Ako spojiť Lisabon a udržateľný rozvoj?

Na verejnom híringu, zorganizovanom EESC 20.-21. marca sa väčšina zainteresovaných vyjadrila v prospech lepšej integrácie lisabonskej reformnej agendy do celkového cieľa EÚ, týkajúceho sa trvalo udržateľného rozvoja.

 

 

Pozadie:

EÚ je v procese revízie stratégie trvalo udržateľného rozvoja (TUR) z roku 2001 (S-TUR). Táto stratégia bola prijatá Európskou radou v júni 2001 v švédskom Göteborgu a neskôr doplnená o vonkajší rozmer na summite v Barcelone.

Revízia sa začala vo februári 2005, keď Komisia zverejnila poznatky a budúcu orientáciu TUR (EurActiv, 15. 2. 2005). V júni 2005 Rada prijala návrh deklarácie o riadiacich princípoch pre TUR a napokon, v decembri 2005, Komisia zverejnila dlho očakávané komuniké o samotnej revízii procesu (EurActiv, 14. 12. 2005).

Rakúske predsedníctvo zostavilo skupinu „priateľov predsedníctva“, ktorá pripravuje júnovú diskusiu v Európskej rade. Väčšina formácií Rady bude diskutovať o revízii S-TUR EÚ v najbližších týždňoch alebo mesiacoch.

Otázky:

ECOSOC zorganizoval verejný híring k revízii S-TUR. Viac než 200 účastníkov na ňom diskutovalo o aktuálnom stave súčasnej revízie a vyjadrilo svoje znepokojenie zo zrejmého zanedbania skoršej konferencie zainteresovaných strán v paríli 2005 Komisiou pri príprave revízie v decembri 2005.

Niekoľko vystupujúcich na konferencii si želá zlúčiť dve hlavné stretégie EÚ do jednej: Lisabonskú agendu, zameranú na rast a pracovné miesta a dlhodobú S-TUR. Zástupca rakúskeho predsedníctva na konferencii prirovnal S-TUR k maratónu, na čo ďalší účastníci označili Lisabonskú stratégiu za „šprint vnútri maratónu“ a vyjadrili sa, že existuje riziko, že tieto „šprinty“ by mohli „doviesť bežca mimo trate“.

Tu sú niekoľké z hlavných odporúčaní väčšiny zainteresovaných strán počas dvojdňovej konferencie:

 • odsúhlasenie šiestich hlavných priorít, navrhovaných v revízii Komisie (zmena podnebia a čistá energia, verejné zdravie, sociálne vylúčenie, manažment prírodných zdrojov, udržateľná doprava, globálna chudoba), ale účastníci chceli tiež dodať siedmu prioritu – trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť a inovácie
 • súrna potreba vyvinúť stratégiu EÚ na udržateľnú výrobu a spotrebu, ako bolo sľúbené na konferencii v Johannesburgu
 • nový cieľ zníženia „ekologického odtlačku“ EÚ-25 (ukazovateľ, merajúci spotrebu fyzického priestoru a prírodných zdrojov krajinou alebo ľuďmi)
 • viac lepších národných stratégií TUR a akčných plánov (stretnutie sa nedokázalo zhodnúť na povinných národných plánoch)
 • novú Radu pre TUR alebo spoločné každoročné stretnutia ECOFIN-u, GAERC a Radu pre rozvoj a TUR
 • revízia Lisabonu a S-TUR počas jedného stretnutia Európskej rady, namiesto jedného v marci a druhého v júni
 • dopad posudzovania udržateľnosti pre všetky fondy a podpory EÚ
 • každé predsedníctvo by malo zverejniť cestovnú mapu pre S-TUR
 • použiť kritériá TUR pri nasledujúcej revízii dlhodobého rozpočtu únie v 2008
 • zostaviť výbory pre TUR v EP a EESC
 • komunikačná stratégia pre S-TUR
 • jasné pokyny, zabezpečujúce súdržnosť medzi národnými stratégiami TUR
 • nezávislú poradnú radu EÚ pre TUR

Pozície:

Rakúsky minister pre životné prostredie Josef Pröll na konferencii povedal, že predsedníctvo nemá zámer zlúčiť tieto dve stratégie a bude sa ich držať. Tiež povedal, že občania majú väčšie obavy z nezamestnanosti a rastu a preto musí byť lisabonská agenda prioritou, hoci uznal potrebu, aby EÚ posilnila svoju stratégiu TUR a bojovala proti neudržateľným trendom.

Generálna tajomníčka Komisie Catherine Dayová povedal, že súčasná urgentnosť debaty o energii ukázala „krehkosť nášho modelu rozvoja“. Tiež obraňovala existenciu dvoch oddelených stretégií, ale podčiarkla, že pre Komisiu je „Lisabonská agenda súčasťou stratégie trvalo udržateľného rozvoja“.

Ďalšie kroky:

Júnová Európska rada by mala prijať pozmenenú stratégiu TUR.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA