V Bratislave o pracovnej mobilite

V piatok sa bude konať v Bratislave medzinárodná konferencia o mobilite pracovnej sily v EÚ a prechodných obmedzeniach na trhoch práce.

 

Pozadie

Zastúpenie Európskej komisie v SR a Informačná Kancelária Európskeho parlamentu v SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a Friedrich Ebert Stiftung, v rámci projektu Národný konvent o Európskej únii, organizujú v piatok konferenciu „Európsky rok pracovnej mobility verzus prechodné obmedzenia na trhoch práce“.

V dvoch blokoch konferencie vystúpia zástupcovia Európskeho parlamentu, slovenskej vlády, Republikovej únie zamestnávateľov, ako aj hostia z Nemecka, Rakúska, Španielska a Veľkej Británie.

Otázky

Európska komisia vyhlásila rok 2006 za “Európsky rok pracovnej mobility”. Cieľom iniciatívy je odstrániť obmedzenia na voľný pohyb pracovnej sily EÚ, ako aj podporiť občanov únie pri hľadaní zamestnania v inej krajine EÚ ako je krajina ich pôvodu.

V súčasnosti je pracovná mobilita v Únii, časová i priestorová, dlhodobo obmedzená. Podľa údajov Eurostatu žilo v roku 2003 v inom než domácom členskom štáte EÚ iba približne 1,5% aktívnej pracovnej sily. Toto percento sa počas posledných 30 rokov takmer vôbec nezmenilo. Približne 0.2 percentá pracujúcich v tom istom roku dochádzalo za zamestnaním do iného členského štátu.

Nízka je aj mobilita medzi zamestnaniami. Výskum pohybu pracovnej sily v rámci jednotlivých členských štátov ukázal, že v priemere 8,2% z celkového počtu pracujúcich v Európskej únii zmenilo zamestnanie po uplynutí 1 roka. Medzi členskými krajinami však existujú značné rozdiely. Zatiaľ čo napríklad v Dánsku a vo Veľkej Británii zmení zamestnanie po jednom roku okolo 13% pracujúcich, vo Švédsku a Grécku je to len 5% pracovnej sily. V priemere pracuje v EÚ okolo 38% všetkých pracujúcich pre jedného zamestnávateľa dlhšie obdobie ako 10 rokov.

Mobilita pracovnej sily je považovaná za dôležitý nástroj dosiahnutia vyššej zamestnanosti – čo je jeden z cieľov Lisabonskej stratégie.

Medzi faktory, ktoré dlhodobo vplývajú na nízku mobilitu pracovných síl medzi členskými krajinami EÚ patria:

  • obmedzená znalosť cudzích jazykov,

  • nízke povedomie o právach a povinnostiach pracujúcich v iných krajinách EÚ,

  • pretrvávajúce kultúrne rozdiely a rôzne psychologické bariéry.

Po rozšírení EÚ 1. mája 2004 však výrazne obmedzilo možnosti občanov z EÚ-8 zamestnať sa v EÚ- 15 zavedenie prechodných obmedzení voľného pohyb osôb. Traja z pôvodných členov – Británia, ÍrskoŠvédsko – sa rozhodli prechodné obdobia neuplatniť. Od 1. mája 2006 sa k nim pridá Španielsko, Portugalsko a Fínsko.

Ostatné krajiny z EÚ-15 obmedzia voľný pohyb pracovnej sily pre nováčikov (okrem Malty a Cypru) minimálne o ďalšie tri roky, niektoré z nich (Rakúsko, Nemecko) už naznačili že v 2009 využijú možnosť predĺženia o ďalšie dva roky.

Najčastejšie citovaným dôvodom zavedenia obmedzení sú obavy z  prílevu lacnej pracovnej sily z krajín strednej a východnej Európy. Európska komisia však v správe o fungovaní prechodných oparení, pripravenej ako podkladový materiál pre Radu ministrov, označuje takéto obavy za neopodstatnené. Prvé štatistiky z troch krajín, ktoré svoje trhy otvorili, nehovorili o žiadnej záplave pracovnej sily z východu, poukazovali na pozitívny dopad tohto kroku pre ekonomiku.

Štatistické analýzy v správe taktiež poukazujú na nasledujúce fakty:

  • Mobilita medzi novými a starými členskými štátmi je veľmi nízka a má minimálny efekt na pracovné trhy vo všeobecnosti.

  • Neexistuje žiaden dôkaz, ktorý by podporoval tvrdenie, že medzi mobilitou z nových členských krajín do starých členských krajín a prechodnými opatreniami existuje nejaká súvislosť. Podľa dostupných analýz je táto mobilita skôr dôsledkom prirodzených požiadaviek na strane ponuky a dopytu.

  • Podľa štatistických zistení, posledné rozšírenie nemalo dopad na „vytlačenie“ pracovníkov zo starých členských štátov v rámci jednotlivých hospodárskych sektorov. Pracovníci z nových členských štátov hrajú skôr doplňujúcu úlohu.

Európska komisia v závere správy odporučila členským štátom, aby dôkladne posúdili ďalšiu opodstatnenosť prechodných obmedzení.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA