Štáty môžu obmedziť zdravotné a bezpečnostné pravidlá pri práci

Zdravotné predpisy a regulácie bezpečnosti pracovníkov v členských krajinách môžu byť podľa Európskeho súdneho dvora obmedzené na „rozumne uskutočniteľnú“ mieru.

Krátka správa

Názor ESD z 14. júna odmieta žiadosť Komisie, ktorá chcela žalovať Britániu kvôli zákonu obmedzujúcemu mieru, do akej musí zamestnávateľ chrániť zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Britský zákon (Health and Safety at Work etc Act 1974) hovorí: „Je povinnosťou každého zamestnávateľa zabezpečiť, do takej miery, do akej je to rozumne uskutočniteľné, zdravie, bezpečnosť a dobré podmienky na pracovisku pre všetkých zamestnancov“. Výrok „rozumne uskutočniteľné“ je v zákone použitý ešte 19 krát na zníženie povinnosti zamestnávateľa voči zdraviu a bezpečnosti pracovníkov.

Podľa Komisie však toto ustanovenie nie je v súlade s legislatívou Spoločenstva. Konkrétne má porušovať Smernicu o bezpečnosti a zdraví pracovníkov na pracovisku z roku 1989. Tá tvrdí, že „zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť bezpečnosť a zdravie pracovníkov v každom ohľade súvisiacom s prácou“. Smernica umožňuje výnimky len v prípade „nezvyklých a nepredvídateľných okolností, mimo kontroly zamestnávateľa, alebo vo výnimočných prípadoch, ktorých následkom sa nebolo možné vyhnúť, napriek výkonu všetkej potrebnej starostlivosti“.

Komisia určila „garantovanie správnej implementácie legislatívy Spoločenstva“ prvým cieľom v Stratégii Spoločenstva pre bezpečnosť a zdravie v práci (2007-2012). Tvrdí, že britský zákon prekračuje v obmedzovaní línie stanovené smernicou. V roku 2005 preto Britániu zažalovala pred Európskym súdnym dvorom.

Súd však kroky Komisie odmietol. Jeho Tretí senát 14. júna 2007 rozhodol, že prípad európskej exekutívy je nerelevantný, pretože Komisia neurčila, ako presne Británia nesplnila záväzky vychádzajúce zo Smernice o bezpečnosti a zdraví pracovníkov.

Bill Callaghan, predseda britskej Komisie pre zdravie a bezpečnosť, rozhodnutie súdu privítal: „Súd odmietol tvrdenie Európskej komisie, že použitie termínu „pokiaľ je to rozumne uskutočniteľné“ neimplementuje rámcovú smernicu. Vzhľadom na to, že máme najlepšie štatistiky o bezpečnosti pri práci v Európe, je jasné, že sme boli v ochrane ľudí úspešní.“

Európska konfederácia odborových zväzov vyslovila vieru, že „tento rozsudok nepôjde proti nescudziteľnému právu európskych pracujúcich na ochranu ich zdravia a bezpečnosti pri práci“. Walter Cerfeda, tajomník Konfederácie poverený oblasťou zdravia a bezpečnosti pri práci, dodal: „Toto rozhodnutie môže byť znakom podpory súdneho dvora pre európske štáty, ktoré chcú obmedziť legislatívu EÚ v oblasti práv pracujúcich.“

Miroslav Mikolášik (EPP-ED) v tejto súvislosti 19. júla 2007 v Európskom parlamente podporil prijatie smernice EP o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri prácu. Upozornil pri tom, že “niekedy majú najmä noví zamestnávatelia tendenciu viac myslieť na svoj čistý zisk ako na financovanie financií na celý rad ochranných prostriedkov, či na vytváranie bezpečných prevádzok, a preto prichádza ku poškodeniu zdravia, niekedy až k ohrozeniu života pracovníkov. Zamestnávatelia majú teraz jasný rámec štandardov, ktorého sa musia pridŕžať, a preto vítam schválenie tohto textu, ktorý posilňuje jednoznačne ochranu zdravia a bezpečnosti v pracovnom procese.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA