Bulharsko dostalo „eurofacku“

Bulharská vláda ostro zareagovala na výčitky Komisie, že pokrok krajiny v prípravách na členstvo v EÚ je obmedzený.

 

Pozadie

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn sa vo svojom prejave pred Výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné záležitosti 4. apríla 2006 oveľa pozitívnejšie vyjadril o reformách, implementovaných v Rumunsku, než o pokroku Bulharska. Obe krajiny by mali vstúpiť do EÚ 1. januára 2007 v prípade, že budú považované pripravené. Ak sa tak nestane, ich vstup môže byť odložený o rok.

Vyjadrenia komisára Rehna zrejme odrážajú zistenia monitorovacích správ o pokroku Rumunska a Bulharska v prípravách na členstvo v EÚ, ktoré budú zverejnené o šesť týždňov.

Otázky

Reforma súdnictva: Komisár Rehn vyhlásil, že bol dosiahnutý len „obmedzený“ pokrok a nové ústavné zmeny „ponechávajú niekoľko nejasností, čo sa týka zabezpečenia nezávislosti súdnictva“. „Bilancia bulharskej reformy súdnictva je celkove zatiaľ neuspokojivá“.

Boj proti korupcii: Podľa komisára Rehna „je potrebné razantnejšie riešenie“, hoci už boli prijaté „prvé kroky“. Chýbajú najmä „hmatateľné výsledky vyšetrovania s konkrétnymi závermi“.

Boj proti organizovanému zločinu: Podobne ani reforma štruktúr zatiaľ nepriniesla dostatočný počet „vyšetrovaní a trestných konaní“.

Obchodovanie s ľuďmi: „Zostáva problémom Bulharska,“ uviedol Komisár. Pre dosiahnutie väčšej efektivity v tejto oblasti odporúča zvýšiť ochranu svedkov.

Schengen: Akčný plán a integrovaná stratégia manažmentu hraníc, ktoré Bulharsko implementovalo, musia byť podľa Rehna „uvedené do praxe“.

Integrácia menšín; najmä Rómov: „Bulharsko musí zvýšiť svoje úsilie.“

Ochrana práv duševného vlastníctva: Rumunsko i Bulharsko vyvinuli úsilie o boj s tzv. pirátstvom, no je potrebné v ňom pokračovať, uviedol komisár Rehn.

Veterinárne otázky: Bulharsko podľa komisára stále nemá dostatočný počet inšpekčných miest.

Zdá sa, že komisár bol spokojný s pokrokom Bulharska v oblasti reformy štátnej správy a so zriadením inštitúcií pre riadenie rozdeľovania poľnohospodárskych dotácií EÚ a štrukturálnych fondov.

Pozície

Bulharský premiér Sergej Stanišev vyhlásil, že odloženie vstupu krajiny do EÚ by povzbudilo odporcov demokracie a vyslalo negatívny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré dúfajú vo vstup v nasledujúcom desaťročí. „Bol by to vážny politický omyl,“ povedal Stanišev. „Z dlhodobej perspektívy by to v EÚ spôsobilo viac problémov, než keby Bulharsko prijala okamžite, pretože budeme dobrým a aktívnym členom.“

„Sofia dostala eurofacku!“ hlása titulok bulharského denníka Trud.

V komentári v bulharskom denníku Dnevnik sa píše: „Je jasné, že vláda zlyhala.“

Na prelome marca a apríla 2006 navštívila Bulharsko monitorovacia skupina Socialistickej skupiny v Európskom parlamente na vysokej úrovni s cieľom zhodnotiť pripravenosť krajiny na členstvo v EÚ. Podpredseda Socialistickej skupiny v EP (SES) Jan Marinus Wiersma, ktorý delegáciu viedol, pred odchodom zo Sofie vyhlásil: „Plánované rozšírenie EÚ o Bulharsko a Rumunsko v januári 2007 je významným krokom pre všetky zúčastnené strany.” „Musíme si byť istí, že Bulharsko a Rumunsko sú skutočne pripravené na vstup do 25-ky, a že spĺňajú všetky podmienky, vrátane boja proti korupcii a organizovanému zločinu,” dodal Wiersma.

Komisár Rehn v závere svojho prejavu uviedol: „Pri oboch prístupových scenároch – 2007 i 2008 – bude Komisia skúmať, či budú potrebné korekčné opatrenia, ako ochranné klauzuly, pre nápravu potenciálnych nedostatkov, ktoré môžu pretrvávať aj po vstupe. Komisia z pozície ochrancu zmlúv v prípade potreby nebude váhať s aktivizáciou týchto mechanizmov. Na ich aktiváciu väčšinou stačí rozhodnutie Komisie.“

„V našej nasledujúcej monitorovacej správe pre Radu a Parlament, ktorá vyjde na jeseň, situáciu [v Bulharsku a Rumunsku] v každom prípade opäť preskúmame. V prípade vstupu jednej krajín v januári 2007 budeme následne precíznejšie riešiť akékoľvek ochranné opatrenia, ktoré budú potrebné od januára 2007 pre zabezpečenie vstupu.“

„Ako si môžete všimnúť, porota stále zasadá. Cieľový dátum 2007 je stále aktuálny pre obe krajiny, no vyžaduje si dokončenie reforiem a ich implementáciu. Zatiaľ čo ochranné opatrenia môžu zabezpečiť nápravu v niektorých sektoroch, kritickými bodmi sú reforma súdnictva a boj proti korupcii a kriminalite. Vláda zákona je oporou fungovania celej spoločnosti a hospodárstva; preto má kľúčový význam pre vstup do EÚ.“

Nasledujúce kroky:

  • Komisia 16. mája 2006 predstaví Parlamentu a Rade svoje ďalšie hodnotiace správy o pripravenosti Bulharska a Rumunska na členstvo v EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA