ARTEMIS a IIL: prvé európske výskumné verejno-súkromné partnerstvá

Komisia, členské štáty a priemysel spoločne investujú do strategických výskumných programov - vznikajú takto prvé spoločné technologické iniciatívy.

Pozadie

Spoločné technologické iniciatívy TI sa zameriavajú na kritické oblasti, v ktorých pomocou súčasných nástrojov nie je možné dosiahnuť rozsah a tempo potrebné na to, aby sa Európa udržala v popredí globálnej konkurencie. Ide o oblasti, v ktorých národné, európske a priemyselné financovanie výskumu môžu priniesť významnú pridanú hodnotu, najmä vytvorením stimulov na zvýšenie súkromných výdavkov na výskum a vývoj.

Otázky

Európska komisia prijala 15. mája návrhy o spustení historicky prvých celoeurópskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti výskumu a vývoja. Začína tak nová éra financovania výskumu a vývoja (VaV).

Ide o dve spoločné technologické iniciatívy (STI):

  •  STI pre zabudované počítačové systémy  (ARTMIS)

Týka sa neviditeľných počítačov (zabudovaných systémov), ktoré v súčasnosti zabezpečujú chod všetkých strojov počnúc autami, lietadlami a telefónmi, od energetických sietí a tovární, až po automatické práčky a televízory. V prognózach sa predpokladá, že do roku 2010 bude na celom svete viac ako 16 miliárd zabudovaných zariadení a do roku 2020 viac ako 40 miliárd. Do roku 2010 budú tieto neviditeľné čipy predstavovať 30 – 40 % z hodnoty nových výrobkov spotrebnej elektroniky (41 %), telekomunikačných výrobkov (37 %), automobilových výrobkov (36 %) a zdravotníckych zariadení (33 %). Rozpočet na výskum pre ARTEMIS dosiahne spolu 2,7 miliardy eur v priebehu siedmych rokov. Vzhľadom na vedúcu úlohu priemyslu sa očakáva, že okolo 60 % rozpočtu poskytne priemysel, 410 miliónov eur Komisia a 800 miliónov eur členské štáty z programov.

  • Iniciatíva pre inovatívne lieky. (IIL)

Touto iniciatívou sa podporí rozvoj nových vedomostí, nástrojov a metód, aby sa mohli rýchlejšie sprístupniť lepšie a bezpečnejšie lieky. V rámci programu sa budú môcť investovať 2 miliardy eur v priebehu siedmych rokov. Príspevok Spoločenstva vo výške 1 miliardy eur je celý určený malým a stredným podnikom (MSP) a univerzitám na výskum, ktorý sa môže využiť vo farmaceutickom odvetví. Najväčšie spoločnosti prispejú rovnakou sumou a zapoja tieto MSP a univerzity. IIL sa teda prispeje k zvýšeniu súkromných investícií do výskumu a vývoja, zlepšeniu výmeny poznatkov medzi univerzitami a podnikateľskou sférou a zapojeniu malých podnikateľov do európskeho výskumu.

Synergia vynakladaných zdrojov

V STI sa združia peniaze priemyslu, členských štátov a Komisie na cielené výskumné programy. STI sa zabezpečí posun od tradičného prístupu k financovaniu projektov z verejných zdrojov od prípadu k prípadu smerom k rozsiahlym výskumným programom zameraným na spoločné strategické výskumné ciele.

V kľúčových oblastiach sa konsoliduje európska výskumná obec a zjednoduší sa financovanie projektov s cieľom rýchlejšie uviesť výsledky výskumu do užívania.

Režijné náklady budú nízke na úrovni medzi 1,5 až 4 % celkového rozpočtu. Iniciatívy sa budú implementovať prostredníctvom spoločných podnikov, ktoré sa zriadia nariadeniami Rady podľa právnych predpisov Spoločenstva.

Pozície:

„Európa potrebuje nový prístup k výskumu v určitých sľubných oblastiach pre našu konkurencieschopnosť a blahobyt,“ povedal európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik. „Dnešnými návrhmi sa demonštruje, že Európska komisia je odhodlaná uvažovať netradične, ak netradičné uvažovanie je to, čo Európa potrebuje.“

„V novembri minulého roku som v Helsinkách prisľúbila nové odvážne opatrenie na povzbudenie európskeho výskumu,“ povedala Viviane Reding, európska komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá. „Dnes som hrdá, že sme splnili tento sľub: Komisia navrhuje novú formu verejno-súkromného partnerstva na presadzovanie ambicióznych cieľov vytýčených priemyslom v oblasti zabudovaných počítačových systémov. Dosiahnutie týchto cieľov prinesie viac ako 100 miliárd eur v nasledujúcich desiatich rokoch a zvýšenú konkurencieschopnosť našich strategických odvetví priemyslu ako napríklad automobilového odvetvia, odvetvia komunikácií, leteckého odvetvia, odvetvia spotrebnej elektroniky a odvetvia priemyselnej automatizácie. Združenie verejných a súkromných investícií na výskum má kľúčový význam pre udržanie sa v globálnych pretekoch v oblasti rastu a zamestnanosti.“

Ďalší vývoj:

  • 21. – 22. mája 2007: Návrhy Komisie o STI sa predložia Rade pre konkurencieschopnosť
  • 2007 –  Portugalské predsedníctvo: sa predpokladá sa, že tieto nariadenia prijmú počas Portugalského predsedníctva
  • 2008: obe STI by sa spustili na začiatku roku 2008.

Očakáva sa, že budú nasledovať ďalšie iniciatívy v oblasti nanoelektroniky, čistej oblohy a vodíkových a palivových článkov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA