Komisia za intenzívnejší transfer poznatkov

Výkonný orgán EÚ sleduje lepšie využitie poznatkov z výskumu financovaného z verejných zdrojov. Zároveň Komisia prezentovala nezáväzné smernice, ktorých cieľom je pomôcť univerzitám budovať intenzívnejšie prepojenia s priemyselnou sférou.

Krátka správa

Komisia vo svojom komuniké o lepšom využívaní výsledkov výskumu konštatuje: „Lepšie využívanie R&D (výskum a rozvoj) programov financovaných z verejných zdrojov je stále problémom.“ Tento dokument prijatý 4. apríla 2007 konštatuje, že európska univerzita produkuje v priemere omnoho menej inovácií a patentov s porovnaní so svojim severoamerickým náprotivkom.

Je to spôsobené „menej systematickým a menej profesionálnym manažmentom poznatkov a duševného vlastníctva“ na európskych univerzitách. Ďalšími bariérami sú kultúrne rozdielnosti medzi obchodnou a akademickou komunitou, nedostatok podnetov k vzájomnej spolupráci a rovnako aj legislatívne bariéry spomaľujúce už existujúcu spoluprácu.

Dokument zdôrazňuje potrebu zlepšovania transferu poznatkov medzi vedeckými inštitúciami a priemyselnou sférou, čiastočne aj vytváraním správnych podmienok preň a rovnako posilňovaním podnikateľského ducha. Prílohami dokumentu sú dobrovoľné smernice, ktorých uplatňovanie by malo pomôcť univerzitám, vedeckým a technologickým organizáciám, ako aj iným subjektom zapájajúcim sa do R&D programov učiniť tak.

Smernice vyzdvihujú doterajšie dobré skúsenosti s praxou týkajúcou sa manažmentu a transferu poznatkov a duševného vlastníctva. Ich cieľom je zároveň pomôcť subjektom v identifikácii ich zdieľaných záujmov, z ktorých by profitovali obe zúčastnené strany, výskumná aj priemyselná sféra.

Dokument reflektuje aj závery verejných konzultácií z jari 2006, ktoré prebiehali vo forme diskusií o súčasnom systéme transferov v Európe a o zmenách, ktoré sú potrebné, aby došlo k väčšiemu zužitkovaniu výsledkov vzťahu medzi akademickou a priemyselnou sférou.

Očakáva sa, že v roku 2007 sa zíde skupina vysokých predstaviteľov akademickej a priemyselnej sféry. Cieľom jej práce bude analyzovať a rozvíjať tieto smernice. Rovnako bude v ich kompetencii byť poradným orgánom pre oblasť transferu poznatkov v Európe.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA