Komisia podporuje vedu a inovácie

Komisári Ján Figeľ a Janez Potočnik uisťujú, že budúcnosť Európskeho technologického inštitútu a Európskej výskumnej rady bude nezávislá od politického vplyvu.

 

Pozadie:

Európsky technologický inštitút (EIT), ktorý je súčasťou obnovenej lisabonskej agendy, má byť dôležitým krokom k vyplneniu existujúcej medzery medzi vyšším vzdelávaním, výskumom a inováciami a zabezpečiť tak transfer poznatkov z oblasti vedy pre priemysel a trhové aplikácie.

Súčasťou siedmeho rámcového programu EÚ pre výskum (FP7) je aj Európska výskumná rada (ERC), ktorá má podporovať prelomový základný výskum.

Otázky:

ERC a EIT by mali byť komplementárnymi inštitúciami. Prvá by mala podporovať výskum na hranici poznania a nové objavy, druhá aplikovaný výskum a presun poznatkov do podoby invenčných trhových aplikácií. Na dvoch od seba nezávislých podujatiach 25. apríla dvaja komisári zdôraznili potrebu vedeckej nezávislosti oboch inštitúcií.

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočni vo svojej reči na London School of Economics (LSE) povedal publiku o dôležitosti budúcej ERC a vyslovil plnú podporu jej vedeckej slobode. „V srdci konceptu ERC je uznanie, že v praxi fungujúci vedci sú v najlepšej pozícii, aby identifikovali nové príležitosti a smery v popredí poznatkov, ktoré povedú k novým sektorom priemyslu, novým trhom a širším sociálnym inováciám v budúcnosti,“ povedal Potočnik.

Komisár vidí, že EÚ ako celok má problémy s podporou nových, len objavujúcich sa výskumných oblastí ako biotechnológie alebo nanoveda, pri manažovaní ich rastu a zabezpečení vysokej kvality výskumu. „Tieto problémy naznačujú nesúlad medzi inštitucionálnym usporiadaním pre výskum vo väčšine európskych krajín a požiadavkami nových vied v popredí. Existujúce mechanizmy financovania zvyčajne majú tendenciu podporovať viac etablované disciplíny, kde je viac zdôraznené rozdelenie medzi základným a aplikovaným výskumom,“ pokračoval Potočnik.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru a jazyky Ján Figeľ pred výborom Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie vyjadril svoje názory na budúcnosť EIT. „Riadiaca rada EIT bude pozostávať z nezávislých expertov bez vplyvu členských štátov a Komisie,“ uistil.

Pozície:

Poslanci EP vo Výbore pre kultúru vyjadrili svoje obavy z intelektuálnej fragmentácie, ktorú by EIT mohol spôsobiť medzi európskymi univerzitami. Tiež majú obavy, týkajúce sa budúceho financovania tejto inštitúcie a obávajú sa, žeby EIT mohol byť vybudovaný za peniaze z FP7 na úkor ERC. Niektorí poslanci Parlamentu, uznávajúc fakt, že EIT je dobrou myšlienkou, si napriek tomu myslia, že lepšie by bolo podporovať existujúce výnimočné inštitúcie.

Európske univerzity vyjadrili svoju váhavosť, pokiaľ ide o zriadenie EIT (pozri EurActiv, 5. apríl 2006). Výsledky tejto konzultácie zainteresovaných strán k EIT boli zverejnené v marci 2006.

Pokiaľ ide o status ERC, vedci by ju chceli vidieť ako nezávislý orgán, úplne oddelený od Komisie, aby bolo zaručené, že politické kritériá nebudú určovať vedecké priority.

Niektoré členské štáty tiež podporujú nezávislú ERC, kým niektoré osoby z prostredia Komisie sa obávajú, že by to mohlo viesť k ignorovaniu vedeckej výnimočnosti a distribúcii grantov podľa národných príspevkov do rozpočtu EÚ.

Ďalšie kroky:

  • Riadiaca rada ERC bola už zriadená a mala svoje prvé stretnutie, aby mohla ERC fungovať od začiatku plynutia obdobia FP7
  • Detailný návrh Komisie, týkajúci sa EIT, sa očakáva v júni 2006. Zriadenia prvých „poznatkových komunít“ EIT sa očakáva v rokoch 2009-2010.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA