Publikácie z programu Horizont 2020 majú byť voľne dostupné

Európska komisia navrhla, aby všetky publikácie, ktoré vzniknú vďaka programu Horizont 2020, museli byť po publikovaní voľne prístupné na internete. Opatrenie je súčasťou snahy o vybudovanie jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií.

Zabezpečiť to majú vydavatelia na náklady EÚ, alebo samotní výskumníci najneskôr šesť a v prípade spoločenských a humanitných vied dvanásť mesiacov po publikovaní. Zverejňovanie sa dotkne od roku 2014 všetkých publikácií, financovaných z programu Horizont 2020.

Komisia si od tohto opatrenia sľubuje posilnenie inovačnej schopnosti Európy a zvýšenie návratnosti investícií do vedy a výskumu, ktoré každoročne predstavujú 87 mld. eur.

Povinné zverejňovanie publikácií je súčasťou balíka opatrení, ktoré predstavila Komisia v snahe dodržať plán na dokončenie jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií do roku 2014, tzv. európskeho výskumného priestoru.  Ten má umožniť lepší cezhraničný pohyb a spoluprácu výskumných pracovníkov, výskumných ústavov a podnikov.

Komisia zároveň odporučila členským štátom, aby podobné opatrenie prijali aj v rámci vnútroštátnych programov. Jej cieľom je, aby bolo do roku 2016 otvorene prístupných aspoň 60 % výskumných publikácií, ktoré vznikli vďaka podpore z verejných zdrojov.

Pred rokom sa počas verejných konzultácií až 84 % respondentov vyslovilo, že prístup k vedeckej literatúre nie je ideálny.

„Daňoví poplatníci by nemali platiť za vedecký výskum dvakrát,“ myslí podpredsedníčka EK, zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová a dodáva „chceme posilniť a skvalitniť šírenie a využívanie výsledkov vedeckého výskumu. Informácie sú novým zdrojom bohatstva.“

Zo štúdií vyplýva, že bez rýchleho prístupu k aktuálnej vedeckej literatúre trvá malým a stredným podnikom až o dva roky dlhšie uviesť inovačné výrobky na trh. Iná štúdia zase tvrdí, že len 25 % vedcov otvorene zdieľa výsledky svojho výskumu.

„Otvoreným prístupom k vedeckým dokumentom a údajom sa urýchlia dôležité objavy našich výskumníkov a podnikov a posilnia poznatky a konkurencieschopnosť v Európe,“ povedala eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan-Quinnová.

Politika „otvorených údajov“ je zahrnutá aj v digitálnej agende pre Európu. EK chce v rokoch 2012 a 2013 investovať 45 mil. eur do dátových infraštruktúr a výskumu v oblasti uchovávania digitálnych záznamov. Neskôr sa budú tieto aktivity financovať z programu Horizont 2020.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA