Slováci pracujú dlhšie než Európania

Slovenskí pracovníci pracujú týždenne 41 hodín. Priemer EÚ-25 je pritom len 37,9 hodín.

 


Krátka správa

Podľa údajov Eurostatu, Štatistického úradu Európskych spoločenstiev, za druhý polrok roku 2005, sa v únii pracovalo v priemere 37,9 hodín.

Medzi jednotlivými členskými krajinami však existujú značné rozdiely. V Holandsku je priemerný počet odpracovaných týždenných hodín len 31,4. Dôvodom je fakt, že 46,2% sledovaných osôb malo prácu na polovičný úväzok ako svoje hlavné zamestnanie. Holandsko je tiež krajinou, ktorá splnila cieľ z Lisabonu 2000, ktorým je dosiahnuť zamestnanosť na úrovni 70% – počas sledovaného obdobia šlo o 73,2%.

Na druhom konci škály sa nachádza Česká republika, kde sa za týždeň odpracuje v priemere 42,8 hodín. Zamestnanosť v ČR je na úrovni 64.7% a rastie. Priemerom EÚ je dĺžka pracovného týždňa 37,9 hodín za týždeň, pričom asi v dvoch tretinách krajín EÚ-25 je pracovný týždeň dlhší.

V Slovenskej republike je priemerná dĺžka pracovného týždňa 41,1 hodín – 42,1 u mužov a 39,7 hodín u žien. Dlhší pracovný týždeň existuje v Rumunsku, Poľsku, Lotyšsku, Grécku a Česku. Miera zamestnanosti je problematická: 57,4% (menej len v Maďarsku, Malte, Poľsku a Bulharsku a Chorvátsku) oproti priemeru EÚ-25 63,7%. Slovensko, a vo všeobecnosti nové členské štáty, disponujú tiež veľmi nízkym podielom práce na polovičný úväzok – priemer EÚ-25 je 18,5%, v SR je to len 2,4%.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA