Chorvátsko vyzvané k ďalším reformám

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali Chorvátsko, aby pracovalo na napĺňaní požiadaviek pre vstup do EÚ, ale súčasne zdôraznili, že úvahy o reálnom členstve sú bezpredmetné dovtedy, pokiaľ samotná EÚ nezreformuje svoje inštitúcie a nepripraví sa tak na ďalšie rozšírenie.

Krátka správa

Chorvátsko očakáva, že plné členstvo v EÚ dosiahne v roku 2009, ale poslanci EP 25. apríla 2007 upozornili, že súčasná inštitucionálna štruktúra Spoločenstva, teda stav po Zmluve z Nice, bude pred akýmkoľvek ďalším rozšírením potrebovať reformu.

Parlament prijal z vlastnej iniciatívy správu o chorvátskom pristúpení k EÚ. Konštatuje sa v nej, že krajina už prijala základné legislatívne opatrenia v kľúčových politických oblastiach, ako sú verejná správa, súdnictvo a politika boja proti korupcii. Na druhej strane ale vyzýva, že je ešte stále potrebné reformy prehlbovať a Chorvátsko by v tom malo rozhodne pokračovať.

Správa prijatá prevažnou väčšinou nalieha na Chorvátsko, aby viac spolupracovalo s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY). V tomto smere je potrebné vyhľadanie, zatknutie a vydanie mnohých osôb obvinených z vojnových zločinov. Rovnako je potrebná aj ďalšia transformácia chorvátskeho súdnictva a úplný prechod krajiny na trhové hospodárenie. Chorvátsko je vyzvané stanoviť pravidlá „odsúhlaseného cieľa predať menšinové a väčšinové štátom vlastnené záujmy vo firmách.“

Chorvátsko rovnako potrebuje implementovať komunitárnu environmentálnu legislatívu. Nedostatky jestvujú aj v rešpektovaní viacerých medzinárodných dohôd, napríklad Konvencie z Århus o verejnom prístupe k informáciám týkajúcim sa životného prostredia. V nadväznosti na túto oblasť, krajina je pozvaná ratifikovať aj Kjótsky protokol o redukcii tvorby skleníkových plynov.

Diskutujte: Podporujete ďalšie rozširovanie EÚ?

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA