Na výskum pôjde o 40 percent viac

Súčasný stav rokovaní o rozpočte na Siedmy rámcový program EÚ pre výskum (FP7) dáva nádej 40-percentného zvýšenia, čo by znamenalo, že Únia v období 2007-2013 na vedu a výskum minie spolu 48 miliárd eur.

 

Pozadie

Európska rada dosiahla kompromis o Finančnej perspektíve EÚ pre roky 2007-2013 v decembri 2005. Tento kompromis výrazne znížil pôvodný rozpočtový návrh Komisie (70 miliárd eur) pre Siedmy rámcový program EÚ pre vedu a výskum (FP7). Na základe záverov Rady Komisia 14. februára 2006 predložila návrh medziinštitucionálnej dohody.

Podkapitola 1A Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť naznačuje celkový rozpočet pre FP7 vo výške 47,8 miliárd eur:

 • 2007: 5 170
 • 2008: 5 552
 • 2009: 6 028
 • 2010: 6 644
 • 2011: 7 426
 • 2012: 8 110
 • 2013: 8 851
 • spolu 47 781 miliónov eur

V porovnaní s rozpočtom EÚ na výskum a vývoj pre rok 2006 (5 044 miliónov eur) predstavuje plánovaných 8 851 miliónov na rok 2013 približne 75-percentné navýšenie ročného rozpočtu.

Otázky

Európsky parlament a Rakúske predsedníctvo dosiahli kompromis o Finančnej perspektíve 2007-2013 4. apríla 2006. Vďaka tomuto kompromisu bude na FP7 vyčlenených o 300 miliónov eur viac v porovnaní so sumou, navrhovanou Radou v decembri 2005. To posúva celkový rozpočet pre FP7 mierne nad sumu 48 miliárd eur. Celková suma rozpočtu pre FP7 však zatiaľ nie je potvrdená v žiadnom oficiálnom dokumente, pretože ešte prebieha procedúra schvaľovania.

Rozpočet pre FP7 vo výške 48 miliárd eur podľa hovorkyne Komisie predstavuje 40-percentné navýšenie v stálych cenách roka 2004 (ak berieme do úvahy mieru inflácie) v porovnaní s FP6 (2002-2006) a 60-percnetné navýšenie v súčasných cenách roka 2004 (bez zahrnutia inflácie).

Čo sa týka Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), pôvodný návrh Komisie pre obdobie 2007-2013 preň plánoval 4 miliardy eur. Decembrové rozhodnutie Rady túto sumu znížilo na približne 2,9 miliardy eur, a europoslancov sa podarilo vyjednať ďalším 400 miliónov eur. Podľa týchto výpočtov bude celkový rozpočet pre CIP takmer 3,3 miliardy eur.

Pozície

Komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik uviedol, že keďže rozpočet pre FP7 nebude dosahovať výšku, v ktorú Komisia dúfala, je potrebné určiť priority alokácie zdrojov a zamerať sa na oblasti s najväčšou pridanou hodnotou pre Európu a pre transformáciu poznatkov na rast.

UNICE považuje dohodu Parlamentu s Rakúskym predsedníctvom za „rozumný kompromis medzi inštitúciami, uzavretý v správnom čase, ktorý umožní prijatie legislatívnej základne, potrebnej pre budúce akčné programy EÚ”.

Nasledujúce kroky

 • Členské štáty musia dohodu Parlamentu a Rakúskeho predsedníctva definitívne schváliť, no zo strany národných vlád sa neočakáva žiadny odpor.
 • Po schválení Radou (koncom apríla 2006, písomná procedúra) sa o rozpočte bude hlasovať v pléne Parlamentu (polovica mája 2006)
 • Komisia pravdepodobne v máji 2006 predloží obnovený návrh, ktorý bude brať do úvahy znížený rozpočet
 • Fínske predsedníctvo sa musí s prijatím FP7 a CIP poponáhľať, aby programy mohli začať podľa plánu 1. januára 2007. 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA