Lisabon – pre Rakúšanov jednoduchá skladačka

Pri zamestnanosti už dnes dosahujúcej lisabonské ciele, a deficite rešpektujúcom kritériá Paktu stability a rastu, si Rakúsko môže dovoliť zdanlivo málo ambiciózny národný Lisabonský akčný plán.

 

Krátka správa

Vo väčšine kľúčových identifikátorov sa Rakúsko umiestňuje v prvej päťke či desiatke EÚ, bližšie k severským krajinám, než k susednému Nemecku či Taliansku. Počas posledných piatich rokov rastie rakúske HDP stabilne o 1,8%. Súčasne rastie zamestnanosť o 0,5% ročne, až v roku 2004 dosiahla hodnotu 67,8% (priemer EÚ-25 bol 63,3%).

V rozhovoroch so sociálnymi partnermi, priemyselnými kruhmi a vedeckými expertmi definovala rakúska vláda nasledujúce kľúčové oblasti, na ktoré sa majú koncentrovať snahy spojené s napĺňaním Lisabonskej stratégie:

  • udržateľnosť verejných financií

  • trh práce a zamestnanosť

  • výskum a vývoj, inovácie

  • infraštruktúra (vrátane širokopásmového internetu)

  • akčný plán pre konkurenciu a malé a stredné podniky

  • vzdelávanie a ďalší odborný výcvik

  • environmentálne technológie a efektívny manažment zdrojov

Všetky nové kroky boli načrtnuté v Časti II rakúskeho Národného reformného plánu. V niektorých prípadoch nemusia uvádzané čísla vyzerať veľmi veľkolepo – napríklad plánované investície do širokopásmového pripojenia na internet vo výške 10 miliónov eur, treba si však uvedomiť, že Rakúsko štartuje z lepšej pozície, než väčšina iných členských krajín. Budovaniu poznatkovo orientovanej ekonomiky pomáha značný nárast výdavkov na výskum, zaznamenaný od polovice 90. rokov, z väčšej miery vďaka nárastu prichádzajúcich zahraničných investícií a následne aj domácemu podnikateľskému sektoru. Rakúska federálna vláda, ako aj vlády jednotlivých regiónov, tak nemusia sa oblasť výskumu a vývoja vynakladať omnoho viac, než pred desiatimi rokmi.

 

Všetky kľúčové oblasti ekonomickej a sociálnej politiky, inovácie a udržateľnosť, sú podľa rakúskej vlády prepojené. Zdroj: Rakúska vláda

Národné akčné plány 25 členských krajín EÚ budú hlavnou časťou agendy nasledujúceho jarného summitu EÚ (23.-24. marec 2006). Slovenský Národný akčný plán bol vypracovaný v rámci projektu Minerva.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA