Vláda rokuje o fondoch na výskum a vývoj

Slovenská vláda bude dnes (4. apríla) rokovať o návrhoch nových programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Na štvorročné obdobie (2007-2010) sa počíta s viac ako 2,2 miliardami korún.

Krátka správa

Poslaním Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) je podporovať špičkový základný a aplikovaný výskum a vývoj vo všetkých odboroch vedy a techniky vrátane podpory interdisciplinárneho a multidisciplinárneho výskumu. Riadi finančnú podporu projektov vedy a výskumu, podporuje medzinárodnú spoluprácu a medializáciu vedeckých a výskumných výsledkov a pre verejnú sféru pripravuje v tejto oblasti stanoviská a analýzy.

Jednou z foriem podpory výskumu a vývoja sú projektové programy agentúry. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať na projektovom základe výskumno-vývojové kolektívy zo všetkých oblastí vedy a techniky.

Predsedníctvo agentúry pripravilo návrhy programov na roku 2007-2010:

  • Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím (SUSPP):

Cieľom je stimulovať výskumnú spoluprácu univerzitných pracovísk a pracovísk SAV s praxou, podporujúci investície zo súkromnej sféry do výskumu a vzdelávania. Pomerne malou sumou je stimulovaný vznik centier, ktorých výskum je financovaný podnikateľskými subjektmi. Centrum realizuje výskum, o ktorý má záujem podnikateľské prostredie i samotné centrum.

  • Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (VMSP):

Program je zameraný na podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch vedúceho k inováciám. Program umožňuje využiť vlastný potenciál malých a stredných firiem, alebo spoluprácu s výskumnými organizáciami pre zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov a služieb, a tým aj ich konkurencieschopnosti. Osobitný zreteľ sa berie na mikropodniky, spin-off a star-up firmy.

  • Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti (VVCE):

Program poskytuje rámec pre systematickú, cielenú účelovú finančnú podporu na posilnenie výskumného potenciálu excelentných výskumných a vzdelávacích pracovísk. Umožní tiež zapájanie sa najlepších výskumných pracovísk do európskej spolupráce financovanej z európskych zdrojov. Žiadatelia musia preukázať základné predpoklady – silnú výskumnú a vzdelávaciu základňu, presvedčivú víziu rozvoja výskumnej infraštruktúry a rovnako aj komplexný plán pre dosiahnutie európskej úrovne v jasne definovanej oblasti vedy alebo techniky.

  • Program agentúry Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja (PP7RP):

Program podporuje aktívnu účasť slovenských špičkových pracovníkov výskumu a vývoja  formou koordinácie výskumných projektov 7. Rámcového programu Európskej únie ako sú integrované projekty, siete excelencie, veľké špecificky orientované výskumné projekty, resp. iné typy výskumných projektov, výskumné projekty pre MSP a pre asociácie.

Finančné zabezpečenie programov 

Program agentúry rok / podpora (mil. Sk)
2007 2008 2009 2010 spolu
1. SUSPP 0 6 86 166 258
2. VMSP 0 100 190 280 570
3. VVCE 0 50 100 150 300
4. PP7RP 5 15 20 20 60
spolu ŠR 5 171 396 616 1188
spolu SZ 0 100 350 600 1050
spolu 5 271 746 1216 2238

ŠR – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
SZ – finančné prostriedky zo súkromných zdrojov

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA