EurActiv otvára novú sekciu o mobilite

EurActiv.sk, súčasť európskej siete portálov EurActiv, otvoril sekciu zaoberajúcu sa voľným pohybom pracovnej sily a mobilitou študentov a výskumných pracovníkov.

 

Krátka správa

Podpora mobility je jedným z kľúčových elementov Lisabonskej stratégie. Cezhraničná mobilita pracovnej sily v EÚ je veľmi nízka – len približne 1,5% pracovníkov v EÚ pracuje a býva v inej členskej krajine ako vlastnej. Toto číslo sa za posledných 30 rokov podstatne nezmenilo.

V nových členských krajinách je možnosť pracovať za hranicami vnímaná ako jeden z najväčších prínosov členstva v EÚ. Skúsenosti však ukazujú, že ani odbúranie všetkých právnych bariér nestačí – sociálne, kultúrne či jazykové bariéry pôsobia naďalej. Ich znižovanie si vyžaduje správne politické rozhodnutia, postavené na dostatočnom množstve objektívnych informácií.

Pozitívom európskej integrácie je aj spájanie vedeckých a výskumných potenciálov v členských krajinách. EÚ vytvára viacero možností mobility študentov a výskumných pracovníkov – štipendiá, granty, spoločné výskumné projekty. Vznik jednotného európskeho výskumného priestoru však ostáva nenaplnenou ambíciou.

Jedným problémov v oblasti mobility je nedostatok informácií. Sekcia Mobilita prispeje k jeho prekonávaniu informovaním o právnych obmedzeniach mobility, mobilite študentov, výskumných pracovníkov a expertov, podpore mobility, a názoroch verejnosti na mobilitu. Nevyhne sa ani kritickým hlasom, poukazujúcim na riziko úniku mozgov, či odchodu mladých kvalifikovaných pracovníkov z menej rozvinutých regiónov.

Generálny riaditeľ DG pre zamestnanosť Jerôme Vignon na margo projektu poznamenal: „Schopnosť EurActivu lokalizovať debatu o mobilite v EÚ prostredníctvom siete partnerských portálov z neho robí prirodzeného partnera Európskeho roka mobility pracovníkov.“

„Viacjazyčná sieť EurActiv je výborným príkladom fungujúceho decentralizovaného, no koordinovaného média“, tvrdí Ivan Štefunko, network director v sieti EurActiv. „Spoločný projekt informovania o mobilite bude stavať na tomto úspechu.“

Súčasťou projektu je júlový workshop pre novinárov, ktorý EurActiv organizuje v Bruseli v spolupráci s agentúrou IsaMedia. Projekt podporila Európska komisia, DG pre zamestnanosť, ako súčasť informačnej kampane v rámci Európskeho roku mobility pracovníkov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA