nový návrh, ktorý bude predstavený zrejme do konca roka, definovať aj elektronickú výmenu informácií a jej pravidlá.

Rok 2010 ako Európsky rok boja proti chudobe a sociálnej exklúzii: Očakáva sa, že Rada vyhlási rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Iniciatíva si pravdepodobne vyžiada rozpočet vo výške 17 mil. eur. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a posilniť transformáciu spoločnosti smerom k inklúzii. V júni návrh schválil EP, čaká sa už len na súhlas Rady. Ak sa tak stane, s prípravami sa bude môcť začať vo všetkých členských krajinách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA