TTIP: Ombudsmanka vyzýva inštitúcie k väčšej transparentnosti

Európska ombudsmanka začala vyšetrovanie pre sťažnosti z nesprávneho úradného postupu v európskych inštitúciách. Vyzvala Radu aj Komisiu aby zverejnili dokumenty týkajúce sa obchodnej dohody.

Komisia opakovane tvrdí, že tieto rokovania sú najotvorenejšími obchodnými rokovaniami vôbec. Podľa poslancov Európskeho parlamentu, nátlakových skupín, odborov a iných organizácií nie sú dostatočne transparentné.

Po námietkach občianskej spoločnosti, európska ombudsmanka O´Reillyová napísala obom inštitúciám. Uvádza, že boli vznesené obvinenia o utajovaní dôležitých dokumentov, omeškaniach a „údajnom udeľovaní privilegovaného prístupu k dokumentom TTIP“.

Niektorí aktivisti proti TTIP vyhlasujú, že Komisia vypúšťa dokumenty veľkým korporáciám a lobistom.

„Na základe značného záujmu verejnosti a potenciálneho dopadu TTIP na životy ľudí, vyzývam obe inštitúcie, aby zintenzívnili svoje politiky transparentnosti,“ hovorí ombudsmanka.

Nevolá však po úplnej transparentnosti. „Rozumiem tomu, že nie všetky negociačné dokumenty môžu by v tejto fáze zverejnené. Musí existovať priestor na vyjednávanie,“ dodáva.

Vyzvala národné vlády v Rade na zverejnenie negociačného mandátu, ktorý oprávňuje Komisiu rokovať s USA. Oficiálne je síce tajný, ale v skutočnosti ľahko dostupný na internete.

Je to 17 stránkový dokument, ktorý vysvetľuje povahu a rozsah TTIP. Má preambulu, všeobecné princípy, ciele, opatrenia o prístupe na trh, regulačné otázky a netarifné bariéry, pravidlá, priemyselný rámec a záverečné ustanovenia.

Komisár pre obchod Karl De Gucht si myslí, že by mal byť mandát zverejnený, no zatiaľ členské štáty zostávajú neaktívne.

„Značné úsilie“

O´Reillyová uznáva, že európske inštitúcie vynaložili „značné úsilie“ na podporu transparentnosti a verejnej účasti v TTIP.

Komisia na svojej webovej stránke pravidelne vydáva publikácie týkajúce sa TTIP a usporadúva mediálne brífingy k jednotlivým kolám rozhovorov. Spolu s Európskym parlamentom, ktorý tak musí robiť na základe ustanovení Lisabonskej zmluvy, poskytuje informácie o negociačnom procese.

Vďaka ústupku zo strany USA majú členovia výboru EP pre TTIP prístup k ďalším dokumentom v špeciálnych miestnostiach na čítanie, kde sú tieto dokumenty uchované. Sú to konsolidované texty európskych a amerických pozícií, nie americké originály. USA si neželali, aby boli zverejnené.

Ombudsmanka nemôže inštitúcie prinútiť, aby boli transparentnejšie, ale môže na ne vykonávať tlak a poskytovať odporúčania.

Rada a Komisia by mali svoje odpovede na jej odporúčania zaslať k 30.septembru a 31.októbru.

Komisia by na základe nich mala: zverejniť dokumenty už vyžiadané verejnosťou na svojej webovej stránke, zriadiť verejný register dokumentov k TTIP, zverejniť neutajené dokumenty predložené podnikateľskými organizáciami a vytvoriť online zoznam všetkých stakeholderov , s ktorými sa Komisia ohľadom TTIP stretáva.

Ak by boli tieto odporúčania ombudsmanky ignorované, mohla by vyšetrovania uzavrieť usvedčujúcou správou, čo by ďalej zvyšovalo politický tlak.

Diskusie o TTIP stále prebiehajú. Komisia minulý týždeň obdržala 150 000 reakcií vo verejných konzultáciách v otázke ochrany investorov. Predtým rozhodnutie Súdneho dvora otvorilo dvere zverejňovaniu dokumentov o TTIP.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA