Sociálne otázky opäť agendou EÚ

Závery jarného stretnutia Rady, ktoré obsahujú záväzok voči sociálnej súdržnosti, väčšiemu zapájaniu občanov, a vytváraniu pracovných miest pre mladých, prijali rovnako pozitívne Strana európskych socialistov, sociálne MVOi podniky.

 


Pozadie:

Závery predsedníctva (tretia časť, kapitola c)) z jarného stretnutia Európskej rady sa uaoberá otázkami, súvisiacimi so „zvyšovaním sociálnej súdržnosti“:

  • Obsahujú explicitnú zmienku o Sociálnej agende a tvrdí, že sociálna inklúzia a sociálna ochrana musia byť posilnené, aby mohol byť európsky sociálny model udržateľným
  • zmieňujú sa tiež o Spoločnej správe o sociálnej ochrane a sociálnej inklúzii a oznamujú, že Komisia a Rada pripravia takúto správu pre každé jarné stretnutie
  • vyzývajú členské štáty, aby „podnikli nevyhnutné kroky na rýchle a značné zníženie detskej chudoby, poskytli všetkým deťom rovnaké príležitosti, a to bez ohľadu na ich sociálne pozadie“
  • tvrdia, že „politiky, ktoré umožňujú skombinovať pracovný život a rodinný život“, vrátane „dostupnej starostlivosti pre deti a iných ľudí, potrebujúcich starostlivosť“, sú potrebné na to, aby pomohli vyrovnať sa s s demografickými výzvami
  • vyjadrujú sa v prospech Európskeho paktu mládeže a tvrdia, že miera zamestnanosti mladých musí byť zvýšená

Pozície:

Sociálna platforma, ktorá spája sociálne MVO-čky z celej Európy, privítala uznanie ústrednej úlohy sociálnej súdržnosti zo strany lídrov krajín EÚ, ale vyslovila pochybnosti o tom, či je EÚ skutočne pripravená na to, aby bola konfrontovaná so svojimi ekonomickými a sociálnymi problémami. Predsedníčka Sociálnej platformy – Anne-Sophie Parentová – povedala: „Sociálne MVO-čky v posledných rokoch bojovali za záchranu sociálnej Európy – preto sa nám uľavilo, že boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je späť na agende ako ústredná časť lisabonskej stratégie“. Vyzvala lídrov EÚ, aby ukázali väčšie vodcovstvo pri realizovaní výsledkov. „Výsledok summitu na papieri vyzerá sľubne – ale otestovaný bude na národnej úrovni a vlády budú musieť zaradiť vyššiu rýchlosť pri realizovaní sociálneho pokroku na to, aby získali opätovne dôveru občanov“.

Steen Langebaek, predseda AGE, európskej platformy starších ľudí, rovnako privítal závery Jarnej rady: „Hlavy štátov a vlád vypočuli naše volanie a umiestnili občanov späť do centra lisabonskej stratégie, ale teraz musia preložiť tieto záväzky do konkrétneho konania na národnej úrovni.“

Kirsti Kolthoffová, predsedníčka Európskej lobby žien (EWL), povedala: „Toto je pozitívny čas na pokrok v rodovej rovnosti v EÚ, pretože politická vôľa na najvyššej úrovni obnovila svoj záväzok voči rovnosti medzi pohlaviami. Toto bolo nevyhnutné, ak berieme do úvahy, že záväzok podpory zamestnanosti žien a realizovanie rodovej rovnosti boli v národných reformných programoch zle rozvinuté.

Eurochambres, združenie európskych obchodných a priemyselných komôr, vyhlásilo, že podporuje „návrh ponúknuť každému mladému človeku pracovné miesto, dodatočný tréning alebo iné opatrenie v oblasti zamestnateľnosti v rozmedzí 6 mesiacov od opustenia školy, a to do roku 2010“, pričom dodala, že je „ochotná a schopná hrať konkrétnu úlohu tým, že ponúkne podporu siete 2000 lokálnych pobočiek a ich škôl a inštitútov, ktoré vzdelávajú viac než 3 milióny študentov ročne.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA