Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Predstavitelia EÚ vnímajú vysokú nezamestnosť mladých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, či ich nízku participáciu na demokratickom procese ako vážne problémy. Jeden zo záverov zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport bola potreba vytvoriť lepšie podmienky pre kreatívny potenciál mladých ľudí.

Za Slovensko sa zasadnutia zúčastnil štátny tajomník ministerstva školstva Štefan Chudoba. Rada vyzvala členské štáty, aby podporili svojich mladých občanov k rozvoji vlastnej kreativity, talentu, a inovačných zručností. Majú na to využiť širokú paletu nástrojov, od finančnej podpory formálneho a neformálneho vzdelávania, dobrovoľníctva, aktívneho občianstva až po podporu medzikultúrneho dialógu a mládežníckych aktivít.

Štáty by mali taktiež rozvíjať partnerstvá medzi mládežníckymi organizáciami a verejnou správou na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni, ako aj so súkromným sektorom.

Dôležitým nástrojom sa má stať výmena skúseností, prostredníctvom expertnej skupiny. Skupina sa má stretávať pravidelne a štáty do nej môžu nominovať svojho zástupcu. Logistickú podporu skupiny zabezpečí Komisia. Skupina by mala tiež otvorená pre zástupcov tretích krajín.

Rada EÚ tiež odporúča lepšie adresovať kreativitu a inovačný potenciál cez projekty programu Mládež v akcii, či realizovať výskum o demokratickej participácii mladých na národnej a európskej úrovni

Zasadnutie Rady dosiahlo čiastočnú zhodu na vytvorení programu „Kreatívna Európa“, ktorý má v novom programovom období 2014-2020 spojiť tri súčasné programy: Kultúra, Média a MEDIA Mundus.

Program má byť cielený na podporu kultúrnej diverzity a konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho sektora. Rozpočet programu je predbežne stanovený na 1,8 mld. eur. Aktivity programu musia korešpondovať s cieľmi stratégie Európa 2020.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA