V europarlamente o globalizácii

Plénum Euróspkeho parlamentu schválilo iniciatívnu správu o vplyve globalizácie na vnútorný trh. Správa vyzdvihuje kroky tých členských štátov Únie, ktoré už otvorili svoje pracovné trhy občanom nových členských krajín a vyzýva zostávajúce štáty, ktoré ešte stále uplatňujú reštrikcie na voľný pohyb pracovníkov, aby ich odstránili.

 

Krátka správa

Správa maďarskej poslankyne Edit Herczog (SES) z Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa zdôrazňuje nutnosť EÚ prispôsobiť sa globálnym ekonomickým zmenám. EÚ si musí zaistiť svoj trvalý rast, pracovné miesta a sociálnu spravodlivosť. Parlament je presvedčený, že k tomuto cieľu sa dá dospieť otvorením trhu.

Prijatý text hovorí taktiež o povinnostiach EÚ voči krajinám tretieho sveta. Poslanci požadujú, aby Komisia rozšírila preferenčný prístup na trh EÚ na tie tretie krajiny, ktoré ratifikovali základné medzinárodné dohody v oblasti práce a životného prostredia.

V oblasti vnútorného trhu treba podľa správy „chrániť práva duševného a priemyselného vlastníctva”. K tomuto má slúžiť účinná právna ochrana a kontrola.

Slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EĽS-ED) v rámci rozpravy k tejto téme vyjadrila súhlas s názorom spravodajkyne Herczog, že ak má byť fenomén globalizácie vnímaný pozitívne, je potrebné, aby z neho mohol profitovať čo najširší okruh zainteresovaných strán, malé a stredné podniky nevynímajúc.

Na otázku čo musí EÚ urobiť, aby obstála „v konkurenčnom boji s Amerikou a s rýchlo rastúcimi ekonomikami z Ázie” poskytla Pleštinská štyri odpovede:

  • „Po prvé, prioritou musí byť investícia do vzdelania, výskumu a vývoja” uviedla a v tejto súvislosti poukázala na potrebu ešte pred schválením rozpočtu EÚ na roky 2007-2013 prehodnotiť „nepochopiteľnú redukciu výdavkov” pre tieto oblasti.
  • „Po druhé, musíme podporovať najmä začínajúcich malých a stredných podnikateľov, pretože oni tvoria kostru celého ekonomického systému, a zlepšiť ich prístup k rizikovému kapitálu v ranej fáze ich rozvoja”.
  • „Po tretie”, uviedla, „dvanásť členských štátov EÚ si musí osvojiť odkaz Európskej komisie, že zatvárať si pracovné trhy je zbytočné”.
  • Na záver zdôraznila poslednú, štvrtú požiadavku. Nevyhnutné je podľa nej odstránenie bariéry na vnútornom trhu „odsúhlasením pozmeneného návrhu smernice o službách”.

Globalizácia je totiž podľa jej slov príležitosťou a veľkou výzvou pre Európu. „Ak ju nevyužijeme, v súťaži prehráme”, zakončila svoj príspevok adresovaný plénu Pleštinská.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA