Zamestnanosť v EÚ rastie

Komisia hodnotí pozitívne vývoj zamestnanosti v členských krajinách EÚ, stále je však čo naprávať pri zlepšovaní sociálnej inklúzie.

Pozadie

Správa o zamestnanosti hodnotí reformné programy trhu práce v členských krajinách, najmä vzhľadom priority stanovené v Lisabonskej stratégii.

Cieľom Európskej stratégie zamestnanosti, ako súčasti Lisabonskej agendy, je vytvorenie väčšieho množstva lepších pracovných miest a vyššia sociálna kohézia. V roku 2000 sa lídri EÚ dohodli, že do 2010 zvýšia zamestnanosť na 70%.

Otázky

Podľa Spoločnej správy o zamestnanosti, publikovanej Komisiou 19. februára 2007, „nezamestnanosť v EÚ-25 poklesla z 9,1% v roku 2004 na 8,8% v roku 2005 a zamestnanosť vzrástla v roku 2005 o 0,8% – čo je najväčší nárast od roku 2001“.

Ak však chce Únia splniť do roku 2010 stanovené ciele, „musí byť vytvorených ďalších 22 miliónov pracovných miest“, píše sa v správe.

Dokument poukazuje aj na rastúce investície do vzdelávania a rozvoja zručností, kritizuje však meškanie politík pre zlepšenie adaptability pracovnej sily.

Správu o zamestnanosti dopĺňa Spoločná správa o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii. Podčiarkuje „potrebu pokroku v oblastiach ako je detská chudoba, aktívna inklúzia, modernizácia poskytovania dôchodkov a prístupu k zdravotnej starostlivosti“.

Podľa správy žilo v roku 2004 pod úrovňou chudoby 16% občanov EÚ (úroveň chudoby je definovaná ako 60% priemerného príjmu v krajine), čo im mohlo zabraňovať naplno sa podieľať na živote spoločnosti. Údaje v jednotlivých krajinách sa pohybovali od 9-10% vo Švédsku a Českej republike, po 21% v Poľsku.

Pozície

Komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla povedal: „Reformy trhu práce prinášajú ovocie, ak chce však Európa vážne a efektívne odpovedať na výzvy globalizácie a rýchle zmenšovanie pracujúcej populácie, témou dňa musí byť flexikurita.“

Thérèse de Liedekerke, riaditeľka pre sociálne záležitosti pri európskej asociácii zamestnávateľov BusinessEurope pre EurActiv vyhlásila, že reformy trhu práce začínajú prinášať ovocie. „Súčasne je dôležité neopakovať chyby z 90. rokov, kedy zlepšenie ukazovateľov viedlo k zastaveniu reforiem.“ Podľa riaditeľky „dôvody na pokračovanie reforiem pretrvávajú“, nakoľko znepokojivý je nedostatočný rast produktivity. Vyhlásila, že BusinessEurope podporuje koncept flexikurity, presadzovaný Komisiou.

Social Platform, skupina európskych sociálnych mimovládnych organizácií, na margo konceptu flexikurity vyhlásila, že „pracovníci potrebujú jasné mechanizmy (sociálneho) zabezpečenia pred tým, ako sa od nich bude vyžadovať dodatočné flexibilita“.

Ďalšie kroky

  • 22. februára 2007 by mali obe správy – o zamestnanosti i sociálnej inklúzii – prijať ministri práce a sociálnych vecí na zasadnutí Rady. Súčasťou budú konkrétne odporúčania pre členské krajiny.
  • Oznámenie Komisie k téme flexikurity je plánované na leto 2007.
  • Správy budú medzi podkladmi rokovania Jarného summitu EÚ 8.-9. marca 2007, ktorý sa bude venovať úspechom a nedostatkom realizácie Lisabonskej stratégie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA